• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door de boven vermelde grondigere navorsing van de oosterse oudheid, door een nauwgezetter onderzoek van de grondtekst zelf en door een meer uitgebreide en nauwkeurige kennis van de Bijbelse talen en van de oosterse talen in het algemeen, is met Gods hulp gelukkig bereikt, dat heden niet weinige van de vraagstukken ontraadseld en opgelost zijn, die ten tijde van onze voorganger Leo XIII, onsterfelijker gedachtenis, door beoefenaars der Bijbelkritiek, buiten de Kerk staande of haar zelfs vijandig gezind, werden ingebracht tegen de authenticiteit, oudheid, integriteit en geschiedkundige betrouwbaarheid van de heilige Schrift. De katholieke exegeten immers, een goed gebruik mak end van de wetenschappelijke wapenen, door de tegenstanders niet zelden misbruikt, hebben verklaringen gegeven die met het katholieke onderricht en met de oorspronkelijke, vanouds overgeleverde opvatting in overeenstemming zijn, en die terzelfder tijd tegen de moeilijkheden schijnen op te wegen, ofwel door nieuwe onderzoekingen en nieuwe vondsten te berde gebracht ofwel door de oudheid aan onze tijd ter oplossing nagelaten. Het gevolg hiervan is geweest, dat het vertrouwen in het gezag en de geschiedkundige waarachtigheid van de Bijbel, door zoveel aanvallen bij sommigen enigszins aan het wankelen geraakt, heden bij de katholieken volkomen is hersteld; ja, zelfs niet-katholieke schrijvers ontbreken niet die, na bezonnen en onpartijdig een onderzoek ingesteld te hebben, er toe gebracht zijn, ten minste hier en daar de meningen der nieuwere op te geven en tot de oudere opvattingen terug te keren. Deze gewijzigde stand van zaken is grotendeels te danken aan de onverdroten arbeid waarmede katholieke schriftuurvorsers, zonder zich in het minst door moeilijkheden of hinderpalen van welke aard ook te laten afschrikken, met alle kracht zich hebben ingespannen om een passend gebruik te maken van wat het hedendaagse onderzoek der geleerden op oudheidkundig, historisch, taalkundig gebied ter oplossing der nieuwe vraagstukken heeft opgeleverd.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam