• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voldoende bekend zijn u de zeer moeilijke omstandigheden waaronder nu in Afrika de Kerk meestal haar heilige zending onder de heidenen tracht te volbrengen. In feite ondergaan de meeste streken een zo zware sociale, economische en politieke evolutie, dat hiervan voor het grootste gedeelte schijnt af te hangen hoe de toekomst zal worden.

En men moet wel toegeven dat gebeurtenissen die de volkerengemeenschap raken, hoe langer hoe meer hun terugslag hebben op het leven van de afzonderlijke volkeren, maar niet altijd aan de leiders van de staten de gelegenheid bieden, om die culturele vooruitgang van de burgers zo te regelen als het ware welzijn van de volkeren eist.

De Kerk, die gedurende heel haar geschiedenis reeds zovele Staten heeft zien opkomen en groeien, moet heden wel bijzondere aandacht besteden aan die volkeren die zij al naar de rechten van de burgerlijke vrijheid ziet streven. En Wijzelf hebben meerdere malen Onze vermaningen uitgesproken opdat de Naties, wie het aanging, de rechte weg zouden bewandelen en wel geleid door waarachtige vredeswil en wederzijds begrip. "Derhalve, zoals de zaak nu staat, - zo hebben Wij de ene partij toegesproken - worde aan die volkeren een rechtvaardige burgerlijke vrijheid, die geleidelijk groter moet worden, niet geweigerd en daaraan worde geen enkele belemmering in de weg gelegd"; de andere partij echter hebben Wij vermaand om "aan Europa de verdienste van hun vooruitgang toe te kennen; aan Europa zonder welks invloed, die zich op alle gebieden uitstrekt, zij door een blind nationalisme zouden kunnen worden gestort in chaos of slavernij" Paus Pius XII, Toespraak, Kerst 1955, Col Cuore (24 dec 1955), 4.

Nu Wij deze beide vermaningen opnieuw inprenten, is het Onze aller-vurigste wens, dat in Afrika eindelijk die vruchtdragende eensgezindheid van alle krachten moge heersen, welke aan beide kanten vooroordelen en geraaktheden uitsluit; welke de gevaren en moeilijkheden van overdreven vaderlandsliefde te boven komt; welke ten slotte aan de volkeren, die natuurlijke hulpmiddelen en een stralende toekomst bezitten, de ware weldaden van het christelijk geloof kan schenken, die aan de volkeren van andere werelddelen reeds zo goede vruchten heeft opgeleverd.

Document

Naam: FIDEI DONUM
Over de toestand van de Afrikaanse missie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 21 april 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief, jrg. 12, nr. 24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam