• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan niemand zal het evenwel ontgaan, dat de priesters dit alles rüet naar behoren kunnen volbrengen, tenzij zij in hun seminarietijd zich een werkzame en blijvende liefde voor de heilige Schrift hebben eigen gemaakt. Daarom moeten de bisschoppen, op wie de vaderlijke zorg voor hun seminaries drukt, er ijverig voor waken, dat ook op dit gebied niets worde nagelaten wat tot bereiking van dat doel gerieven kan. De bij bel professoren moeten het gehele onderricht in de heilige Schrift op zulk een wijze inrichten, dat zij de seminaristen, die daar voor het priesterschap en de prediking van Gods woord worden opgeleid, met een schriftuurkennis uitrusten en een Bijbelliefde bezielen, nodig om rijke vruchten in het apostolaat te kunnen verwachten. De exegetische verklaring moet daarom vooral op de theologische inhoud betrekking hebben met vermijding van overbodige uitweiddingen en met weglating van wat meer de nieuwsgierigheid prikkelt dan de ware leer en de hechte vroomheid bevordert; de zg. letterlijke, vooral de theologische zin stellen zij zó degelijk voor, leggen zij zó kundig uit, prenten zij met zóveel vuur in, dat bij hun leerlingen op enigerlei wijze gebeurt wat aan Jezus' leerlingen op weg naar Emmaus overkwam, die bij het horen van 's Meesters woorden uitriepen: "Brandde ons hart niet in ons toen Hij ons de Schriften verklaarde?" (Lc. 24, 32) Op deze wijze zal de heilige Schrift voor de toekomstige priesters der Kerk zowel een zuivere en onuitputtelijke bron worden voor ieders eigen geestelijk leven als een krachtig voedsel voor hun weldra te aanvaarden heilig predikambt. Indien de seminarieprofessoren in dit allergewichtigste vak dat doel hebben bereikt, mogen zij blijde de overtuiging in zich meedragen, dat zij zeer veel tot heil der zielen, tot bevordering van de katholieke zaak, tot eer en glorie van God hebben bijgedragen en een werk hebben volbracht, ten nauwste aan het apostelambt verbonden.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam