• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is kleingeestig alleen erbij te blijven stilstaan of het handelen van een persoon wel of niet beantwoordt aan een wet of een algemene norm, omdat dit niet voldoende is om een volledige trouw aan God in het concrete bestaan van een mens te onderscheiden of te garanderen. Ik bid vurig dat wij ons te allen tijde herinneren hetgeen de heilige Thomas van Aquino leert, en dat wij leren het ons in de pastorale onderscheiding eigen te maken:

“Alhoewel er in algemene zaken een zekere noodzakelijkheid is, hoe meer men afdaalt naar particuliere zaken, des te meer onbepaaldheid. … Op het praktische gebied is de waarheid of praktische norm niet gelijk voor iedereen betreffende het particuliere,  maar enkel betreffende hetgeen algemeen is; en ook bij diegenen die in particuliere gevallen dezelfde praktische norm aanvaarden wordt deze niet op gelijke wijze door iedereen gekend. …”. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 94, art. 4

Weliswaar presenteren de algemene normen een goed dat men nooit mag negeren of veronachtzamen, maar in de formulering ervan kunnen absoluut niet alle bijzondere situaties worden vervat. Tegelijkertijd moet men zeggen dat juist daarom datgene wat deel uitmaakt van een praktische onderscheiding ten overstaan van een bijzondere situatie, niet verheven mag worden tot het niveau van een norm. Dat zou niet alleen een onverdraaglijke casuïstiek veroorzaken, maar ook de waarden die men met een bijzondere aandacht moet bewaken, in gevaar brengen. H. Thomas van Aquino, Sententia Libri Ethicorum. VI, 6 (ed. Leonina, t. XLVII, 354): Verwijzend naar de algemene kennis van de norm en naar de particuliere kennis van de praktische onderscheiding, komt Sint-Thomas in een andere  tekst tot de uitspraak dat “indien er slechts één van beiden kennissen is, dan is het te verkiezen dat het de kennis is die men heeft van de particuliere werkelijkheid, die dichter staat bij het handelen.”

Daarom mag een pastor zich niet voldaan voelen door alleen morele wetten toe te passen op hen die in “irreguliere” situaties leven, als waren het stenen die men werpt naar het leven van personen. Dit is het geval met een gesloten hart, dat zich vaak zelfs achter het onderricht van de Kerk verbergt

"om op de stoel van Mozes te kunnen zitten en, soms met superioriteit en oppervlakkigheid, moeilijke zaken en gewonde gezinnen te veroordelen." Paus Franciscus, Toespraak, Aan het eind van de werkzaamheden van de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015) - Synode-aula, Het woord gezin heeft een nieuwe weerklank (24 okt 2015), 5

In dezelfde lijn heeft de Internationale Theologische Commissie zich uitgesproken:

“De natuurwet kan derhalve niet worden gepresenteerd als een reeds bestaand geheel van regels die a priori het morele subject worden opgelegd, maar het is een bron van objectieve inspiratie voor zijn bij uitstek persoonlijke proces van het nemen van een beslissing”. Internationale Theologische Commissie, Inhoudsopgave - fragmenten, Op zoek naar een universele ethiek: een nieuwe blik op de natuurwet (10 juni 2009), 59

Op grond van de verzachtende voorwaarden of factoren is het mogelijk dat binnen een objectieve situatie van zonde - die subjectief niet schuldig is of dit niet volledig is - in Gods genade kan leven, kan liefhebben en ook kan groeien in het leven van de genade en de liefde en daartoe de hulp van de Kerk krijgt. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 44. In sommige gevallen kan dit de hulp van de Sacramenten betekenen. Vandaar wil ik "priesters eraan herinneren dat de Biecht geen folterkamer mag zijn, maar wel een ontmoeting met de barmhartigheid van de Heer." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 47. Ik zou graag ook benadrukken dat de Eucharistie "geen prijs is voor de perfecte gelovigen, maar eerder een krachtig medicijn en voedsel voor de zwakken." De onderscheiding moet helpen de mogelijke wegen te vinden voor een antwoord aan God en een groei door de beperkingen heen. Door te geloven dat alles zwart of wit is, sluiten wij soms de weg van de genade en van de groei af en ontmoedigen wij trajecten van heiliging die God verheerlijken. Laten wij ons herinneren dat

“een kleine stap te midden van de grote menselijke beperkingen God aangenamer kan zijn dan een uiterlijk correct leven van wie zijn dagen doorbrengt zonder belangrijke moeilijkheden het hoofd te bieden”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 44

De concrete pastoraal van de bedienaren en de gemeenschap mag niet nalaten zich deze werkelijkheid eigen te maken.

Zie ook:

N.v.d.r.: In deze alinea is de 'voetnoot 351' (waarmee volgens sommigen een verruiming van de Katholieke leer weergegeven zou zijn) uit de oorspronkelijke editie opgenomen in twee noten met uitleg en verwijzing naar citaten uit "Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
".

Voorts is hetgeen in voetnoot 351 staat niet in lijn met de kerkelijke leer: in H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
stelt de H. Paus Johannes Paulus II duidelijk vast dat "hij die zich van een zware zonde bewust is, het Sacrament van de Verzoening moet ontvangen voordat hij te Communie gaat." met o.a. ook de verwijzing naar Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.

In iedere omstandigheid moet ten opzichte van hen die moeite hebben om de goddelijke wet ten volle te beleven, de uitnodiging weerklinken de via caritatis af te leggen. De broederlijke liefde is de eerste wet van de christenen Vgl. Joh. 15, 12 Vgl. Gal 5, 14 Laten wij niet de belofte van de Schrift vergeten: “Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding, want de liefde bedekt tal van zonden” (1 Pt. 4, 8); “delg uw zonden door aalmoezen en uw misdaden door barmhartigheid jegens de armen” (Dan. 4, 24); “een laaiend vuur wordt door water geblust en weldadigheid verzoent de zonden” (Sir. 3, 30). Dit is ook wat de heilige Augustinus leert:

“Evenals wij dus, als wij door een brand in gevaar zouden zijn, eerst snel op zoek naar water zouden gaan, waarmee wij de brand zouden kunnen blussen, [...] laten wij ons zo ook, als een vlam van zonde is losgekomen uit het hooi van onze hartstochten en wij daarom worden geschokt, verheugen over de gelegenheid die ons wordt gegeven om een werk van echte barmhartigheid te doen, als werd ons de fontein aangeboden waaruit wij water kunnen putten om de brand die ontstaan is, te blussen”. H. Augustinus, De catechizandis rudibus. I, 14, 22: PL 40, 327 Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 194

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam