• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met de kennis der oude talen en de hulpmiddelen der tekstkritiek voortreffelijk toegerust, kan de katholieke exegeet dan de taak beginnen, die van alle hem opgelegde plichten de voornaamste is, namelijk: de ware zin van het Bijbelwoord achterhalen en uiteenzetten. Bij dit werk mogen de schriftverklaarders wel voor ogen houden, dat hun allereerste zorgmoet zijn, duidelijk te doorschouwen en te bepalen wat de zogenaamde letterlijke zin van het Schriftwoord is. Deze letterlijke zin van de woorden moeten zij met alle zorgvuldigheid opdiepen door middel van hun talenkennis, met behulp ook van de samenhang en van vergelijking met overeenkomende schriftuurplaatsen. Dit alles immers wordt gewoonlijk ook bij het verklaren van profane schrijvers te hulp geroepen om de gedachte van de schrijver duidelijk te doen uitkomen.

Maar indachtig, dat het hier over het door God geïnspireerde woord gaat, waarvan de zorg en verklaring door God zelf aan de Kerk zijn toevertrouwd, moeten de Bijbelverklaarders evenzeer rekening houden met de uiteenzettingen en uitspraken van het kerkelijk leergezag, eveneens met de uitleg der heilige Vaders, en bovendien met de "analogie des geloofs" (het in overeenstemming zijn met de geloofsleer), zoals Leo XIII met grote wijsheid heeft opgemerkt in zijn encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Providentissimus Deus
Over de studie van de Heilige Schrift
(18 november 1893)
. Paus Leo XIII, Encycliek, Over de studie van de Heilige Schrift, Providentissimus Deus (18 nov 1893). Acta XIII, pp. 345-346

En bijzonder moeten zij hierop bedacht zijn: dat zij zich niet slechts tevreden stellen - zoals wij betreuren dat in enige commentaren is geschied - met uiteen te zetten wat op geschiedenis, oudheidkunde, taalkunde en andere verwante wetenschappen betrekking heeft, maar dat zij, na deze dingen aangehaald te hebben voor zover voor de exegese van belang, vooral in het licht stellen welke theologische leer omtrent geloof en zeden in de verschillende boeken en teksten is vervat, en wel zo, dat hun verklaring niet alleen de theologieprofessoren ten bate is bij het uiteenzetten en bewijzen der geloofswaarheden, maar ook voor de priesters van nut is bij het verklaren van de christelijke leer voor het volk, en eindelijk voor alle gelovigen als hulpmiddel dient om een heilig, de christen waardig leven te leiden.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam