• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nog steeds in dit perspectief van het beschermen en bevorderen van de menselijke waarden, boven elke waardering van politieke aard uit, dient men de zorg te beschouwen die de Heilige Stoel heeft voor hen die om politieke redenen 'verbannen' zijn buiten de grenzen van hun vaderland. Dit is een probleem dat me zeer ter harte gaat en waarop ik de aandacht van uw regeringen alsmede van de verschillende internationale organisaties wens te vestigen.

Door dergelijke maatregelen, die fundamenteel gewelddadig zijn, probeert men zich te ontdoen van ingezetenen die niet bevallen of lastig zijn, door ze uit hun geboorteland te ontwortelen en te veroordelen tot een onzeker, moeilijk bestaan waarin ze vaak het slachtoffer zullen worden van vernederingen en ontberingen ten gevolge van de moeilijkheden, die eigen zijn aan het zoeken van werk en het acclimatiseren in een nieuwe omgeving, ook van de kant van hun respectieve gezinnen.

Het kan niemand ontgaan, dat verbanning een ernstige schending is van de normen van het leven in een samenleving en duidelijk in strijd is met de Universele Verklaring van de rechten van de mens en met het internationale recht zelf; en de gevolgen van een dergelijke straf blijken· op persoonlijk, sociaal en moreel vlak dramatisch te zijn. De mens mag niet beroofd worden van het fundamentele recht te leven en te ademen in het vaderland dat hem het licht heeft doen zien, daar waar hij de meest geliefde herinneringen bewaart aan zijn gezin, de graven van zijn voorouders, de cultuur die hem zijn geestelijke eigenheid geeft en die haar voedt, de tradities die hem vitaliteit en geluk verschaffen, het geheel van menselijke betrekkingen die hem steunen en verdedigen.

In de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
heb ik, sprekend over het verschijnsel van de emigratie welke te wijten is aan de werkloosheid, staande gehouden dat de mens, indien hij het recht heeft het land van herkomst te verlaten, ook het recht heeft er terug te keren. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 23 Ik heb de nadruk gelegd op de verarming die dit meebrengt voor het vaderland dat men verlaten heeft, en op de plicht die het ontvangende land heeft er op toe te zien dat de arbeider niet 'achtergesteld' wordt wegens zijn positie van vreemdeling en dat zijn 'noodsituatie' niet wordt uitgebuit. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 23 Maar voor hen die verbannen zijn, gaat het niet om een dringende situatie, een voorlopige zaak, maar wel degelijk om een werkelijke gedwongen uitsluiting, die hen in hun diepste gevoelens treft en dikwijls genoeg overeen kan komen met wat de 'civiele dood' wordt genoemd.

Ik wens dat, dankzij de gezamenlijke actie van de verantwoordelijke gezagsdragers en organismen, een aangepast actieplan zou kunnen worden opgesteld - onder verwijzing naar het internationale recht - om in alle landen een einde te maken aan de tragedie van de verbanning welke afsteekt bij de fundamentele veroveringen van de menselijke geest.

Tezelfdertijd zou ik niet de situatie kunnen vergeten waarin zich enkele honderdduizenden vluchtelingen uit Zuid-Oost-Azië bevinden, een situatie die dramatisch blijft voortduren. Ze worden in opvangcentra opgevangen, vooral in Thailand, maar voor wat betreft hun woonoord en arbeid verwachten ze een definitieve oplossing die het respect dat men de mens verschuldigd is waardig is. Economisch ontwikkelde landen hebben hun grenzen reeds voor hen opengesteld; andere zouden zich 1 moeten en kunnen inzetten bij deze edele wedijver en zo hun daadwerkelijke gevoeligheid bewijzen voor deze mensenmassa's, voor deze gezinnen die zich beroofd zien van de elementaire rechten betreffende hun leven en gedwongen tot nietsdoen en tot ellende.

Denkend aan de verantwoordelijkheid die op alle volkeren rust, zich te interesseren voor deze situaties van de vluchtelingen, doe ik een vurig beroep op de verantwoordelijken van de staten in de wereld, en in het bijzonder op hen die van de voorzienigheid overvloediger goederen hebben ontvangen, opdat ze alles doen wat in hun vermogen ligt om te voorzien in de menselijke aspiraties, van al die mensen die onze broeders zijn, hetzij door hen op te nemen, hetzij door de gastvrijheid die hen reeds verleend werd te verlengen.

Zo zou ik niet kunnen nalaten te denken aan de miljoenen mannen, vrouwen en kinderen, waaronder veel zieken en bejaarden, die Afghanistan verlaten hebben; en ik wil eveneens melding maken van de vluchtelingen uit verschillende landen van Afrika. Het gaat om naties die een groot deel van de bevolking hun grondgebied zien ontvluchten, gedwongen elders de bestaansvoorwaarden te zoeken en de nodige ruimten tot vrijheid. Hun lijden is ook het onze, en ze wachten op het edelmoedige, concrete en doeltreffende antwoord van de internationale solidariteit.

De Kerk, ik herhaal het, wordt bij het vervullen van deze plicht, uitsluitend gedreven door haar liefde voor de menselijke persoon en door het respect voor zijn waardigheid welke haar bron in God zelf vindt.

Document

Naam: DE VREDE, DE RECHTEN VAN DE MENS EN VAN DE VOLKEN, HET MENSELIJK LEVEN, DE ARBEID EN HET GEZIN STAAN IN HET MIDDELPUNT VAN DE ZORG VAN DE HEILIGE STOEL
Tot het Corps Diplomatique bij aanvang van het nieuwe jaar 1982
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 januari 1982
Copyrights: © 1982, Archief van Kerken p. 1238-1249
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam