• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De laatste tijd zijn er enkele nieuwe oefeningen van vroomheid ontstaan, die hun inspiratie aan de Rozenkrans ontlenen. Van deze willen Wij die oefeningen aangeven en aanbevelen, welke aan de gebruikelijke vormen van religieuze viering van het Woord Gods enkele elementen toevoegen, die aan de Rozenkrans van de Heilige Maagd Maria ontleend zijn. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de eigen omschrijving van de geloofsgeheimen, waaraan dan een litanievormige herhaling van het Weesgegroet wordt toegevoegd.

Ongetwijfeld worden dergelijke elementen van de Rozenkrans aldus duidelijker in het licht gesteld, doordat zij tussen de lezing van de Heilige Schrift worden ingevlochten, door een homilie worden toegelicht, door tussenpozen van stilte omgeven en door zang onderstreept.

Het verheugt Ons te vernemen, dat deze vrome oefeningen reeds ertoe hebben bijgedragen om de geestelijke rijkdom van de Rozenkrans zelf beter te doen inzien en om bij samenkomsten en groeperingen van jongeren de eerbied, die wij aan deze gebedsvorm verschuldigd zijn, te doen toenemen.

Thans willen Wij, in aansluiting bij de bedoelingen van Onze Voorgangers, het bidden van de Rozenkrans ter ere van Maria in de huiselijke kring bijzonder gaarne en met nadruk aanbevelen.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft verklaard, dat het gezin, de eerste en vitale cel van de maatschappij, “zich door de wederkerige liefde van zijn leden en door het gemeenschappelijk gebed tot God doet kennen als een huis-heiligdom van de Kerk” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 11.

Het christelijk gezin toont zich dus een gezinskerk 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11,

  • als zijn leden, overeenkomstig de taak en de situatie van eenieder, samen de gerechtigheid bevorderen;
  • als zij de werken van barmhartigheid beoefenen;
  • als zij zich aan de broederdienst wijden;
  • als zij in een breder verband deelnemen aan het apostolaatswerk van de plaatselijke gemeenschap en actief aandeel hebben aan haar liturgische vieringen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 11;
  • en tenslotte als zij gemeenschappelijk hun gebeden tot God richten. Want als dit laatste ontbreekt, moet men zeggen dat de huiselijke kring het kenmerk mist, dat het tot een christelijk gezin bestempelt.

Daarom moet men, bij het herwinnen van het theologisch begrip van het gezin als huis-kerk, zich met alle krachten inspannen om de gewoonte van het gemeenschappelijk gebed binnen de huiselijke kring metterdaad te herstellen.

Overeenkomstig de richtlijnen, die het Oecumenisch Concilie heeft gegeven, rekent de “Algemene Verordening over de Liturgie der Getijden” de huiselijke samenleving met recht en reden bij de groepen, aan welke het alleszins betaamt het Goddelijk Officie gemeenschappelijk te bidden: “Het is passend (...) dat het gezin, als huiselijk heiligdom van de Kerk, niet alleen gemeenschappelijke gebeden tot God richt, maar te gelegener tijd ook gezamenlijk enkele gedeelten van de Liturgische Getijden bidt, om zich aldus inniger met de Kerk te verenigen”. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium voor de Liturgische Getijden (in 1985 2e versie), Institutio Generalis Liturgiae Horarum (2 feb 1971), 27

Men mag dus niets onbeproefd laten om deze duidelijke norm van handelen in de christelijke gezinnen steeds meer en met vreugde ingang te doen vinden.

Toch lijdt het geen twijfel dat, na de viering van de Liturgie der Getijden – waarin het gezinsgebed zijn hoogtepunt kan bereiken – de (Rozen)kroon ter ere van de heilige Maagd Maria gerekend moet worden onder de verhevenste en doeltreffendste “gereedschappelijke gebeden” , waartoe het christelijk gezin wordt uitgenodigd.

Inderdaad willen Wij gaarne hierop de aandacht vestigen; en Wij verlangen vurig, dat op het ogenblik, waarop de leden van het gezin samenkomen om te bidden, de Rozenkrans veelvuldig en gaarne in de handen zal worden genomen.

Wij weten maar àl te wel, dat de veranderingen in de levensvoorwaarden van de hedendaagse mens niet gunstig zijn voor het samenkomen van de gezinnen in de huiselijke kring; en wanneer dit al gebeurt, is het om verschillende redenen vaak moeilijk een dergelijke bijeenkomst te benutten om te bidden.

Wij geven toe, dat dit ongetwijfeld een moeilijke aangelegenheid is. Maar als de voorwaarden van milieu en levensgewoonten druk op ons uitoefenen, is het anderzijds karakteristiek voor de christenen om niet overwonnen te worden, maar te overwinnen, niet te bezwijken, maar moed te vatten.

Daarom moeten de christelijke gezinnen, die de hun toevertrouwde taak ten volle willen vervullen, en de vroomheid, die aan het christelijk gezin eigen is, in de praktijk van het leven willen verwerkelijken, met inspanning van al hun krachten ernaar streven de hinderpalen te verwijderen, die zowel de huiselijke samenkomsten als het gemeenschappelijk gebed belemmeren.

Bij het beëindigen van deze beschouwingen, die getuigen van de zorg en de hoogachting, waarmee deze Apostolische Stoel de Rozenkrans ter ere van Maria bejegent, wensen Wij er nog op te wijzen, dat men, bij het verspreiden van deze zo heilzame uiting van christelijke vroomheid, de juiste verhoudingen in acht moeten nemen, zodat men deze vorm van gebed niet dermate ophemelt, dat men de andere vormen op onbehoorlijke wijze schijnt te minachten.

De Rozenkrans is een verheven soort van gebed, doch de christengelovige moet ten aanzien hiervan een rustige en vrije houding aannemen. Het is dan ook alleszins wenselijk, dat de christen, die dit gebed rustig en ingetogen wil bidden, veeleer aangetrokken wordt door de innerlijke bekoorlijkheid ervan.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam