• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit zijn de Kerstwensen die Ons hart Ons heeft ingegeven. In deze eerste periode van Ons Pontificaat en gedurende de viering van het Tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie leefde deze wens zo vurig, zo onweerstaanbaar in Ons hart dat Wij, zoals gij weet, besloten hebben zeer binnenkort een bezoek te brengen aan Palestina, het land waar Christus, Gods Zoon, op aarde kwam, leefde, leed en stierf en vanwaar Hij ten hemel steeg. Deze bedevaart wil zijn een nieuwe en indrukwekkende bevestiging van Ons geloof en van Onze liefde voor Hem. Door dit bezoek zullen Wij Ons als het ware op evangelische wijze met Hem verenigd voelen, zodat Wij aan Zijn zending, de redding der wereld, die voor het ogenblik aan Ons is toevertrouwd, een grotere luister kunnen geven.
De reis naar het Heilig land heeft uitsluitend een religieus karakter
Wij willen nog eens nadrukkelijk verklaren dat Onze bedevaart een uitsluitend godsdienstig karakter draagt.

Onze reis wil zijn als de belijdenis van Petrus. Wij willen in Ons geloof het geloof van de gehele Kerk tot uitdrukking brengen; Wij willen tot Jezus zeggen, zoals Petrus in Caesarea Philippi: "Ja, o Heer, Gij zijt Christus, de Zoon van de levende God".

Onze reis wil ook een geschenk zijn. Zoals de Wijzen uit het Oosten, de symbolische voorlopers van de volken uit het Oosten, zo willen Wij uit het Westen, Hem het geschenk aanbieden van Zijn Kerk en Hem erkennen als haar Stichter, haar Leermeester, haar Heer en Zaligmaker.

Onze bedevaart wil ook een reis zijn van zoeken naar en hopen op de eenheid van ons allen als kinderen van en broeders in Christus. Op deze gezegende plaatsen, waar de gebeurtenissen zoals in het Evangelie verhaald, geschied zijn, kunnen Wij immers niet nalaten Ons af te vragen: waar is de ongeschonden kudde van Jezus gebleven? waar zijn de schapen van Zijn schaapstal? waar zijn zij die ontbreken? En zouden Wij dan de Goede Herder niet smeken met Zijn eigen woorden: Moge het worden één schaapstal met één Herder!?

Maar Ons hart gaat ook uit naar hen die niet tot de schaapstal van Christus behoren. Wij koesteren goede en grote gedachten voor álle volken, voor hen Ons nabij èn voor hen die Ons verre zijn. Wij koesteren gevoelens van respect en van liefde, Wij wensen hen welzijn en vrede. Allen die Wij op Onze weg zullen ontmoeten: gezagsdragers, volkeren, pelgrims of toeristen, allen zullen Wij respectvol en hartelijk groeten, maar, maar Wij zullen Onze pas niet inhouden, Wij zullen niet stilstaan en Ons niet laten afleiden van het enige godvruchtige doel van Onze reis.

Het wordt een reis van nederig en liefdevol gebed. De gehele wereld vragen Wij daarbij in Ons hart, niemand zullen Wij vergeten. Terwijl Wij de barmhartige Heer om vergeving smeken voor Onze eigen tekortkomingen en zwakheden, zullen Wij Hem bidden om barmhartigheid, vrede en heil voor U allen.

De wensen die Wij in Onze Kerstboodschap hebben uitgesproken voor de Kerk en voor alle mensen zullen Wij daarginds nog vuriger en inniger herhalen. Voor dit ogenblik willen Wij ze bekrachtigen, waarbij Wij de machtige voorspraak inroepen van de Allerheiligste Maagd Maria en van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, met Onze Apostolische zegen.

Document

Naam: SIA PER VOI
Radioboodschap van vrede en eenheid aan alle volkeren - Kerstmis 1963
Soort: H. Paus Paulus VI - Radiotoespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 december 1963
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief 19e jrg.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam