• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In sommige gevallen is uit respect voor de eigen waardigheid en het welzijn van de kinderen het nodig niet toe te geven aan buitensporige eisen of voorkomen van ernstig onrecht, geweld of chronisch slechte behandeling. In die zin

"is het waar dat er gevallen zijn waarin de scheiding onvermijdelijk is. Soms kan ze zelfs moreel noodzakelijk worden, wanneer het er precies op aankomt de meest zwakke echtgenoot of de kleine kinderen te onttrekken aan zwaardere kwetsuren veroorzaakt door machtsmisbruik en geweld, door verloedering en uitbuiting, door vervreemding en de onverschilligheid." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 20. Kwetsuren (I) (24 juni 2015), 4

Ze moet echter

"natuurlijk gezien worden als een laatste hulpmiddel, nadat alle andere pogingen ijdel zijn gebleken." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 83

De Synodevaders wijzen erop dat

"Een bijzondere onderscheiding onmisbaar (is) om hen die uit elkaar zijn gegaan, gescheiden, in de steek gelaten zijn. Vooral moeten wij ons het lijden aantrekken – en dit tot zijn waarde laten komen – van hen die ten onrechte moeten ondergaan dat ze uit elkaar gaan, scheiden of in de steek gelaten worden, of door mishandelingen van de echtgenoot gedwongen zijn het samenleven te verbreken. Vergeving voor geleden onrecht is niet gemakkelijk, maar het is een weg die de genade mogelijk maakt. Vandaar de noodzaak van een pastoraal van verzoening en bemiddeling door gespecialiseerde, in de bisdommen te vestigen luistercentra." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 47

Tevens moeten

"personen die gescheiden, maar niet opnieuw gehuwd zijn en die dikwijls getuigen zijn van huwelijkse trouw, ...aangemoedigd .. worden in de Eucharistie het voedsel te vinden dat hen ondersteunt in hun toestand. De lokale gemeenschap en de herders moeten deze personen begeleiden met zorg, vooral wanneer er kinderen zijn of hun toestand van armoede ernstig is." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 50

Een familiair falen is zelfs nog meer traumatisch en pijnlijk als armoede heerst, omdat er dan veel minder steun is om het leven opnieuw in te richten. Een arme, die de schuilplaats van het gezin verliest, is veel meer blootgesteld aan de dreiging van verwaarlozing en alle soorten verlies van zijn integriteit.

Wat betreft de gescheidenen in een nieuwe relatie betreft is het belangrijk hen te laten weten dat ze deel uitmaken van de Kerk en dat ze in "geen geval geëxcommuniceert" zijn en ook niet zo behandeld moeten worden, omdat zij nog steeds deel uitmaken van de kerkelijke Communio. Vgl. Paus Franciscus, Audiëntie, Aula Paulus VI, Het gezin - 21. Kwetsuren (II) (5 aug 2015), 3 Deze situaties 

"vereisen een aandachtige onderscheiding en een begeleiding met groot respect, waarbij ieder taalgebruik en iedere houding die hun het gevoel geeft gediscrimineerd te worden, vermeden dient te worden en hun deelname aan het leven van de gemeenschap bevorderd dient te worden. De zorg voor hen op zich nemen is voor de christengemeenschap geen verzwakking van haar geloof en haar getuigenis omtrent de onontbindbaarheid van het huwelijk, integendeel, juist in deze zorg brengt zij haar naastenliefde tot uitdrukking." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 51 Vgl. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 84

Anderzijds heeft een groot aantal Synodevaders

"de noodzaak onderstreept de procedures voor de erkenning van de zaken van nietigverklaring meer toegankelijk en soepeler, zo mogelijk kosteloos, te maken." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 48

De traagheid in de procedures irriteert en vermoeit de mensen. Mijn beide documenten over dit onderwerp Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht, Mitis Iudex Dominus Iesus (15 aug 2015) Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, De milde en barmhartige Jezus - Inzake enkele aanpassingen in het kerkelijk wetboek van de Oosterse Kerken aangaande het huwelijksrecht, Mitis et Misericors Iesus (15 aug 2015) hebben tot een vereenvoudiging van de procedures, om te komen tot een eventuele nietigverklaring van het huwelijk, geleid.

Hierdoor wilde ik met meer duidelijkheid vaststellen

"dat de Bisschop zelf in zijn kerk, waarvoor hij tot herder en hoofd aangesteld is, rechter is voor de aan hem toevertrouwde gelovigen." Paus Franciscus, Motu Proprio, De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht, Mitis Iudex Dominus Iesus (15 aug 2015). Preambule III

"Het in praktijk brengen van deze documenten vormt dus een grote verantwoordelijkheid voor de diocesane ordinaris, die geroepen is enkele zaken zelf te beoordelen en in ieder geval een gemakkelijkere toegang van de gelovigen tot gerechtigheid te garanderen. Dit houdt de voorbereiding in van voldoende personeel dat bestaat uit geestelijken en leken en dat zich op de eerste plaats wijdt aan deze kerkelijke dienst. Daarom zal het noodzakelijk zijn een dienst van informatie, advies en bemiddeling, verbonden met de gezinspastoraal ter beschikking te stellen, die ook de mensen zal kunnen opvangen met het oog op een onderzoek voorafgaand aan een huwelijksproces, gescheiden personen of paren in crisis Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht, Mitis Iudex Dominus Iesus (15 aug 2015), 2-3." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 82

De Synodevaders hebben ook

"de gevolgen van het uit elkaar gaan of de scheiding voor de kinderen"

aangegeven

"die in elk geval de slachtoffers zijn van de situatie." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 47

Naast alle overwegingen die men kan aanvoeren, is het de eerste zorg dat zij om geen enkel belang of reden ondergesneeuwd mogen raken. De gescheiden ouders verzoek ik

"neem nooit, nooit, nooit, een kind als gijzelaar! Omwille van velerlei moeilijkheden en redenen zijn jullie gescheiden, het leven zadelt jullie op met deze beproeving, maar laat de kinderen niet diegene zijn die de last van de scheiding dragen, dat ze niet gebruikt worden als gijzelaars van de ene echtgenoot tegen de ander. Laat ze opgroeien terwijl ze moeder goed horen spreken over vader, ook al zijn ze niet samen, en dat vader goed spreekt over moeder." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 15. De opvoeding (20 mei 2015), 2

Het is onverantwoordelijk het beeld van vader of moeder te beschadigen met de bedoeling om de genegenheid van een kind te monopoliseren, om zich te wreken of om zich te verdedigen, want het beschadigd het innerlijke leven van het kind en brengt wonden, die heel moeilijk te genezen zijn.

{..}

Christelijke gemeenschappen mogen gescheiden ouders met een nieuwe relatie niet aan hun lot overlaten. Zij moeten hen integendeel omarmen en hen in hun opvoedende taak begeleiden.

"Hoe kunnen wij ouders anders adviseren om al het mogelijke te doen om hun kinderen op te voeden tot christelijk leven en om voor hen een voorbeeld van een zelfverzekerd en gepraktiseerd geloof te zijn, indien wij proberen om hen ver weg te houden van het leven van de gemeenschap, alsof ze geëxcommuniceerd zijn." Paus Franciscus, Audiëntie, Aula Paulus VI, Het gezin - 21. Kwetsuren (II) (5 aug 2015), 2

{...}

{{kerknet.be}}

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam