• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Van bovengenoemd gezag, ook over het college der bisschoppen, een gezag dat de heilige Schriften zoo duidelijk uitspreken, heeft ook de Kerk ten allen tijde het bestaan erkend en betuigd. Ziehier betreffende dit punt eenige uitspraken van kerkvergaderingen. "Wij lezen, dat de Roomsche opperpriester als rechter optrad over de kerkvoogden van alle kerken; maar nooit lezen wij, dat iemand over hem het ambt van rechter heeft uitgeoefend." Paus Adrianus II, In Allocutione III ad Synodum Romanam (1 jan 869) Vgl. 4e Concilie van Constantinopel, 10e Zitting - Canones, Sessio X - Canones (28 feb 870), 21-24. Actionem VII Concilii Constantinopolitani IV (Mansi 16, 24) En als reden hiervan wordt aangegeven, "dat er geen gezag bestaat dat hooger is dan het gezag van den Apostolischen Stoel." Paus Nicolaas I, Ep. 86 - Aan Keizer MichaĆ«l - Over de onafhankelijkheid van de Kerk en van de Apostolische Stoel, Proposueramus quidem (28 sept 865). PL 119, 954 - Patet profecto Sedis vero Apostolicae, cuius auctoritate maior non est, iudicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de eius licere iudicare iudicio. D.i.: Het is inderdaad duidelijk, dat het oordeel van den Apostolischen Stoel, wiens gezag het hoogste is dat bestaat, door niemand mag worden ingetrokken, en het zij aan niemand geoorloofd over dat oordeel een vonnis te vellen.  Vandaar zegt Gelasius over de besluiten der concilies: "Zooals niets in stand kan blijven, wat de goedkeuring van den hoofdzetel te Rome miste, zoo werd integendeel door heel de Kerk alles aanvaard, wat hij verkoos te beslissen." Paus Gelasius I, Epistolae. 26, ad Episcopos Dardaniae, n. 5 (al. epist. 13): PL 59, 67 En inderdaad, het is ten allen tijde het recht der Roomsche opperpriesters geweest om de bepalingen en besluiten der concilies te bekrachtigen of te verwerpen. De handelingen van het zg. concilie van Ephese zijn ongeldig verklaard door Leo den Grooten; die van het concilie van Rimini door Damasus; die van Constantinopel door Hadrianus I. Concilie van Chalcedon
Sessio XV - Canones (31 oktober 451)
van het concilie van Chalcedon werd, zooals algemeen bekend is, wegens het ontbreken van de goedkeuring en bekrachtiging van den Apostolischen Stoel als waardeloos ter zijde gelegd. Terecht verklaarde dan ook Leo X op de 5e kerkveradering van Lateranen: "Het staat absoluut vast niet enkel uit het getuigenis der heilige Schrift, de woorden der Vaders, de uitspraken van andere Roomsche opperpriesters en de besluiten der heilige canones, maar ook uit de verklaring der conciliën zelf, dat de Roomsche opperpriester, die ten tijde regeert, met gezag bekleed is over alle conciliën en dus het volle recht en de macht bezit om kerkvergaderingen samen te roepen, te verplaatsen en te beëindigen." 5e Concilie van Lateranen, Bul, Sessie 11 - Over de intrekking van de Pragmatische Sanctie (fragment), Sessio XI - Pastor Aeternus Gregem (19 dec 1516) Wel leeren de heilige bladen, dat de sleutels van het rijk der hemelen enkel en alleen aan Petrus zijn ter hand gesteld, en dat de macht tot binden en ontbinden aan de apostelen tezamen met Petrus is verstrekt: maar nergens wordt vermeld, waarvandaan de apostelen het oppergezag buiten Petrus om en tegen Petrus in (sine Petro et contra Petrum) zouden ontvangen hebben. Zeker is hun dit oppergezag allerminst door Jesus Christus meegedeeld.

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam