• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Passend en aangenaam is het te getuigen, dat niet alleen door deze instellingen, verordeningen en aansporingen van onze voorgangers, maar ook door het werk en de bemoeiingen van al degenen die er met ijver aan beantwoord hebben, zowel door overwegen, onderzoeken en schrijven, als door onderrichten, preken, vertalen en door aanhoudend verspreiden der heilige Schrift - de kennis van de heilige Boeken en het gebruik er van onder de katholieken niet geringe voortgang heeft gemaakt. In groten getale immers zijn reeds uit de scholen, waar hoger onderwijs in godgeleerdheid en Bijbelwetenschap wordt gegeven, en vooral uit ons Pauselijk Bijbelinstituut, voortgekomen en komen nog dagelijks voort beoefenaars van de schriftuurstudie die, van brandende ijver voor de heilige Boeken bezield, met diezelfde grote ijver de jonge geestelijken doordringen en hun de eigen verworven kennis naarstiglijk mededelen. Niet weinigen van hen hebben ook de Bijbelwetenschap door hun geschriften op onderscheidene wijzen bevorderd en bevorderen ze nog, hetzij door de gewijde teksten volgens de regels der tekstkritiek verbeterd uit te geven, te verklaren, toe te lichten, in moderne talen over te zetten, hetzij door ze aan de gelovigen ter vrome lezing en overweging voor te leggen, hetzij eindelijk door het beoefenen en zich toeleggen op profane wetenschappen die voor de verklaring der heilige Schrift van belang zijn. Deze en andere ondernemingen die dagelijks in verbreiding en kracht toenemen, zoals bijvoorbeeld Bijbelverenigingen, Bijbelcongressen, Bijbelweken, Bijbelbibliotheken en genootschappen ter overweging van de Evangeliën, geven ons de hoopvolle verwachting, dat ongetwijfeld in de toekomst de eerbied, het gebruik en de kennis der gewijde Boeken tot heil der zielen overal nog meer zullen toenemen, zolang tenminste het program voor de Bijbelstudie, door Leo XIII voorgeschreven, door zijn opvolgers klaarder en vollediger voorgesteld en door ons bekrachtigd en aangevuld - het enige dat veiligheid biedt en door de ervaring als juist is bewezen - met nog meer standvastigheid, lust en vertrouwen door allen wordt voor ogen gehouden, zonder dat zij zich ook maar op enigerlei wijze laten belemmeren door moeilijkheden die, zoals gewoonlijk bij alle menselijke dingen, ook bij dit verheven werk wel nooit zullen ontbreken.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam