• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tenslotte willen Wij er nog op wijzen, dat ook de mensen van onze tijd, evengoed als die van vroeger, geroepen zijn om eigen kennis van de bestaande werkelijkheid te toetsen aan het woord van God en – met name wat ons onderwerp betreft – hun antropologische opvattingen, en de problemen die daaruit voortvloeien, te confronteren met de figuur van de heilige Maagd, zoals deze ons in het Evangelie wordt voorgesteld.

Wat wij in de Heilige Boeken onder invloed van de Heilige Geest lezen, zal – als wij, vanzelfsprekend, noch de verworvenheden van de menswetenschappen, noch de veranderde levensomstandigheden van onze tijd uit het oog verliezen – ertoe leiden te ontdekken hoe Maria kan worden gezien als het grondmodel van de verwachtingen, die ook in de mensen van onze tijd leven. Enkele voorbeelden daarvan mogen hier volgen:

Zo zal de hedendaagse vrouw, die terecht verlangt deel te nemen aan de beraadslagingen van de gemeenschap, met de grootste voldoening opzien naar Maria bij de Boodschap van de Engel. Want toen Zij als het ware werd toegelaten tot een dialoog met God over haar actief en vrij betrokken worden in een bijzondere taak Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 56 – niet bij een zaak van bijkomstige aard, maar bij “de aangelegenheid van de eeuwen” , zoals de Menswording van het Woord treffend werd getypeerd H. Petrus Chrysologus, Sermones. Sermo CXLIII: PL 52, 583 -, heeft de heilige Maagd haar actieve en vrije toestemming gegeven.

De vrouw van vandaag zal er zich verder rekenschap van geven, dat Maria bij haar keuze van de maagdelijke staat – die in Gods bestel zou samengaan met haar aandeel in het mysterie van de Menswording – geenszins afwijzend stond tegenover de goede eigenschappen en de waardigheid van het huwelijk, maar vrij en moedig heeft gehandeld, met het doel zich geheel en al aan de liefde tot God te wijden.

De moderne vrouw zal ook met vreugde en bewondering ontdekken, dat Maria van Nazareth, ook al leefde Zij geheel overgegeven aan Gods wil, toch geen vrouw is geweest, die de dingen en de gebeurlijkheden van het leven slechts lijdelijk over zich heen liet gaan, noch ook iemand die, zelf levend in de ban van een godsdienstig ideaal, haar medemensen de rug toekeerde, maar een vrouw die welbewust en openlijk getuigde, dat God de wreker is van de geringen en de onderdrukten, alsook dat Hij ”de machtigen der aarde van hun voetstuk haalt” (Lc. 1, 51-53).

Daarboven zal zij in Maria, die ”uitmunt onder de nederigen en de armen des Heren” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 55, die sterke vrouw erkennen, welke nooddruft en smarten heeft gekend, evenals overhaaste vlucht en ballingschap. Vgl. Mt. 2, 13-23 Het zijn situaties, die ongetwijfeld niet ontsnappen aan de aandacht van hen die, door de geest van het Evangelie bewogen, de pogingen bevorderen van ieder mens en heel de samenleving, die verlangt zich van dit soort levensvoorwaarden te bevrijden.

Tenslotte zal Maria voor de moderne vrouw ook niet de schijn hebben van een moeder, die zich uitsluitend om haar goddelijke Zoon bekommert, maar van een vrouw die door haar toewijding het geloof van de apostolische gemeenschap in Christus heeft versterkt Vgl. Joh. 2, 1-12 en wier moederlijke taak op de Calvarieberg algemeen is geworden, zodat deze zich tot alle mensen heeft uitgebreid. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de verering en navolging van de heilige maagd Maria, moeder van de Kerk en toonbeeld van alle deugden, Signum Magnum (13 mei 1967) Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 15 Septembris, Super oblata

Wij hebben deze voorbeelden aangehaald, omdat daaruit duidelijk blijkt hoe de heilige Maagd sommige diepgevoelde verwachtingen van de mensen van onze tijd niet teleurstelt, maar hun integendeel een volmaakt voorbeeld biedt van de leerling van Christus.

Maria was immers bouwster aan de aardse en tijdelijke stad, doch tegelijk pelgrim op weg naar de hemelse en eeuwige. Zij bevorderde de gerechtigheid, die de onderdrukten bevrijdt. Evenzo beoefende Zij de naastenliefde, die de behoeftigen te hulp stelt; maar Zij was bovenal een actieve getuige van de liefde, die Christus opbouwt in de harten van de mensen.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam