• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De (Rozen)kroon van de Heilige Maagd Maria bestaat – overovereenkomstig de overlevering, die door Onze Voorganger de Heilige Pius V werd overgenomen en met het gezag van zijn ambt bekrachtigd – uit verschillende delen, die op een geschikte wijze geordend en onderling verbonden zijn. Deze delen zijn:

 1. De beschouwing, die in vereniging van geest met Maria gehouden moet worden. Zij betreft meerdere heilsgeheimen, die op verstandige wijze in drie series verdeeld zijn. Daarin overdenken wij zowel de vreugde om de komst van de Messias en de heilbrengende smarten van Christus, alsook de heerlijkheid van zijn verrijzenis uit de doden, met haar weeromstuit op de Kerk. Deze beschouwing beweegt krachtens haar eigen natuur de ziel om na te denken over de beleving van onze godsdienst en om daaruit doeltreffende richtlijnen voor eigen levenswandel te putten.
 2. Het gebed des Heren of het “Onze Vader” . Vanwege zijn allesovertreffende waarde steunt hierop heel het christelijk gebed als op zijn grondslag, terwijl ook de veelvoudige gebedsvormen hieraan hun waardigheid ontlenen.
 3. De litanievormige reeks van begroetingen van de Engel. Dit “Wees gegroet, Maria” wordt gevormd door de woorden van de Engel, die de heilige Maagd begroet Vgl. Lc. 1, 28 en door de eerbiedige lofprijzing door Elisabeth uitgesproken Vgl. Lc. 1, 42 , daarna gevolgd door het smeekgebed van de Kerk: “Heilige Maria...” .
  De voortdurende herhaling der begroeting van de Engel is het eigen goed en de typerende trek van de Rozenkrans. Het aantal daarvan – dat bij de (Rozen)kroon in zijn typische en volle betekenis honderdvijftig Weesgroeten omvat – vertoont een zekere gelijkenis met het Psalmboek (met zijn honderdvijftig Psalmen), een aantal dat de vrome oefening van de Rozenkrans vanaf haar oorsprong heeft gekenmerkt.
  Dit aantal wordt volgens een beproefde gewoonte in tientallen verdeeld, die telkens aan een bepaald geheim worden gewijd en in drie series of reeksen zijn ingedeeld. Daaruit is het bekende “Rozenhoedje” of “Kroontje” ontstaan, dat uit vijftig Ave’s bestaat. Dit “Rozenhoedje” is in gebruik gekomen als algemene manier op deze oefening te houden. Als zodanig is het overgegaan in de volksvroomheid en werd het door de Pausen bekrachtigd en bovendien met vele aflaten verijkten.
 4. De zogenaamde doxologie (of lofprijzing) “Eer aan de Vader”. Hierdoor worden – zoals algemeen gebruikelijk is in christelijke vroomheid – de gebeden besloten met de verheerlijking van de Drie-enige God, uit wie alles, door wie alles in wie alles Vgl. Rom. 11, 36 .

Ziedaar de onderdelen van de Rozenkrans ter ere van Maria. Daarin bezit ieder element zijn eigen aard, die ook bij het bidden tot zijn recht moet komen, opdat de Rozenkrans zowel heel de rijkdom van zijn kracht, als zijn afwisselend karakter, tot uitdrukking kan brengen.

Daarom zal men bij het bidden van het “Rozenkroontje” ter ere van Maria ernstig smekend beginnen bij het Gebed des Heren. Men zal lyrisch en prijzend bidden bij de rustige gang van de Weesgegroeten, beschouwend bij het aandachtig overwegen van de geheimen, en aanbiddend bij de doxologie of lofprijzing van God.

Dit alles dient steeds zo te gebeuren, hoe men de Rozenkrans ook pleegt te bidden: hetzij als privé persoon, wanneer de christengelovige alleen en in afzondering bidt, zijn geest met de Heer verenigd; hetzij op gemeenschappelijke wijze, zoals in de huiselijke kring of wanneer meerdere christenen samenkomen om Gods bijzondere tegenwoordigheid onder hen af te smeken Vgl. Mt. 18, 20 ; hetzij tenslotte in het openbaar, d.w.z. op bijeenkomsten, waartoe de kerkelijke gemeenschap wordt samengeroepen.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam