• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE GEEST LEERT ONS: BEMINNEN ZOALS GOD BEMINT
Hoogfeest van de nederdaling van de Heilige Geest, Pinsteren - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Vandaag vieren we het grote feest van Pinksteren dat de paastijd voltooit, vijftig dagen na de verrijzenis van Christus. De liturgie nodigt ons uit onze geest en ons hart voor de gave van de Heilige Geest te openen. Hij werd door Jezus meermaals aan zijn leerlingen beloofd als de eerste en belangrijkste gave die Hij door zijn verrijzenis heeft verkregen. Die gave heeft Jezus zelf van de Vader afgesmeekt zoals het Evangelie vandaag – gesitueerd in het kader van het laatste Avondmaal – aangeeft. Jezus zegt aan zijn leerlingen: “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven” (Joh. 14, 15-16).

Deze woorden herinneren er ons aan dat de liefde voor een persoon, ook voor de Heer, zich op de eerste plaats niet uit in woorden maar in daden. Ook “mijn geboden onderhouden” moet in die zin verstaan worden namelijk: zo dat het hele leven erbij betrokken is. Inderdaad, Christen zijn betekent niet op de eerste plaats bij een bepaalde cultuur betrokken zijn of een bepaalde leer aanhangen, maar veeleer het eigen leven, in elke aspect, verbinden met de persoon van Jezus en door Hem met de Vader. Om die reden belooft Jezus aan zijn leerlingen de uitstorting van de Heilige Geest. Precies door de Heilige Geest, de Liefde die Vader en Zoon verbindt en door hen voortkomt, kunnen wij allen het leven van Jezus zelf leven. De Geest leert ons immers alles, of het enig onmisbare: beminnen zoals God bemint.

Wanneer Jezus de Heilige Geest belooft, omschrijft Hij die als “een andere Helper” (Joh. 14, 16), wat betekent: Voorspreker, Bemiddelaar, Pleitbezorger met andere woorden: Hij die ons verdedigt, aan onze zijde staat op de weg van het leven en in de strijd voor het goede en tegen het kwaad. Jezus zegt “een andere Helper” omdat de eerste Hijzelf is die het vlees heeft aangenomen om onze menselijke staat op zich te nemen en ons te bevrijden van de slavernij van de zonde.

Verder heeft de Heilige Geest een taak van onderricht en van geheugen. Onderricht en geheugen. Jezus heeft het gezegd: “de Helper, de Heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb” (Joh. 14, 26). De Heilige Geest brengt geen verschillend onderricht, maar maakt het onderricht van Jezus levend en werkdadig zodat het, met het verstrijken van de tijd, µniet verdwijnt of verzwakt. De Heilige Geest plant dit onderricht in ons hart, helpt ons het te verinnerlijken en maakt het zo tot deel van onszelf, vlees van ons vlees. Tegelijkertijd maakt Hij ons hart klaar zodat het in staat is de woorden en de voorbeelden van de Heer werkelijk te ontvangen. Telkens wanneer de woorden van Jezus met vreugde in ons hart worden opgenomen, is dat het werk van de Heilige Geest.

Laten we nu samen – voor de laatste maal dit jaar – het Regina Caeli bidden en de moederlijke voorspraak van de Maagd Maria afsmeken. Zij moge voor ons de genade bekomen dat wij krachtig bezield zouden worden door de Heilige Geest, om met evangelische vrijmoedigheid te getuigen van Christus en ons steeds meer open te stellen voor de volheid van zijn liefde.

Document

Naam: DE GEEST LEERT ONS: BEMINNEN ZOALS GOD BEMINT
Hoogfeest van de nederdaling van de Heilige Geest, Pinsteren - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 mei 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam