• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het probleem van de arbeid heeft vandaag wereldverhoudingen aangenomen: 'Legde men vroeger - zoals ik in het begin van H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
schreef - als centraal punt van dit vraagstuk, vooral de nadruk op het 'klasse'-probleem, nu treedt veel meer het probleem van de 'wereld' op de voorgrond. Men heeft dus niet alleen het kader van de klasse op het oog, maar - op wereldschaal - dat van de ongelijkheden en de onrechtvaardigheden, en bijgevolg niet alleen de dimensie van de klasse maar de werelddimensie van taken die vervuld moeten worden om de rechtvaardigheid in de huidige wereld te bewerken. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 2 In dit perspectief dat met geen enkel ander tijdperk van de geschiedenis vergeleken kan worden, begrijpt u wel, excellenties, dames en heren dan het grote gevaar dat de evolutie van het sociale leven vandaag bedreigt, vooral gevormd wordt door het feit dat zulke enorme en complexe samenhangen van nu reeds internationale dimensies, de mens concreet en ernstig bedreigen. De mens die in het middelpunt dient te staan van het gemeenschappelijk belang, deze mens die, volgens het oorspronkelijk plan van God, geroepen is de meester van de aarde te worden, om haar te 'onderwerpen' (Gen. 1, 28), dankzij het overwicht van zijn verstand en de kracht van zijn lichamelijke arbeid, loopt gevaar teruggebracht te worden tot de staat van werktuig, een naamloos mechanisme zonder gezicht te worden en tenslotte verpletterd te worden door krachten die groter zijn dan hij en waarvan andere mensen zich ten koste van hem kunnen bedienen om de massa's, door de nood gedreven, te overheersen, en die spelen met belangen die in tegenspraak zijn met het welzijn van de persoon en deze naar eigen goeddunken manipuleren.

Daarom heb ik er allereerst aan willen herinneren dat de mens het subject blijft van de arbeid juist als persoon. Ik heb op het feit gewezen, dat waar een eenzijdige materialistische beschaving overheerst, waar de subjectieve dimensie van de arbeid op een tweede plan wordt gelaten, de mens blijkt behandeld te worden als een produktiewerktuig. Welnu, in feite zou hij, ongeacht de arbeid die hij verricht, beschouwd moeten worden als het werkend subject ervan en als zijn ware schepper en maker. In dit licht dienen de vakbondsrechten van de wereld van de arbeid benadrukt te worden met het oog op de bescherming van een rechtvaardig loon en van de veiligheid van de persoon van de werknemer en zijn gezin. Het zijn rechten die tegengesteld zijn aan de totalitaire tendenzen van elk systeem of iedere organisatie, die het erop aanleggen ze te verstikken of ten eigen bate om te buigen.

Het is op de eerste plaats de echte verantwoordelijkheid van de openbare autoriteiten toe te zien op de vermenselijking van de arbeidsomstandigheden in elk land. Bovendien wordt er een netwerk van uitwisselingen en afhankelijkheden gevormd die van invloed zijn op het internationale leven, en die verschillende vormen van, om zo te zeggen, gewettigde uitbuiting kunnen scheppen. We weten immers heel goed dat de sterk geïndustrialiseerde landen zo hoog mogelijke prijzen vaststellen voor hun produkten, terwijl ze tegelijk proberen de laagste prijzen aan te houden voor de grondstoffen en de halfprodukten. Dit is één van de redenen waarom er een steeds groeiende wanverhouding ontstaat tussen het nationale inkomen van de rijke landen en dat van de armste landen.

Op dit gebied hebben de internationale organisaties - vooral de UNO (Organisatie van de Verenigde Naties), de ILO (Internationale arbeidsorganisatie) en de FAO (Wereldvoedsel- en landbouworganisatie) - een allerbelangrijkste rol te spelen. Ik zend hen mijn aanmoedigingen om ijverig en wijs de doelen te blijven nastreven waarvoor ze werden opgericht, want ze moeten ernaar streven de waardigheid en de rechten van de menselijke persoon te bevorderen in het kader van elke staat, in omstandigheden van gelijkheid en pariteit. 

Document

Naam: DE VREDE, DE RECHTEN VAN DE MENS EN VAN DE VOLKEN, HET MENSELIJK LEVEN, DE ARBEID EN HET GEZIN STAAN IN HET MIDDELPUNT VAN DE ZORG VAN DE HEILIGE STOEL
Tot het Corps Diplomatique bij aanvang van het nieuwe jaar 1982
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 januari 1982
Copyrights: © 1982, Archief van Kerken p. 1238-1249
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam