• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit werken van de Kerk op elk cultuurgebied is van onmetelijk nut voor de gezinnen en natiën, die volgens de juiste opmerking van de H. Hilarius zonder Christus verloren gaan: "Wat is er zo gevaarlijk voor de wereld, als Christus niet aan te nemen?" H. Hilarius, Commentar. in Matth. cap. 18. Daarbij doet het niet de minste afbreuk aan hetgeen de staat verordent. Want in haar moederlijke voorzichtigheid verzet de Kerk er zich niet tegen, dat haar scholen en opvoedingsinstituten voor leken zich in elk land aan de wettige voorschriften van het burgerlijk gezag aanpassen, en zij is volkomen bereid zich met het burgerlijk gezag te verstaan, en bij voorkomende moeilijkheden in gemeenschappelijk overleg maatregelen tot oplossing daarvan te treffen.

Vooreerst: met de zending van de Kerk als opvoedster komt die van het gezin wonderbaar goed overeen, omdat beide op een wijze, die zeer veel gelijkenis vertoont, van God voortkomen.

Wie zou weigeren deze beginselen te aanvaarden en dus ze op de opvoeding toe te passen, zou noodzakelijk moeten komen tot ontkenning van de waarheid, dat Christus Zijn Kerk heeft gesticht voor het eeuwig heil van de mensen, en tot de bewering, dat de burgerlijke maatschappij en de staat niet onderworpen zijn aan God en aan Zijn natuurlijke en

goddelijke wet. Dit is echter klaarblijkelijk in strijd met Gods rechten, tegen het gezond verstand en, met name in zake de opvoeding, uiterst verderfelijk voor de goede vorming van de jeugd; het is de zekere ondergang voor de burgerlijke maatschappij zelve en voor het ware welzijn van de menselijke samenleving. Daarentegen kan uit de praktische toepassing van deze beginselen alleen maar groot voordeel voor de goede vorming van de burgers voortkomen. Dit wordt overvloedig bewezen door feiten uit alle eeuwen. Zoals dan ook Tertullianus in zijn Apologeticus het doen kon voor de eerste tijden van het christendom, zo kon de H. Augustinus voor zijn tijd alle tegenstanders van de katholieke Kerk uitdagen, en zo kunnen wij in onze tijd met hem herhalen: "Welnu, laten zij die beweren, dat de leer van Christus schadelijk is voor de staat, ons een leger geven van soldaten zoals zij volgens de leer van Christus moeten zijn; laten zij ons onderdanen, echtgenoten, ouders, kinderen, meesters, dienaren, koningen, rechters, eindelijk belastingbetalers en belastingambtenaren geven, zoals ze volgens voorschrift van de christelijke leer moeten zijn, en laten zij het dan wagen die leer schadelijk voor de staat te noemen; integendeel, laten zij liever niet aarzelen te bekennen, dat deze leer, als ze onderhouden wordt, de staat tot rijke zegen strekt." H. Augustinus, Epistel 138

Document

Naam: DIVINI ILLIUS MAGISTRI
Over de christelijke opvoeding
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 31 december 1929
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0105, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam