• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Soms wordt het gezinsleven door de dood van een geliefde uitgedaagd. Wij mogen niet nalaten het licht van het geloof aan te bieden om de gezinnen die op die ogenblikken lijden, te begeleiden. Vgl. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 20 Een gezin in de steek laten, wanneer een overlijden het treft, zou een gebrek aan barmhartigheid zijn, het missen van een gelegenheid waarbij pastoraat gewenst is en deze houding kan voor ons de deuren sluiten voor welke andere evangeliserende activiteit dan ook.

Ik begrijp het gevoel van beklemming van degene die een zeer geliefde persoon heeft verloren, een partner met wie hij of zij zoveel heeft gedeeld. Jezus zelf raakte ontroerd en huilde bij de dodenwake van een vriend. Vgl. Joh. 11, 33.35 En hoe zouden wij niet de klacht kunnen begrijpen van iemand die een kind heeft verloren? Immers

"het is alsof de tijd stilstaat: er gaat een afgrond open die het verleden en ook de toekomst opslokt. [...] En soms komt men ook er toe God te beschuldigen. Hoeveel mensen - ik begrijp ze - worden kwaad op God." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 19. Rouw (17 juni 2015), 2

“Het weduwschap is een bijzonder moeilijke ervaring [...] sommigen laten zien dat zij de eigen energie met nog meer toewijding weten te richten op hun kinderen en kleinkinderen en daarbij in deze uitdrukking van liefde een nieuwe opvoedkundige zending vinden. [...] Zij die niet kunnen rekenen op de aanwezigheid van familie aan wie zij zich kunnen wijden en van wie zij genegenheid en nabijheid kunnen ontvangen, moeten door de christelijke gemeenschap met bijzondere aandacht en bereidheid worden ondersteund, vooral als zij in behoeftige omstandigheden verkeren." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 19

In het algemeen kan het rouwen om overledenen vrij lang duren en wanneer een pastor dit traject wil begeleiden, moet hij zich aanpassen aan de behoeften van iedere fase ervan. Het hele traject is doortrokken van vragen: over de oorzaken van de dood, over wat men had kunnen doen, over wat een persoon op het ogenblik dat aan de dood voorafgaat, meemaakt... Met een oprechte en geduldige weg van gebed en innerlijke bevrijding keert de rust terug. Op een bepaald punt in het rouwen is het noodzakelijk dat men helpt te ontdekken dat iedereen van ons die een dierbare heeft verloren, nog een zending te vervullen heeft en dat het niet goed voor ons is het lijden te willen verlengen, als was dit een daad van eerbetoon. De geliefde persoon heeft geen behoefte aan ons lijden, noch is het vleiend voor hem dat wij ons leven verwoesten. Evenmin is het de beste uitdrukking van liefde hem op ieder ogenblik in herinnering te brengen en te noemen, omdat het betekent aan een verleden vast te blijven zitten dat niet meer bestaat, in plaats van de werkelijke persoon lief te hebben die zich in het hiernamaals bevindt. Zijn fysieke aanwezigheid is niet meer mogelijk, maar als de dood iets machtigs is, “is de liefde sterk als de dood” (Hoogl. 8, 6). De liefde heeft een intuïtie die het mogelijk maakt om te luisteren zonder geluid en het onzichtbare te zien. Dit is niet zich de geliefde persoon voor te stellen, zoals deze was, maar deze te kunnen aanvaarden als veranderd, zoals hij nu is. Toen zijn vriendin Maria de verrezen Jezus krachtig wilde omarmen, vroeg Hij haar Hem niet aan te raken Vgl. Joh. 20, 17 , om haar te brengen tot een ander soort ontmoeting.

Het troost ons te weten dat er geen volledige vernietiging bestaat van hen die sterven, en het geloof garandeert ons dat de Verrezene ons nooit in de steek zal laten. Zo kunnen wij de dood verhinderen

"ons leven te vergiftigen, onze genegenheid nutteloos te maken, ons te storten in de donkerste leegte." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 19. Rouw (17 juni 2015), 3

De Bijbel spreekt over een God die ons uit liefde heeft geschapen en zegt dat Hij ons zo heeft gemaakt dat ons leven niet eindigt met de dood. Vgl. Wijsh. 3, 2-3 De heilige Paulus spreekt ons over een ontmoeting met Christus onmiddellijk na de dood: “Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn” (Fil. 1, 23). Met Hem wacht ons na de dood hetgeen God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. Vgl. 1 Kor. 2, 9 De prefatie van de liturgie van de overledenen brengt dit op schitterende wijze tot uitdrukking:

"“In onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte dat wij eens onsterfelijk zullen zijn. Gij neemt het leven, God, niet van ons af, Gij maakt het nieuw”.

Immers,

“onze dierbaren zijn niet verdwenen in het duister van het niets: de hoop verzekert ons dat zij in de goede en sterke handen van God zijn." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 19. Rouw (17 juni 2015), 4

Een goede manier om met onze dierbaren die zijn gestorven, te communiceren is voor hen te bidden Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 958 De Bijbel zegt dat “voor de overledenen te bidden [...] een heilige en vrome gedachte is” (2 Mak. 12, 44-45). Voor hen bidden

“kan hen niet alleen helpen, maar hun voorspraak kan voor ons ook doeltreffend maken." Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 958

De Apocalyps laat de martelaren zien, terwijl zij, solidair met deze wereld op weg, ten beste spreken voor hen die onrecht lijden op aarde. Vgl. Openb. 6, 9-11

Sommige heiligen, voordat zij stierven, troosten hun geliefden door te beloven dat zij hen nabij zouden zijn om hen te helpen. Sint Theresia van Lisieux wenste door te gaan met het doen van goede daden vanuit de hemel. Vgl. H. Teresia van Lisieux van het Kind Jezus, Derniers entretiens. Le “Carnet jaune” de Mère Agnès, 17 juillet 1897, dans: Oeuvres Complètes, éd. Cerf, Paris 1996, p. 1050. Wat dit betreft, is het getuigenis van de medezusters veelbetekenend omtrent de belofte van de heilige Theresia dat haar heengaan uit deze wereld als “een regen van rozen” (ibid. 9 juni, p. 1013) zou zijn geweest. Sint Dominicus verklaarde

"beter te kunnen helpen ná zijn dood.... krachtiger genaden te kunnen ontvangen". Z. Jordanus van Saksen, Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum. 93: Monumenta Historica Sancti Patris Nostri Dominici, XVI, Rome, 1935, p. 69 

Het zijn banden van liefde Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 957 omdat

“de verbinding met de broeders die in de vrede van Christus ontslapen zijn, geenszins wordt onderbroken, maar veeleer [...] door de uitwisseling van geestelijke goederen verstevigd." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 49

Als wij de dood aanvaarden, kunnen wij ons erop voorbereiden. De weg is groeien in de liefde voor hen die met ons op weg zijn tot de dag waarop “er geen rouw, geen geween, geen smart meer zal zijn” (Openb. 21, 4). Zo zullen wij ons ook erop voorbereiden onze dierbaren die zijn gestorven, weer te vinden. Zoals Jezus het kind dat was gestorven, aan zijn moeder teruggaf Vgl. Lc. 7, 15 , zo zal Hij eveneens met ons doen. Laten wij geen energie verspillen door jaren en jaren bij het verleden te blijven stilstaan. Hoe beter wij op deze aarde leven, des te groter geluk zullen wij kunnen delen met onze dierbaren in de hemel. Hoe meer wij erin slagen te rijpen en te groeien, des te meer zullen wij mooie dingen kunnen aanbrengen bij het hemels gastmaal.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam