• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De eerste en voornaamste zorg van Leo XIII was, de leer omtrent de waarachtigheid der heilige Boeken uiteen te zetten en tegen aanvechtingen te handhaven. Daarom verklaarde hij nadrukkelijk, dat er volstrekt niet van dwaling sprake is, wanneer een gewijde schrijver bij het spreken over dingen van natuurkundige aard "zich houdt - gelijk de engelachtige leraar zegt Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. Ia, q. 70, art. 1 ad 3 - aan wat met de zintuigen wordt waargenomen" en zich uitdrukt

"ofwel overdrachtelijk ofwel zoals de algemene spreekwijze in die dagen was en het in het dagelijkse leven omtrent vele dingen nog is, zelfs onder de geleerdste mensen." Want "de gewijde schrijver, of beter - zegt Augustinus H. Augustinus, De Genesi ad litteram. 2, 9, 20; PL 34, col. 270 sq - de Heilige Geest die door hem sprak, had niet de bedoeling hierover, namelijk over de innerlijke samenstelling der zichtbare dingen, als voor het zielenheil van generlei waarde, de mensen te onderrichten" Paus Leo XIII, Acta XIII, p. 355; wat "zijn nut heeft ook op aanverwante wetenschappen, vooral op de geschiedenis toe te passen", door namelijk "daar eveneens de valse beweringen der tegenstanders op dergelijke wijze" te weerleggen en "de geschiedkundige geloofwaardigheid der heilige Schrift tegen hun aanvallen" te verdedigen. Vgl. Paus Benedictus XV, Encycliek, Over de H. Hieronymus, Spiritus Paraclitus (15 sept 1920)

Evenmin mag men de gewijde schrijver daar van dwaling beschuldigen, waar

"bij het afschrijven der handschriften aan de kopiisten een of andere onnauwkeurigheid is ontglipt", of "de juiste zin van een plaats twijfelachtig blijft."

Volstrekt ongeoorloofd is het ten slotte,

"ofwel de goddelijke ingeving tot slechts enkele gedeelten van de heilige Schrift te beperken, ofwel toe te geven dat de gewijde schrijver zelf zou hebben gedwaald", wijl Gods ingeving "op zichzelf reeds niet alleen alle dwaling uitsluit, maar even onherroepelijk uitsluit en verwerpt als noodzakelijk is dat God, de hoogste waarheid, van geen enkele dwaling de bewerker kan zijn. Dit is het oude en vaste geloof der Kerk." Paus Leo XIII, Acta XIII, p. 357 sq

Deze leer nu, die onze voorganger Leo XIII zo nadrukkelijk heeft uiteengezet, verkondigen ook wij krachtens ons gezag, en wij dringen er op aan, dat ze door allen nauwgezet worde gehouden. Ook verlangen wij, dat met niet minder ijver thans nog de raadgevingen en aansporingen worden opgevolgd welke hij zo wijselijk voor zijn tijd er aan heeft toegevoegd. Daar immers nieuwe en niet lichte moeilijkheden en vraagstukken oprezen, zowel uit de vooropgezette meningen van het overal om zich heen grijpende "rationalisme", als ten gevolge van het opgraven, alom in het Oosten, en onderzoeken van monumenten uit de grijze oudheid, heeft onze voorganger, door de bezorgdheid van zijn apostolisch ambt gedreven - niet slechts om die voortreffelijke bron der katholieke openbaring veiliger en rijker ten dienste te stellen aan 's Heren kudde, maar ook om te voorkomen dat zij op enigerlei wijze zou worden besmet - de uitdrukkelijke wens uitgesproken,

"dat velen de verdediging der goddelijke Boeken naar behoren op zich zouden nemen en met volharding doorvoeren, en dat vooral degenen, die door Gods genade tot het priesterschap zijn geroepen, steeds meer ijver en vlijt zouden betonen - wat toch allerbillijkst is - in het lezen en overwegen en verklaren der heilige Geschriften." vgl. Paus leo XIII, Acta XIII, p. 328

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam