• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Laten wij nu over de drempel stappen van dit serene huis met zijn gezin dat zit rond een feestelijk gedekte tafel. In het midden vinden wij het paar van vader en moeder met heel hun liefdesgeschiedenis. In hen wordt dat allereerste plan verwezenlijkt dat Christus met zoveel intensiteit oproept: “Hebt ge niet gelezen dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft?” (Mt. 19, 4). En Hij herneemt de opdracht van het boek Genesis: “Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden” (Gen. 2, 24).

De twee grootste beginhoofdstukken van Genesis bieden ons een voorstelling van het mensenpaar in zijn fundamentele realiteit. In die begintekst van de Bijbel staan enkele schitterende beslissende uitspraken. De eerste, door Jezus samenvattend geciteerd, zegt: “God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen” (Gen. 1, 27). Verrassend heeft het “beeld van God” als verklarende parallel nu juist het paar “man en vrouw”. Betekent dit dat God zelf een geslacht heeft of dat Hij door een goddelijke gezellin wordt begeleid, zoals sommige oude religies geloofden? Natuurlijk niet, omdat wij weten hoe duidelijk de Bijbel dit geloof dat verspreid was onder de Kanaänieten van het Heilig Land, als heidens heeft afgewezen. Men bewaart de transcendentie van God, maar aangezien Hij tegelijkertijd de Schepper is, is de vruchtbaarheid van het mensenpaar levend en doeltreffend “beeld”, zichtbaar teken van de scheppingsdaad.

Een mensenpaar dat bemint en het leven voortbrengt, is het ware, levende “beeld” (niet dat van steen of goud, dat de decaloog verbiedt), in staat om God de Schepper en Heiland zichtbaar te maken. Daarom wordt de vruchtbare liefde het symbool van de realiteiten van God. Vgl. Gen. 1, 28 Vgl. Gen. 9, 7 Vgl. Gen. 17, 2-5.16 Vgl. Gen. 28, 3 Vgl. Gen. 35, 11 Vgl. Gen. 48, 3-4 Hieraan is het te danken dat het verhaal van het boek Genesis volgens de zogenaamde “priesterlijke traditie” wordt doorkruist door verschillende geslachtslijsten Vgl. Gen. 5 : het vermogen van het menselijk paar tot voortplanting is immers de weg waarlangs zich de heilsgeschiedenis ontwikkelt. In dit licht wordt de vruchtbare relatie tussen het paar een beeld om het mysterie van God te ontdekken en te beschrijven, vooral in de christelijke visie op de Drie-eenheid, die in God de Vader, de Zoon en de Geest van liefde beschouwt. De drie-ene God is gemeenschap van liefde en het gezin is de levende weerspiegeling hiervan. De woorden van de heilige Johannes Paulus II werpen voor ons een licht hierop:

““Onze God is in zijn diepste mysterie geen eenzaamheid is, maar een gezin, daar Hij in zijn wezen vaderschap, zoonschap en het wezen van het gezin heeft, dat liefde is”. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Seminario Palafoxiano van Puebla de Los Angeles (Mexico), Tijdens de H. Mis (28 jan 1979), 2

Het gezin is dus niet iets dat vreemd is aan het goddelijk wezen zelf. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Seminario Palafoxiano van Puebla de Los Angeles (Mexico), Tijdens de H. Mis (28 jan 1979), 2 Voor dit trinitair aspect van het paar presenteert de Paulijnse theologie een nieuw beeld, wanneer de Apostel het in verband brengt met het “mysterie” van de eenheid tussen Christus en de Kerk. Vgl. Ef. 5, 21-33

Jezus verwijst ons echter in zijn reflectie over het huwelijk naar een andere bladzijde in het boek Genesis, hoofdstuk 2, waar een bewonderenswaardig portret van het paar met duidelijke details verschijnt. Wij kiezen slechts twee hieruit. Het eerste is de onrust van de man die “een hulp die bij hem past” (Gen. 2, 18.20), zoekt, in staat die eenzaamheid op te lossen die hem verwart en die niet tot bedaren wordt gebracht door de nabijheid van de dieren en heel de schepping. De oorspronkelijke, Hebreeuwse uitdrukking verwijst ons naar een directe, als het ware “frontale” relatie - oog in oog - in een ook zwijgende dialoog, omdat in de liefde stilte vaak veel welsprekender is dan woorden. Het is de ontmoeting met een gezicht, een “jij” dat de goddelijke liefde weerspiegelt en “een grondslag voor zijn bezit” is, “een hulp die bij hem past, een zuil die hem rust biedt” (Sir. 36, 26), zoals een wijze Bijbelse auteur zegt. Of zoals ook de bruid uit het Hooglied uitroept in een schitterende bekentenis van liefde en gave in wederkerigheid: “Mijn lief is van mij en ik ben van hem [...] Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij” (Hoogl. 2, 16)(Hoogl. 6, 3).

Uit deze ontmoeting, die de eenzaamheid geneest, komen voortplanting en gezin voort. Dit is het tweede detail waarop wij kunnen wijzen: Adam, die ook de man van alle tijden en alle streken van onze planeet is, doet samen met zijn vrouw een nieuw gezin ontstaan, zoals Jezus herhaalt, wanneer Hij Genesis citeert: “Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden één vlees” (Mt. 19, 5). Vgl. Gen. 2, 24 Het werkwoord “zich binden aan” geeft in het Hebreeuwse origineel een innige harmonie aan, een zich fysiek en innerlijk aan elkaar hechten, zodat het wordt gebruikt om de eenwording met God te beschrijven: “Met heel mijn hart houd ik vast aan U” (Ps. 63, 9), zingt de biddende persoon. Zo wordt de huwelijkse eenwording niet alleen in haar seksuele en lichamelijke eenwording opgeroepen, maar ook in haar vrijwillige gave van liefde. De vrucht van deze eenwording is “één vlees worden”, zowel in de fysieke omarming als in de eenwording van de twee harten en het leven en, misschien, in het kind dat uit beiden zal worden geboren en dat in zich “het vlees” van beiden zal dragen door dit zowel genetisch als geestelijk met elkaar te verenigen.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam