• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Daarom wordt van heel de Kerk een missionaire bekering gevraagd: het is noodzakelijk niet te blijven stilstaan bij een puur theoretische verkondiging, die losstaat van de problemen van de mensen." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 32

Pastorale zorg voor de gezinnen dat

“de verkondiging moet doen ervaren dat het evangelie van het gezin een antwoord is op de diepste verwachtingen van de menselijke persoon: zijn waardigheid en de volle verwezenlijking in wederkerigheid, gemeenschap en vruchtbaarheid. Het gaat er niet alleen om een stelsel van normen te presenteren, maar waarden voor te houden en zo te beantwoorden aan de behoefte hieraan die men vandaag ook in de meest geseculariseerde landen vaststelt." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 33

De Synodevaders hebben 

“Eveneens is de noodzaak onderstreept van een evangelisatie die vrijmoedig culturele, maatschappelijke, politieke en economische omstandigheden aanklaagt, zoals de overdreven ruimte die wordt gegeven aan de logica van de markt, die een authentiek gezinsleven belemmeren en daardoor discriminatie, armoede, uitsluiting en geweld met zich meebrengen. Daarom dient een dialoog en een samenwerking met de maatschappelijke structuren te worden ontwikkeld en dienen leken die zich als christenen inzetten op cultureel en maatschappelijk-politiek vlak, te worden bemoedigd en ondersteund.”. Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 38

"De belangrijkste bijdrage aan de gezinspastoraal biedt de parochie, die het gezin van de gezinnen is, waarin de bijdragen van kleine gemeenschappen, bewegingen en kerkelijke verenigingen worden geharmoniseerd." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 77

Tegelijk met een specifiek op het gezin toegesneden pastoraal toont het ons ook de noodzaak van

"een adequatere vorming van priesters, diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, catechisten en andere werkers in de pastoraal." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 61

In de antwoorden op de naar de gehele wereld gestuurde vragen werd aangegeven dat het de gewijde ambtsdragers gewoonlijk ontbreekt aan een toegepaste opleiding om met de veelzijdige actuele problemen van gezinnen om te gaan. In deze zin kan ook de ervaring van de lange Oosterse traditie van gehuwde priesters nuttig zijn.

De seminaristen zouden toegang moeten hebben tot een ruimere interdisciplinaire vorming betreffende verloving en huwelijk en niet alleen betreffende de leer. Bovendien maakt de vorming het hun niet altijd mogelijk hun eigen psycho-affectieve wereld tot uitdrukking te brengen. Sommigen dragen in hun leven de ervaring met zich mee van een eigen gewond gezin met afwezigheid van de ouders en met emotionele instabiliteit. Het zal nodig zijn tijdens de vorming een rijping te garanderen, opdat de toekomstige bedienaren het psychische evenwicht bezitten dat hun taak vereist. De familiebanden zijn fundamenteel om een gezond zelfrespect van de seminaristen te versterken. Daarom is het belangrijk dat de gezinnen heel het proces van seminarie en priesterschap begeleiden, aangezien zij het op realistische wijze helpen versterken. In die zin is het heilzaam perioden van het seminarieleven te combineren met perioden van het leven in de parochie om het mogelijk te maken meer contact te krijgen met de concrete werkelijkheid van de gezinnen. De priester komt gedurende zijn hele pastorale leven vooral gezinnen tegen.

“De aanwezigheid van leken en gezinnen, in het bijzonder de vrouwelijke aanwezigheid, bij de vorming van de priester, begunstigt de waardering voor de verscheidenheid en complementariteit van de verschillende roepingen in de Kerk.” Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 61

De antwoorden op de enquêtes wijzen ook met nadruk op de noodzaak van de vorming van leken die werkzaam zijn in de gezinspastoraal met de hulp van psychopedagogen, huisartsen, eerstelijnsgezondheidszorg, maatschappelijk werkers, advocaten voor minderjarigen en gezinnen met een openheid voor het ontvangen van de steun van psychologie, sociologie, seksuologie en ook counseling. Professionals, vooral zij die ervaring hebben met begeleiding, helpen de pastorale voorstellen vorm te geven in de werkelijke situaties en bij de zorgen van de gezinnen.

“Vormings- en cursusprogramma’s die specifiek gericht zijn op werkers in de pastoraal, zullen hen geschikt kunnen maken om de weg zelf van de voorbereiding op het huwelijk in te voegen in de bredere dynamiek van het kerkelijk leven.” Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 61 

Een goede pastorale voorbereiding is belangrijk

“ook met het zicht op de bijzondere noodsituaties, die worden bepaald door de gevallen van huiselijk geweld en seksueel misbruik”. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 61 

Dit alles maakt op geen enkele wijze de fundamentele waarde van de geestelijke leiding, de onschatbare geestelijke bronnen van de Kerk en de sacramentele verzoening er niet minder om, maar vult ze aan.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam