• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET GEZIN - 27. VOLKEREN
Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goededag!

Dit is de afsluitende overweging over huwelijk en gezin. We staan aan de vooravond van mooie en belangrijke gebeurtenissen die onmiddellijk verband houden met dit grote thema: de Wereldontmoeting van de Gezinnen in Philadelphia en de Bisschoppensynode in Rome. Beide hebben een wereldwijde reikwijdte die beantwoordt aan de universele dimensie van het christendom en ook aan de universele draagwijdte van die fundamentele en onvervangbare menselijke gemeenschap die precies het gezin is.

De huidige overgang van de beschaving wordt getekend door de langetermijngevolgen van een samenleving beheerd door de economische technocratie. De ondergeschiktheid van de ethiek aan de logica van de winst beschikt over aanzienlijke middelen en een enorme media - steun. In deze context wordt een nieuw verbond tussen man en vrouw niet alleen noodzakelijk maar ook strategisch voor de ontvoogding van de volkeren van de kolonisatie door het geld. Dit verbond moet opnieuw de politiek, de economie en de burgerlijke samenleving richting geven. Zij beslist over de bewoonbaarheid van de aarde, over overdracht van het levensgevoel, over de banden van het geheugen en van de hoop.

In dit verbond is de huwelijks-gezinsgemeenschap van man en vrouw de generatieve taalkunde, "de gouden knoop", kan men zeggen. Het geloof ontleent dit aan de wijsheid van Gods schepping: die aan het gezin niet de zorg heeft toevertrouwd voor een intimiteit die doel op zichzelf is, maar wel het ontroerende project om de wereld "huiselijk" te maken. Precies het gezin is het begin, de grondslag van die wereldwijde cultuur die ons redt, ons redt van talloze aanvallen, tallozen vernielingen, van zoveel kolonisaties, zoals die door het geld, door ideologieën die de wereld bedreigen. Het gezin is de basis om ons te verdedigen!

Precies aan het Bijbelwoord over de schepping hebben we onze fundamentele inspiratie ontleend voor onze korte overwegingen op woensdag over het gezin. Uit dit Woord kunnen en moeten we opnieuw overvloedig en diepgaand putten. Een groot werk wacht ons, maar het is ook zeer enthousiasmerend. De schepping door God is geen eenvoudig filosofisch uitgangspunt: het is de universele horizon van het leven en van het geloof! Er is geen verschillend goddelijk plan voor de schepping en voor de verlossing. Het is voor het heil van het schepsel - van elk schepsel - dat God mens geworden is "voor ons mensen en voor ons heil", zoals het Credo zegt. En de verrezen Jezus is " eerstgeborene van heel de schepping" (Kol 1,15).

De geschapen wereld werd aan man en vrouw toevertrouwd: wat tussen hen gebeurt, drukt zijn stempel op alles. Hun weigering om Gods zegen te aanvaarden leidt fataal tot een waanzin van almacht die alles vernielt. Dat is wat we "erfzonde" noemen. Allen worden geboren besmet met deze ziekte.

Toch zijn we niet verdoemd en aan ons lot overgelaten. Wat dit betreft telt het oude verhaal van de eerste liefde van God voor man en vrouw al bladzijden vol vuur! "Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare" (Gen. 3, 15a). Het zijn de woorden van God tot de slang, de verleider. Door deze woorden tekent God de vrouw met een beschermende afscherming tegen het kwaad, waarop zij - als ze dat wil - voor elke generatie beroep kan doen. Dit wil zeggen dat de vrouw een geheime en bijzondere zegen draagt, om haar kind tegen de Kwade te beschermen! Zoals de vrouw van de Apokalyps die haar kind voor de Draak wil verbergen. En God beschermt haar. Vgl. Openb. 12, 6

Stel je voor wat een diepte zich hier opent! Er bestaan veel gemeenplaatsen, soms zelfs kwetsende, over de vrouw verleidster die het kwade inblaast. Maar er is ruimte voor een theologie van de vrouw die beantwoordt aan deze zegen door God voor haar en voor haar nageslacht!

De barmhartige bescherming van man en vrouw door God ontbreekt hen beiden hoe dan ook niet. Laten we dat niet vergeten! In de symbolische taal van de Bijbel wordt gezegd dat vooraleer hen uit de tuin van Eden te verwijderen God voor hen kleren van huiden maakte en hen kleedde. Vgl. Gen. 3, 21 Dit tedere gebaar betekent dat God niet wil dat we, ook niet door de pijnlijke gevolgen van onze zonde, naakt zouden achterblijven, overgeleverd aan ons lot van zondaars. Die tederheid van God, die zorg voor ons zien we geïncarneerd in Jezus van Nazareth, zoon van God "geboren uit een vrouw" (Gal. 4, 4). En Sint - Paulus zegt ook: "dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren (Rom. 5, 8). Christus, geboren uit een vrouw. Dat is de liefkozing van God op onze wonden, op onze vergissingen, op onze zonden. God echter heeft ons lief zoals we zijn en wil ons verder dragen met dit project, en de vrouw is de sterkste die dit project verder draagt.

De belofte die God aan man en vrouw geeft, aan het begin van de geschiedenis, omvat alle menselijke wezens, tot aan het einde van de geschiedenis. Als we voldoende geloof hebben, zullen de gezinnen van de volkeren der aarde zich in deze zegen herkennen. Hoe dan ook, wie zich door dit vooruitzicht laat ontroeren, tot welk volk, welke natie, welke godsdienst men ook behoort, laat hij met ons op weg gaan. Het zal onze broer en onze zus zijn, zonder zieltjeswinnerij. Laten we samen op weg gaan onder deze zegen en met deze doelstelling van God die ons allen broers wil maken voor een leven in deze wereld die verder gaat en die geboren wordt uit het gezin, uit de eenheid van man en vrouw.

God zegen jullie, gezinnen uit elke hoek van de wereld! God zegen jullie allen!

Zie ook:

Andere catecheses in deze reeks, zie het dossier Het gezin

Document

Naam: HET GEZIN - 27. VOLKEREN
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 september 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam