• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"De Schrift en de Overlevering openen voor ons de toegang tot een kennis van de Drie-eenheid die zich openbaart met kenmerken van een gezin. Het gezin is een beeld van God die ... gemeenschap van personen (is). Bij het doopsel wijst de stem van de Vader Jezus aan als zijn welbeminde Zoon en in deze liefde wordt het ons gegeven de Heilige Geest te herkennen. Vgl. Mc. 1, 10-11 Jezus, die alles in zich heeft verzoend en de mens van de zonde heeft verlost, heeft niet alleen het huwelijk en het gezin teruggebracht tot hun oorspronkelijke vorm, maar ook het huwelijk verheven tot sacramenteel teken van zijn liefde voor de Kerk. Vgl. Mt. 19, 1-12 Vgl. Mc. 10, 1-12 Vgl. Ef. 5, 21-32 In het door Christus verenigde menselijke gezin wordt “het beeld en de gelijkenis” van de Allerheiligste Drie-eenheid hersteld Vgl. Gen. 1, 26 , het mysterie waaruit iedere ware liefde voortkomt. Van Christus ontvangen huwelijk en gezin door middel van de Kerk de genade van de Heilige Geest om te getuigen van het evangelie van God's liefde." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 38 

Het Sacrament van het huwelijk is niet alleen een sociale overeenkomst, een leeg ritueel of alleen maar een uiterlijk teken van inzet. Het Sacrament is een gave gegeven voor de heiliging en redding van de echtgenoten, want

"omdat zij elkaar toebehoren, door middel van het sacramentele teken, tonen zij samen de betrekking zelf van Christus met de Kerk aan. Daarom roepen de echtgenoten voor de Kerk voortdurend op wat op het kruis is gebeurd; zij zijn voor elkaar en voor de kinderen getuigen van het heil waaraan het sacrament hen deelachtig maakt." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 13

Het huwelijk is een roeping, in zoverre het een antwoord is op de specifieke roeping de huwelijksliefde te beleven als een onvolmaakt teken van de liefde tussen Christus en de Kerk. Daarom moet de beslissing om te huwen en een gezin te vormen de vrucht zijn van de onderscheiding van een roeping.

"De wederzijdse gave van het sacramentele huwelijk is geworteld in de genade van het doopsel, dat het fundamentele verbond van iedere persoon met Christus in de Kerk instelt. In wederzijdse aanneming en met de genade van Christus beloven de toekomstige echtgenoten elkaar totale gave, trouw en openstaan voor het leven, erkennen zij als constitutieve elementen van het huwelijk de gaven die God hun aanbiedt, waarbij zij hun wederzijdse verplichting in zijn naam en ten overstaan van de Kerk serieus nemen. Welnu, in het geloof is het mogelijk de goederen van het huwelijk als verplichtingen op zich te nemen, die beter te dragen zijn door middel van de hulp van de genade van het sacrament. ... Daarom richt de blik van de Kerk zich op de echtgenoten als op het hart van het hele gezin, dat op zijn beurt de blik richt op Jezus." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 21

Het is Sacrament is niet een "ding" of een "kracht", want in haar komt Christus

"de christelijke echtgenoten tegemoet. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48...Hij blijft hun nabij, geeft hun de kracht Hem te volgen door hun kruis op te nemen, weer op te staan wanneer zij struikelen, elkaar te vergeven, elkaars lasten te dragen." Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1642

Het christelijk huwelijk is een teken hoeveel Christus Zijn Kerk lief heeft in het testament gevestigd op het kruis, nu maakt Hij die liefde tegenwoordig in de gemeenschap van de echtgenoten. Wanneer zij samen komen en een vlees worden, vormen ze vereniging van de Zoon van God met de menselijke natuur. Daarom is het voor hen

"in de vreugde van hun liefde en gezinsleven geeft Hij hun reeds hier op aarde een voorsmaak van het bruiloftsmaal van het Lam." Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1642

Ook wanneer "de analogie ... tussen het koppel echtgenoot-echtgenote en het koppel Christus-Kerk" een

"onvolmaakte analogie" Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 13. Trouwen (II) (6 mei 2015), 3

is, nodigt zij uit, de Heer aan te roepen, dat Hij zijn eigen liefde uitgiet over de beperktheid van huwelijkse betrekkingen. 

De seksuele eenwording, op menselijke wijze beleefd en door het sacrament geheiligd, is op haar beurt voor de echtgenoten een weg van groei in het leven van de genade. Het is het

“huwelijksmysterie”. H. Paus Leo I de Grote, Epist. ad Rusticum, Narbonensi Episcopo. inquis. IV: PL 54, 1205A Vgl. Z. Hincmar van Reims, Brieven, Epistulae. 22: PL 126, 142

De waarde van de lichamelijke eenwording komt tot uitdrukking in de woorden van de consensus, waardoor de echtgenoten elkaar hebben ontvangen en zich aan elkaar hebben gegeven om heel het leven samen te delen. Deze woorden geven de seksualiteit een betekenis en bevrijden haar van welke dubbelzinnigheid dan ook. In werkelijkheid zal echter heel het leven in gemeenschap van de echtgenoten, heel het net van de relaties die zij onderling, met hun kinderen en de wereld zullen aanknopen, doordrenkt zijn van en versterkt worden door de genade van het sacrament, die voortkomt uit het mysterie van de menswording en van Pasen, waarin God heel zijn liefde voor de mensheid tot uitdrukking heeft gebracht en zich innig hiermee heeft verenigd. Zij zullen nooit alleen zijn met hun krachten om de uitdagingen die zich voordoen, het hoofd te bieden. Zij zijn geroepen de gave van God te beantwoorden met hun inzet, hun creativiteit, hun dagelijkse weerstand en strijd, maar zij zullen altijd de Heilige Geest kunnen aanroepen, die hun verbintenis heeft geheiligd, opdat de ontvangen genade opnieuw zichtbaar wordt in iedere nieuwe situatie.

In de traditie van de Latijnse Kerk zijn de bedienaren van het Sacrament van het huwelijk de man en vrouw die gaan trouwen, Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus, Mystici Corporis Christi (29 juni 1943), 19. “Matrimonio enim quo coniuges sibi invicem sunt ministri gratiae …” door hun instemming te verklaren en dit fysiek tot uitdrukking te brengen, ontvangen zij deze grote gave.... Het Canonieke Recht erkent dus de deugdelijkheid van sommige verbintenissen die gevierd zijn zonder de aanwezigheid van een gewijde bedienaar. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1116.1161-1165 Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 832.848-852 De natuurlijke orde is zo doordrenkt met de verlossende genade van Jezus dat

"er tussen gedoopten geen geldig huwelijkscontract (kan) bestaan zonder dat het door dit feit zelf Sacrament is." Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1055. §2

De Kerk kan eisen dat de handeling openbaar is, de aanwezigheid van getuigen eisen en andere voorwaarden stellen, die in de loop van de geschiedenis zijn veranderd, maar neemt niet weg dat de beide echtgenoten de bedienaren van het sacrament zijn, noch vermindert dit het centraal staan van de consensus van man en vrouw, die datgene is wat in zich de sacramentele band tot stand brengt. In ieder geval dienen wij verder na te denken over het goddelijk handelen bij de huwelijksritus, dat in de oosterse Kerken sterk benadrukt wordt door bijzonder belang toe te kennen aan de zegening van het bruidspaar als teken van de gave van de Geest.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam