• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er is een vernieuwing van de pastoraal in het licht van het evangelie van het gezin en het onderricht van het leergezag noodzakelijk. Daarom dient men te voorzien in een adequatere vorming van priesters, diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, catechisten en andere werkers in de pastoraal, die de integratie van de gezinnen in de parochiegemeenschap moeten bevorderen, vooral ter gelegenheid van de programma’s van vorming tot het christelijk leven met het oog op de sacramenten. In het bijzonder moeten de seminaries in hun programma’s van menselijke, intellectuele en pastorale vorming de toekomstige priesters erop voorbereiden apostelen van het gezin te worden. Bij de vorming tot het gewijde ambt mag, door ook rechtstreeks deel te nemen aan passende trajecten, de affectieve en psychologische ontwikkeling niet worden verwaarloosd. Vormings- en cursusprogramma’s die specifiek gericht zijn op werkers in de pastoraal, zullen hen geschikt kunnen maken om de weg zelf van de voorbereiding op het huwelijk in te voegen in de bredere dynamiek van het kerkelijk leven. In de periode van de vorming dienen de kandidaten voor het priesterschap overeenkomstige perioden bij hun eigen familie te zijn en begeleid te worden in het opdoen van ervaring met de gezinspastoraal om een adequate kennis te verwerven van de huidige situatie van de gezinnen. De aanwezigheid van leken en gezinnen, in het bijzonder de vrouwelijke aanwezigheid, bij de vorming van de priester, begunstigt de waardering voor de verscheidenheid en complementariteit van de verschillende roepingen in de Kerk. De toewijding van dit kostbaar ambt zal vitaliteit en concreetheid kunnen krijgen vanuit een hernieuwd verbond tussen de twee belangrijkste vormen van roeping tot de liefde: die tot het huwelijk, die uitloopt in een christelijk gezin, gebaseerd op de liefde van uitverkiezing, en die  tot het Godgewijde leven, beeld van de gemeenschap van het Rijk, die uitgaat van de onvoorwaardelijke aanvaarding van de ander als gave van God. In de gemeenschap van de roepingen komt een vruchtbare uitwisseling van gave tot stand, die de kerkgemeenschap doet herleven en verrijkt. Vgl. Hand. 18, 2 De geestelijke leiding van het gezin kan worden beschouwd als een van de parochiële dienstwerken. Er wordt voorgesteld dat het diocesane bureau voor de gezinnen en de andere pastorale diensten hun samenwerking op dit gebied kunnen intensiveren. Bij de permanente vorming van de clerus en de werkers in de pastoraal is het wenselijk dan men met de juiste instrumenten blijft zorgen voor de rijping van de affectieve en psychologische dimensie, die voor hen onmisbaar zal zijn voor een pastorale begeleiding van de gezinnen, ook met het zicht op de bijzondere noodsituaties, die worden bepaald door de gevallen van huiselijk geweld en seksueel misbruik.

265 Synodevaders stemmend: placet - 254; non placet - 7 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam