• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Derhalve bezitten de opperpriesters, die Petrus als bisschop van Rome opvolgen, krachtens goddelijk recht het oppergezag in de Kerk. "Wij verklaren plechtig, dat de heilige Apostolische Stoel en de Roomsche opperpriester het primaat bezit over heel de Kerk, en dat deze Roomsche opperpriester de opvolger van den H. Petrus, den prins der apostelen, is, de waarachtige plaatsbekleeder van Christus, het hoofd der geheele Kerk, en de vader en de leeraar aller christenen; en dat in den persoon van den H. Petrus mede aan hem door onzen Heer Jesus Christus de volmacht werd verleend om geheel de Kerk te weiden, te leiden en te besturen, zooals ook in de handelingen der algemeene kerkvergaderingen en in de heilige canones is vervat." Concilie van Florence, Bul, Sessio VI - 6e Zitting: Over de eenheid met de Grieken, Laetentur caeli - Decretum pro Graecis (6 juli 1439), 7 Eveneens leert het vierde concilie van Lateranen: "Krachtens een verordening des Heeren bezit de Kerk van Rome, als moeder en leermeesteresse van allen, die in Christus gelooven, ambtshalve het oppergezag over álle andere kerken." 4e Concilie van Lateranen, Hfd 5. Over de waardigheid van de patriarchen, Caput 5. De dignitate Patriarcharum (11 nov 1215), 1

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam