• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

lndien wat wij gezegd hebben, eerbiedwaardige broeders en dierbare zonen, voor alle tijden geldt, dan is dit voorzeker nog veel dringender nodig in onze jammervolle tijd, nu bijna alle volkeren en naties in een zee van ellenden zijn ondergedompeld, nu een onmenselijke oorlog puinhoop bij puinhoop voegt, bloedbad na bloedbad aanricht, nu wij, bij de allerbitters te haat tussen de volkeren onderling verwekt, met grote smart getuigen zijn, dat in niet weinigen ieder gevoel niet slechts van christelijke matiging en liefde, maar zelfs van menselijkheid is verstikt. Wie anders is bij machte deze dodelijke wonden der menselijke samenleving te helen dan Hij, op wie zich de Prins der apostelen vol liefde en betrouwen beroept: "Heer, naar wie zouden wij gaan! Gij hebt woorden van eeuwig leven." (Joh. 6, 69) Tot Hem, onzen allergoedertierenste Verlosser, moeten wij met de uiterste inspanning alle mensen terugvoeren: Hij toch is het die allen - de hoogste openbare gezagdragers even goed als de tot gehoorzaamheid en volgzaamheid verplichte onderdanen - waarachtige rechtschapenheid leert, onkreukbare gerechtigheid, edelmoedige liefde; Hij is het ten slotte, en Hij alleen, die grondslag en steunpilaar kan zijn van vrede en rust. "Want niemand mag een ander fundament plaatsen dan wat gelegd is, en dat is Jezus Christus." (1 Kor. 3, 11) Deze bewerker nu des heils, Christus, zullen de mensen des te beter kennen, des te inniger liefhebben, des te getrouwer navolgen, naarmate zij ijverig tot kennis en overweging van de Schriften, vooral van het Nieuwe Testament, zijn aangespoord. Want, zoals de H. Hiëronymus zegt: "De Schrift niet kennen is Christus niet kennen" H. Hieronymus, In Isaiam. Proloog; PL 24, 17, en: "Als er iets is wat de wijzen man in dit leven staande houdt en hem er toe brengt, de kalmte des gemoeds te bewaren te midden van de benauwingen en beslommeringen der wereld, dan is het op de eerste plaats, meen ik, de overweging en de kennis der Schriften." H. Hieronymus, In Ephesios. Proloog, PL 26, 439 Hier putten zij, die door wederwaardigheden en bedroefnissen worden geteisterd en terneergeslagen, ware troost en goddelijke kracht tot lijden en verduren; hier, namelijk in de heilige Evangeliën,. is Christus, het hoogste en volkomen ideaal van gerechtigheid, liefde en erbarming, allen nabij; hier openen zich voor het verscheurde en ontstelde mensengeslacht de bronnen der goddelijke genaden, waarvan de achteruitstelling en de veronachtzaming het de volkeren en hun regeerders onmogelijk maken openbare rust en innerlijke eendracht ook maar enigszins te stichten en te staven; hier ten slotte leren allen Christus kennen, "die het Hoofd is van alle heerschappij en machten" (Kol. 2, 10) en "die ons door God geworden is wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing." (1 Kor. 1, 30)

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam