• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer de katholieke exegeten een dergelijke, vooral theologische - zoals wij zeiden - verklaring geven, zullen zij afdoende het zwijgen opleggen aan hen die beweren, in de Bijbelcommentaren nauwelijks iets te vinden wat de geest tot God verheft, voedsel geeft aan de ziel, bevorderlijk is voor het inwendig leven, en die er telkens weer op terugkomen, dat men tot een geestelijke en, zoals zij het noemen, mystieke verklaring zijn toevlucht moet nemen. Vgl. Pauselijke Bijbelcommissie, Brief aan de Italiaanse Bisschoppen over de letterlijke en geestelijke betekenis van de H. Schrift (20 aug 1941) Hoe weinig gerecht deze opvatting van hen is, leert de ervaring van velen die door het telkens en telkens weer opnieuw bepeinzen en overwegen van Gods woord in volmaaktheid zijn vooruitgegaan en in vurige liefde tot God ontstoken; ditzelfde bewijzen ook duidelijk het voortdurende onderricht der Kerk en de vermaningen der voornaamste kerkleraren.

Volstrekt niet iedere geestelijke zin wordt nochtans uit de heilige Schrift uitgesloten. Woorden en gebeurtenissen van het Oude Verbond zijn door God in Zijn wonderbare wijsheid zó geregeld en beschikt, dat ze in het verleden op geestelijke wijze een voorbeduiding waren van wat geschieden zou in het Nieuwe Verbond der genade. Daarom moet de schriftverklaarder, evengoed als de zogenaamde letterlijke zin, door de gewijde schrijver bedoeld en uitgedrukt, ook de geestelijke zin opsporen en verklaren, wanneer tenminste naar behoren vaststaat, dat deze door God er in is gelegd. Want God alleen kan deze geestelijke betekenis kennen en ons openbaren.

Deze geestelijke zin nu wordt ons in de heilige Evangeliën door onzen goddelijke Zaligmaker zelf aangeduid en geleerd, in woord en schrift verkondigd door de apostelen die het voorbeeld van de Meester volgden, door de vanouds overgeleverde leer der Kerk kenbaar gemaakt, onthuld eindelijk door het oeroud liturgisch gebruik, wanneer gevoegelijk het bekende gezegde kan worden toegepast: Men gelooft zoals men bidt.

Deze geestelijke zin, door God zelf bedoeld en bepaald, behoren dus de katholieke exegeten met die zorg te ontsluieren en te vertolken, welke door de waardigheid van Gods woord wordt vereist; maar zij hoeden er zich nauwgezet voor, andere overdrachtelijke betekenissen der dingen als een echte zin van de heilige Schrift voor te stellen.

Want al kan desnoods, vooral bij het vervullen van het predikambt, een ruimer overdrachtelijk gebruik van het Schriftwoord, als het tenminste met gematigdheid en soberheid geschiedt, zijn nut hebben om de geloofs- en zedenleer te belichten en aan te bevelen, toch mag nooit worden vergeten, dat zulk gebruik in zekere zin aan het Bijbelwoord van buitenaf opgelegd en bijkomstig is, en vooral in onze tijd niet zonder gevaar, nu de gelovigen, bepaaldelijk zij die in gewijde en profane wetenschappen onderlegd zijn, eerder willen weten wat God zelf ons in de heilige Schrift leert, dan wat een welbespraakt redenaar of schrijver met een zekere behendigheid in het gebruiken van Bijbelteksten ten beste geeft. "Gods woord, levend en krachtig, scherper dan elk tweesnijdend zwaard, doordringend tussen ziel en geest, gewrichten en merg, rechter ook der neigingen en overdenkingen van het hart" (Hebr. 4, 12) heeft geen kunstmatige krullen of menselijke opsiering van node om de zielen te roeren en te treffen; de heilige Boeken, onder ingeving van Gods Geest vervaardigd, zijn op zichzelf reeds overvol aan eigen echte zin; met goddelijke kracht verrijkt, hebben ze kracht uit zichzelf; met hogere schoonheid gesierd, lichten en glanzen ze door zichzelf - als ze tenminste door de vertolker zó gaaf en juist worden verklaard, dat al de daar verborgen schatten van wijsheid en wetenschap in het volle licht worden gesteld.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam