• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De stand van de Bijbelwetenschap en haar hulpvakken is in deze vijftig jaren veel veranderd, zoals iedereen gemakkelijk kan waarnemen. Immers, toen onze voorganger de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Providentissimus Deus
Over de studie van de Heilige Schrift
(18 november 1893)
schreef, was men, om van andere dingen te zwijgen, nauwelijks begonnen een of andere plaats in Palestina tot dat doel door uitgravingen te onderzoeken. Thans echter zijn dergelijke onderzoekingen zeer sterk toegenomen en ze leveren ons bovendien door de meer ernstige werkwijze en door de bij ervaring vervolmaakte techniek veelovervloedigere en vastere resultaten. Hoeveel licht uit die onderzoekingen voor een juister en vollediger begrip der gewijde Boeken verkregen wordt, weten alle deskundigen, weten allen die zich aan deze studie wijden. De waarde van die opgravingen wordt nog verhoogd door het herhaaldelijk vinden van schriftelijke documenten, die veel bijdragen tot de kennis van de oudste talen, van vormen van letterkunde, van gebeurtenissen, gebruiken en erediensten. Van niet minder gewicht is, dat heden ten dage veelvuldig papyrussen worden gevonden en ontcijferd, die tot goed begrip van de literatuur en van het openbare en particuliere leven, vooral ten tijde van onzen Verlosser, zo bevorderlijk zijn geweest. Dan werden nog oude handschriften van de heilige Schrift ontdekt en met de grootste zorgvuldigheid uitgegeven, werd de exegese der Kerkvaders breder en grondiger bestudeerd, werden spreekwijze, verhaaltrant en manier van schrijven in de oudheid met ontelbare voorbeelden toegelicht. Dit alles, dat niet zonder bijzondere bedoeling van Gods voorzienigheid in onze tijd verworven werd, is voor de schriftverklaarders als het ware een uitnodiging en aanmaning, om met blij vertrouwen zoveel geboden licht te gebruiken tot dieper onderzoek, helderder belichting en duidelijker voorstelling van Gods woord. Wanneer wij tot onze grote vertroosting zien, hoe de schriftverklaarders reeds ijverig aan deze uitnodiging hebben beantwoord en nog beantwoorden, is dit voorzeker noch de laatste noch de geringste vrucht van de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Providentissimus Deus
Over de studie van de Heilige Schrift
(18 november 1893)
, waardoor onze voorganger Leo XIII, deze nieuwe opbloei der Bijbelwetenschap als het ware aanvoelend, de katholieke exegeten tot die arbeid opriep en hun met grote wijsheid de weg en de werkmethode voorschreef. Dat dit werk niet alleen met volharding worde voortgezet, doch ook steeds in volmaaktheid toeneme en rijker vruchten drage, wensen ook wij met deze encycliek te bereiken; en het is vooral onze bedoeling, allen aan te tonen wat nog te doen valt en met welke geest de katholieke exegeet deze grootse en verheven bediening te aanvaarden heeft; en tevens wensen wij aan de arbeiders, ijverig in 's Heren wijngaard werkzaam, een nieuwe prikkel te geven en nieuwe bezieling.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam