• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GOD IS IN DE STAD
Tijdens de H. Mis in Madison Square Garden, New York (USA)

Wij bevinden ons in Madison Square Garden, een emblematische plaats van deze stad, zetel van belangrijke sportieve, artistieke en muzikale evenementen, die mensen weet aan te trekken uit verschillende delen niet alleen van deze stad maar ook van de hele wereld. Op deze plaats, die verschillende facetten vertegenwoordigt van het leven van de burgers die zich voor gemeenschappelijke belangen groeperen, hebben wij gehoord: “Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht” (Jes. 9, 1).

Het volk dat op weg was, het volk te midden van activiteiten en gewoonten, het volk op weg, beladen met voor- en tegenspoed, met angst en kansen. Dat volk heeft een groot licht gezien. Het volk dat op weg was met zijn vreugde en hoop, met zijn ontgoocheling en spijt, dat volk heeft een groot licht gezien.

In elke periode van de geschiedenis wordt Gods volk geroepen om dit licht te schouwen. Een licht dat de naties wil verlichten. Zo verwoordde de oude man Simeon het, vol vreugde. Een licht dat in elke hoek van deze stad wil stralen, op onze medeburgers, in elk deel van ons leven.

"Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht." Eén van de karakteristieken van een gelovig volk is zijn capaciteit om te zien, om in haar “donker” het licht te zien dat Christus brengt. Een gelovig volk dat kan zien, dat kan onderscheiden, dat de levende aanwezigheid van God in het hart van zijn leven, in het hart van zijn stad kan schouwen. Met de profeet kunnen wij vandaag zeggen: het volk dat op weg is, dat ademt en te midden van de “smog” leeft, heeft een groot licht gezien, heeft levenwekkende lucht ontvangen. 

Het stadsleven is complex: het is niet gemakkelijk om te gaan met een multiculturele context met grote uitdagingen. Grote steden herinneren aan de rijkdom die onze wereld in zich bergt: verscheidenheid aan culturen, tradities en geschiedenissen. De verscheidenheid van talen, gebruiken en eetgewoontes. Grote steden worden polen die de veelzijdigheid vertegenwoordigen van de verschillende manieren die wij, mensen, gevonden hebben om een antwoord te geven aan de zin van het leven, daar waar wij ons bevinden.

Anderzijds verbergen grote steden het gelaat van zoveel mensen die geen burgerschap lijken te hebben of tweede rang burgers lijken te zijn. In de grote steden, in het gegrom van het verkeer, op het “ritme van de verandering”, gaan veel gezichten onopgemerkt voorbij, omdat zij geen “recht” op burgerschap hebben, geen recht om deel uit te maken van de stad – vreemdelingen, hun kinderen (en niet alleen deze kinderen) die geen onderwijs kunnen genieten, die medische verzorging ontberen, daklozen, eenzame bejaarden – zij blijven aan de kant van onze lanen, van onze straten, in een oorverdovende anonimiteit. En zij worden een stadsbeeld dat in onze ogen en vooral in ons hart, langzaam natuurlijk wordt. 

Dat Jezus door onze straten blijft gaan, zich op een vitale manier met Zijn volk blijft mengen en mensen in een unieke heilsgeschiedenis blijft engageren, vervult ons met hoop - hoop die bevrijdt van de krachten die ons willen isoleren en ongeïnteresseerd maken voor het leven van de anderen, voor het leven van onze stad. Hoop die ons bevrijdt van lege banden, abstracte analyses of de gewoonte sensatie te zoeken. Hoop die niet bang is zich te engageren, door als gist te zijn overal waar wij leven en werken. Hoop die ons uitnodigt te midden van de smog God aanwezig te zien die door onze stad blijft gaan. Want, God is in de stad. 

Waarop gelijkt dat licht dat door onze straten gaat? Hoe God ontmoeten die te midden van de smog in onze steden leeft? Hoe Jezus ontmoeten, die in het dagelijks leven van onze multiculturele steden leeft en werkzaam is?

De profeet Jesaja zal ons in dit constante proces tot gids zijn “om te leren zien”. Hij sprak over het licht dat Jezus is. En nu presenteert Hij ons Jezus als “Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst” (Jes. 9, 5-6). Aldus maakt hij ons vertrouwd met het leven van de Zoon, opdat dit leven onze leven zou zijn.

“Wonder van beleid”. De Evangelies zeggen ons dat vele mensen naar Jezus gaan om Hem te vragen: “Meester, wat moeten wij doen?”. De eerste beweging die Jezus door Zijn antwoord losmaakt is voorstellen, aansporen, motiveren. Hij stelt Zijn leerlingen steeds voor op weg te gaan. Hij dringt erop aan op weg te gaan en de anderen tegemoet te gaan waar zij zich reëel bevinden, en niet waar wij graag zouden hebben dat zij zich bevinden. Op weg gaan, steeds opnieuw, onbevreesd, zonder afschuw, een vreugde verkondigen die voor heel het volk bestemd is.

“Sterke God”. In Jezus heeft God zich werkelijk tot Emmanuel gemaakt, God-met-ons, God die aan onze zijde gaat, zich in ons leven betrekt, in onze woning, in onze “kookpotten”, zoals de heilige Theresia van Jezus graag zei. 

“Vader voor eeuwig”. Niets of niemand kan ons van Zijn liefde scheiden. Ga verkondigen, ga de ervaring opdoen dat God in uw midden is als een barmhartige Vader die naar buiten gaat, ’s morgen en ’s avonds, om te zien of Zijn zoon op de terugweg is naar huis; en van zodra Hij hem ziet aankomen, loopt Hij naar buiten om hem te omhelzen. Dat is mooi! Een omhelzing die de waardigheid van Zijn kinderen wil aannemen, zuiveren en verheffen. Een Vader die door Zijn omhelzing Blijde Boodschap is voor de armen, genezing voor wie lijdt, bevrijding voor gevangenen, troost voor bedrukten. Vgl. Jes. 61, 1-2  

“Vredevorst”. Het feit naar de anderen te gaan om de Blijde Boodschap te delen dat God onze Vader is, dat Hij aan onze zijde gaat, ons van anonimiteit bevrijdt, van een leven zonder gezicht, van een leeg leven, en ons leert wat ontmoeting is. Dat bevrijdt ons van competitiestrijd, van het verwijzen naar zichzelf,  om ons open te stellen voor de weg van de vrede. De vrede die voortkomt uit de erkenning van de ander, de vrede die opwelt in het hart vooral wanneer men kijkt naar wie in nood is, als naar een broeder. 

God leeft in onze steden, de Kerk leeft in onze steden. En God en de Kerk die in onze steden leven, willen gist zijn in de deeg, zij willen met iedereen in contact komen, iedereen vergezellen en de wonderdaden verkondigen van Hem die de Wonderbare raadsman is, de sterke God, de Vader voor eeuwig, de Vredevorst is.

“Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht”, en wij Christenen, zijn daarvan getuigen.

Document

Naam: GOD IS IN DE STAD
Tijdens de H. Mis in Madison Square Garden, New York (USA)
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 september 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (volgens Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam