• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WERELDGEBEDSDAG VOOR HET BEHOUD VAN DE SCHEPPING
Aan Kard. Turkson (President "Iustitia et Pax") en Kard. Koch (President Eenheid van de Christenen)

Aan mijn Eerbiedwaardige Broeders

Kardinaal  Peter Kodwo Appiah TURKSON, Voorzitter van de Pauselijke Raad 'Justitia et Pax'

en Kardinaal Kurt KOCH, Voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen,

wens ik met mijn veelgeliefde broeder, de Oecumenische Patriarch Bartholomeüs, met wie ik dezelfde bezorgdheid voor de toekomst van de schepping Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 7-9 deel, en met Metropoliet Johannes van Pergamo, zijn vertegenwoordiger, die het woord genomen heeft bij de voorstelling van de Encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
over het behoud van ons gemeenschappelijk huis, en wiens suggestie ik aanvaard, - met hen wens ik u mijn beslissing mee te delen ook in de Katholieke Kerk een “Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping” in te voeren.  Vanaf dit jaar, zal die dag op 1 september worden gehouden, zoals dat reeds gebeurt in de schoot van de Orthodoxe Kerk.

Als Christenen, wensen wij onze bijdrage te leveren aan de oplossing van de ecologische crisis waarmee de mensheid momenteel geconfronteerd wordt. Daarom moeten wij de motivaties die ons bezielen voor het behoud van de schepping, vooreerst putten uit ons rijk geestelijk patrimonium, en daarbij nooit vergeten dat voor wie geloven in Jezus Christus, het Woord van God die voor ons is mens geworden, “spiritualiteit niet los staat van het eigen lichaam, noch van de natuur of de werkelijkheden van deze wereld, maar dat zij hier vooral mee en in leeft, in gemeenschap met alles wat ons omringt”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 216 De ecologische crisis roept ons dus op tot een diepgaande geestelijke bekering: Christenen zijn geroepen tot een “ecologische bekering, die met zich meebrengt dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus naar voren laten komen in de relatie met de hen omringende wereld”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 217 Inderdaad, “het beleven van de roeping behoeders van Gods werk te zijn is een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan, het is niet iets optioneel en evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 217

De jaarlijkse Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping zal iedere gelovige en gemeenschap de kostbare gelegenheid bieden om zich opnieuw en persoonlijk te wijden aan de roeping van behoeder van de schepping, God dankend voor het buitengewone werk dat Hij aan onze zorgen heeft toevertrouwd en Zijn hulp inroepend voor de bescherming van de schepping en Zijn barmhartigheid voor de zonden die begaan worden tegen de wereld waarin wij leven. De viering van deze Dag op dezelfde datum als de orthodoxe Kerk zal een gunstige gelegenheid zijn om te getuigen van de groeiende gemeenschap met onze orthodoxe broeders. Wij leven in een tijd waarin alle Christenen geconfronteerd worden met identieke en belangrijke uitdagingen, waarop wij gemeenschappelijke antwoorden moeten geven om geloofwaardiger en efficiënter te zijn. Daarom wens ik dat deze Dag eveneens op één of andere manier, andere Kerken en kerkgemeenschappen zou impliceren en dat hij gevierd wordt in samenklank met de initiatieven die de Oecumenische Raad van Kerken rond dit thema organiseert.  

Aan u, Kardinaal Turkson, Voorzitter van de Pauselijke Raad Justitia et Pax, vraag ik de Commissies Justitia et Pax van de Bisschoppenconferenties evenals de nationale en internationale Organisaties die op ecologisch vlak geëngageerd zijn, in te lichten over de instelling van de Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping, opdat de viering naar behoren zou georganiseerd worden, in harmonie met de lokale vereisten en situaties, en met deelname van heel het volk Gods: priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en lekengelovigen. Daartoe zal het Dicasterium in samenwerking met de Bisschoppenconferenties bereidwillig toezien op het invoeren van opportune initiatieven, zodat deze jaarlijkse viering een sterke tijd zou zijn van gebed, reflectie, bekering en het op zich nemen van een coherente levensstijl. 

Aan u, Kardinaal Koch, Voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen, vraag ik de nodige contacten te nemen met de Oecumenische Patriarch en de andere oecumenische instanties opdat deze Werelddag een teken zou worden van een weg die samen gegaan wordt door allen die in Jezus Christus geloven. Het Dicasterium zal zich bovendien beijveren voor de coördinatie met gelijkaardige initiatieven die genomen worden door de Oecumenische Raad van Kerken. 

Terwijl ik de meest brede samenwerking verlang voor de best mogelijke lancering en ontwikkeling van de Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping, roep ik de voorspraak in van de Moeder van God, de Allerheiligste Maagd Maria, en de heilige Franciscus van Assisi wiens H. Franciscus van Assisi - Boek
Cantico delle creature - Cantico di frate sole
Zonnelied
(1 januari 1224)
zo veel mannen en vrouwen van goede wil inspireert om te leven in lof aan de Schepper en eerbied voor de Schepping. Ik bevestig deze wensen door de Apostolische Zegen die ik u, Mijne Heren Kardinalen, van ganser harte geef, evenals aan allen die met uw ambt meewerken.  

Vaticaan, 6 augustus 2015
Feest van de Transfiguratie van de Heer

FRANCISCUS

Document

Naam: WERELDGEBEDSDAG VOOR HET BEHOUD VAN DE SCHEPPING
Aan Kard. Turkson (President "Iustitia et Pax") en Kard. Koch (President Eenheid van de Christenen)
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 augustus 2015
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam