• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Heel het leven van het gezin is een barmhartig “weiden”. Ieder schildert en schrijft met zorg in het leven van de ander: “Gij zijt zelf onze aanbeveling, geschreven in ons hart (...) niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God” (2 Kor. 3, 2-3). Ieder is een “visser van mensen” Vgl. Lc. 5, 10 , die in de naam van Jezus de netten uitwerpt Vgl. Lc. 5, 5 naar de ander, of een boer die op het verse land werkt dat zijn dierbaren zijn, en daarbij het beste in hen wakker maakt. De huwelijkse vruchtbaarheid brengt ook vooruithelpen met zich mee, omdat

“een persoon liefhebben betekent van hem iets verwachten dat ondefinieerbaar, niet te voorzien is; het betekent tegelijkertijd hem op de een of andere wijze het middel bieden om op deze verwachting te antwoorden”. Gabriël Marcel, Homo viator. Prolégomènes à une métaphisique de l’espérance. Parijs 1944, 63

Dit is een eredienst aan God, omdat Hij het is die veel goede dingen in de ander heeft gezaaid in de hoop dat wij ze doen groeien.

Het is een diepe spirituele ervaring iedere dierbare persoon met de ogen van God te zien en Christus in hem te herkennen. Dit vraagt om een belangeloze bereidheid die het mogelijk maakt zijn waardigheid te waarderen. Men kan volledig aanwezig zijn voor de ander, als men zich zonder een waarom geeft, daarbij alles vergetend wat er rondom is. Zo verdient de beminde persoon alle aandacht. Jezus was een model, omdat, wanneer iemand naderde om met Hem te spreken, Hij zijn blik op hem richtte, hem liefdevol aankeek. Vgl. Mc. 10, 21 Niemand voelde zich in zijn tegenwoordigheid verwaarloosd, omdat zijn woorden en gebaren de uitdrukking waren van deze vraag: “Wat wilt ge dat Ik voor u doe?” (Mc. 10, 51). Dit beleeft men in het dagelijks leven van het gezin. Hier brengen wij in herinnering dat de persoon die met ons samen leeft, alles verdient, omdat hij een oneindige waardigheid heeft als object van de immense liefde van God. Zo bloeit een tederheid die in staat is

“in de ander de vreugde te wekken zich bemind te voelen. Zij komt in het bijzonder tot uitdrukking in het zich met verfijnde aandacht richten op de beperkingen van de ander, in het bijzonder wanneer deze duidelijk naar voren komen.” Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 88

Onder de aandrang van de Geest ontvangt het kerngezin niet alleen het leven door het voort te brengen in de eigen schoot, maar opent zij zich ook, treedt buiten zichzelf om het eigen goede uit te storten over de anderen, om de zorg voor hen op zich te nemen en hun geluk te zoeken. Deze opening komt in het bijzonder tot uitdrukking in de gastvrijheid, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 44 op suggestieve wijze aangemoedigd door het Woord van God: “Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald” (Heb. 13, 2). Wanneer een gezin iemand opneemt en anderen, vooral de armen en hen die in de steek zijn gelaten, tegemoet gaat, dan is het

“symbool en getuigenis van het moederschap van de Kerk en neemt het daaraan deel.”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 49

De sociale liefde, weerspiegeling van de Drie-eenheid, is in werkelijkheid dat wat de spirituele zin van het gezin en zijn zending naar buiten toe verenigt, omdat zij het kerygma met al zijn gemeenschappelijke eisen tegenwoordig stelt. Het gezin beleeft zijn bijzondere spiritualiteit door tegelijkertijd een huiskerk te zijn en een levende cel om de wereld te veranderen. Vgl. Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 248-254. Voor de sociale aspecten van het gezin

De woorden van de Meester Vgl. Mt. 22, 30 en die van de heilige Paulus Vgl. 1 Kor. 7, 29-31 over het huwelijk zijn - niet toevallig - ingevoegd in de laatste en definitieve dimensie van ons bestaan, die wij weer moeten terugwinnen. Zo zullen de echtgenoten de zin van de weg die zij gaan, kunnen herkennen. Immers, zoals wij meermaals in deze exhortatie in herinnering hebben gebracht, is geen enkel gezin een volmaakte en voor eens en altijd pasklare werkelijkheid, maar vergt het een geleidelijke ontwikkeling van het eigen vermogen om lief te hebben. Er is een voortdurende oproep die komt van de volle gemeenschap van de Drie-eenheid, van de schitterende eenheid tussen Christus en zijn Kerk, van de mooie gemeenschap die de familie van Nazareth is, en van de broederschap zonder smet die er bestaat tussen de heiligen in de hemel. Maar de volheid aanschouwen die wij nog niet hebben bereikt, maakt het ons mogelijk ook de historische weg die wij afleggen als gezin te relativeren, om ermee op te houden van intermenselijke relaties een volmaaktheid, een zuiverheid van intenties en een coherentie te eisen die wij alleen in het definitieve Rijk zullen kunnen vinden. Bovendien belet dit ons om hard te oordelen over hen die in omstandigheden van een grote broosheid leven. Wij zijn allen geroepen het streven levend te houden naar iets dat onszelf en onze beperkingen overstijgt, en ieder gezin moet voortdurend met deze stimulans leven. Laten wij voortgaan, gezinnen, laten wij blijven voortgaan! Wat ons wordt beloofd, is steeds meer. Laten wij de hoop niet verliezen vanwege onze beperkingen, maar laten wij er evenmin van afzien de volheid van liefde en gemeenschap te zoeken die ons is beloofd.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam