• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door deze stand van zaken mag echter de katholieke schriftverklaarder, die van een werkdadige en sterke liefde voor zijn vak bezield is en zijn moeder de heilige Kerk van harte toegedaan, zich geenszins laten weerhouden om moeilijke, tot nog toe onopgeloste vraagstukken telkens opnieuw onder de ogen te zien, niet alleen om opwerpingen der tegenstanders af te weren, maar ook om te trachten er een deugdelijke verklaring voor te vinden, een verklaring, die getrouw overeenkomt met de kerkleer, vooral met de overgeleverde leer omtrent het volstrekt vrij zijn der heilige Schrift van dwaling, en die tevens op behoorlijke wijze voldoet aan de vaststaande resultaten van profane wetenschappen.

En alle andere kinderen der Kerk mogen bedenken, dat zij het pogen van deze stoere werkers in 's Heren wijngaard niet alleen volgens recht en billijkheid, maar ook met de allergrootste liefde moeten beoordelen; en de ongezonde zucht moeten verafschuwen om te menen, dat al wat nieuw is, reeds daarom bestreden of verdacht moet worden gemaakt. Want dit houden zij toch goed voor ogen, dat het bij de door de Kerk gegeven voorschriften en wetten gaat over de leer van geloof en zeden, en dat onder het vele, dat in de heilige Schrift behandeld wordt - in de wetgevende en historische boeken, in die der wijsheid en der profeten - slechts weinig in getal de plaatsen zijn, waarvan de zin door het kerkelijk gezag is bepaald, en niet veel talrijker de punten zijn waarover een eenstemmig gevoelen heerst onder de heilige Vaders.

Veel vraagstukken blijven er dus nog over, en wel zeer gewichtige, waarop bij behandeling en verklaring in volle vrijheid de scherpzinnigheid en het vernuft der katholieke exegeten geoefend kunnen en moeten worden, opdat ieder voor zich naar vermogen bijdrage tot het algemeen welzijn, tot steeds grotere voortgang der katholieke wetenschap en tot verdediging en glorie der Kerk. Deze ware vrijheid der kinderen Gods, die èn getrouw vasthoudt aan de leer der Kerk èn al wat profane wetenschap heeft opgediept als een godsgeschenk met dankbaar gemoed aanvaardt en gebruikt, is, gedragen en geschoord door aller toewijding, voorwaarde en bron van alle echte vruchtbaarheid en van alle waarachtige vooruitgang der katholieke wetenschap; zoals zo treffend onze voorganger Leo XIII z.g. opmerkt, zeggende: "Slechts wanneer harten één en beginselen veilig zijn, mag men uit de onderscheidene bemoeiingen van velen een grote voortgang in deze wetenschap verwachten." Paus Leo XIII, Apostolische Breve, Oprichting van de Pauselijke Commissie voor de Bijbelstudie, Vigilantiae Studioque (30 okt 1902). Acta XXII, p. 237

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam