• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Niemand mene echter, dat dit volgens de regels der kritiek gebruiken van de grondtekst enigermate indruist tegen de voorschriften door de kerkvergadering van Trente wijselijk uitgevaardigd omtrent de Latijnse Vulgaat. Concilie van Trente, 4. Zitting - Decreet over de Vulgaat uitgave van de Bijbel en de manier van uitleg van de Heilige Schrift, Sessio IV - Recipitur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus interpretandi Sacram Scripturam (8 apr 1546) Uit schriftelijke gegevens staat immers vast, dat aan de voorzitters van het Concilie werd opgedragen namens de heilige kerkvergadering de paus te verzoeken - hetgeen zij ook werkelijk deden - eerst een Latijnse, maar vervolgens ook een Griekse en Hebreeuwse tekst zo goed mogelijk te verbeteren, om ze tot heil van Gods Kerk mettertijd uit te geven. Aan deze wens kon toen wegens de moeilijke tijdsomstandigheden en andere hindernissen niet ten volle worden beantwoord, maar thans kan er, naar wij vertrouwen, door de samenwerking van katholieke geleerden beter en vollediger aan worden voldaan. Het verlangen echter van de Concilie van Trente
Sessio IV - Recipitur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus interpretandi Sacram Scripturam
4. Zitting - Decreet over de Vulgaat uitgave van de Bijbel en de manier van uitleg van de Heilige Schrift
(8 april 1546)
, dat de Vulgaat de Latijnse vertaling zou zijn, "die allen als de authentieke moeten gebruiken", slaat, zoals iedereen weet, alleen op de Latijnse Kerk en op het openbaar gebruik van de heilige Schrift en vermindert zonder enige twijfel geenszins het gezag en de betekenis van de grondtekst. Want het ging toen niet over de oorspronkelijke teksten, maar over de Latijnse vertalingen, die in die tijd in omloop waren; en van deze heeft het concilie terecht verklaard, dat de voorkeur moest worden gegeven aan de vertaling, die "door het lang gebruik van zoveel eeuwen in de Kerk zelf als deugdelijk was erkend."

Dit buitengemene gezag van de Vulgaat, haar zogenaamde authenticiteit, werd door het Concilie niet zozeer om kritische redenen vastgesteld, als veeleer om haar wettig gebruik in de Kerk, reeds vele eeuwen lang; door welk gebruik wordt aangetoond, dat zij, zoals de Kerk haar verstaan heeft en nog verstaat, in zaken van geloof en zeden geheel vrij is van elke dwaling, zodat ze - volgens getuigenis en bekrachtiging van de Kerk zelf - in twistgesprekken, voordrachten en preken veilig en zonder gevaar voor dwaling kan worden aangehaald; en vandaar wordt haar authenticiteit niet allereerst een kritische, doch veeleer een juridische genoemd.

Dit gezag van de Vulgaat in de geloofsleer verbiedt derhalve geenszins, ja vordert tegenwoordig bijna, voor die leer tevens in de grondtekst bewijzen en bevestigingen te zoeken, en bij gelegenheid die tekst te hulp te roepen om de juiste zin van het Bijbelwoord overal steeds duidelijker in het licht te stellen en te verklaren. En evenmin wordt door het decreet van het Concilie van Trente
Sessio IV - Recipitur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus interpretandi Sacram Scripturam
4. Zitting - Decreet over de Vulgaat uitgave van de Bijbel en de manier van uitleg van de Heilige Schrift
(8 april 1546)
verboden, tot nut en heil der gelovigen en tot gemakkelijker begrip van Gods woord, overzettingen in de moedertaal te vervaardigen en wel uit de oorspronkelijke teksten, zoals, naar wij weten, reeds in vele landen met goedkeuring van het kerkelijk gezag op lofwaardige wijze is geschied.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam