• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het “Lezingenboek van de Mis” (‘Ordo Lectionum Middae”) is te beschouwen als een der boeken van de Romeinse ritus, die veel voordeel hebben genoten van de liturgische vernieuwing na het laatste Algemeen Concilie. Dit zowel vanwege het groot aantaal toegevoegde teksten, als vanwege de innerlijke waarde daarvan. Het betreft hier immers vooreerst teksten die het woord Gods bevatten, dat altijd ”levend en krachtig is” (Hebr. 4, 12). Doch bovendien heeft de grote overvloed van gewijde lezingen het mogelijk gemaakt om gedurende de doorlopende driejarige cyclus de hele heilsgeschiedenis te laten horen en aldus het Christusmysterie zelf op volledigere wijze te ontvouwen.

En logisch en gunstig gevolg hiervan, is dat het “Lezingenboek” thans ook een ruimere keuze bevat van lezingen, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament, die op de heilige Maagd zelf betrekking hebben.

Toch betekent de vermeerdering van het aantal teksten geenszins, dat en minder kritisch te werk is gegaan. Immers, alleen die Schriftlezingen werden uitgekozen, die ofwel vanwege hun in zich duidelijke inhoud, ofwel vanwege de aanwijzingen van een zorgvuldig Schriftverklaring – gesteund door de onderrichtingen van het Leergezag of door een standvastige overlevering – met recht en reden geacht worden een mariale betekenis te hebben, zij het op uiteenlopende wijze en in verschillende graad.

Daarboven dient men er op te letten, dat deze lezingen niet slechts op de feesten van de heilige Maagd voorkomen, doch ook in verschillende andere omstandigheden worden gebeden. Zo op sommige zondagen van het liturgisch jaar Vgl. Ordo Lectionum Missae, Dom. III Adventus (Anno C: Soph. 3,14-18a); Dom. IV Adventus (zie boven bij noot 12); Dom. infra Oct. Nativitatis (Anno A: Mt. 2,13-15,19-23; Anno B: Lc. 2,22-40; Anno-C:-Lc. 2,41-52); Dom. II post Nativitatem (Joh. 1,1-18); Dom. VII Paschae (Anno A: Act. 1,12-14); Dom. II per annum (Anno C: Joh. 2,1-12); Dom. X per annum (Anno B: Gen. 3,9-15); Dom. XIV per annum (Anno B: Mc. 6,1-6), bij de viering van riten die het sacramentele leven van de christenen en hun belangrijke keuzen (zoals doopsel en huwelijk) meer persoonlijk raken Vgl. Ordo Lectionum Missae, Pro catechumenatu et baptismo asultorum, Ad trasitionem Orationis Dominiciae (Lectio II,2:Gal. 4,4-7); Ad Initiationem christiam extra Vigiliam paschalem (Evang., 7: Joh. 1,1-5,9-14,16-18); Pro nuptis (Evang., 7: Joh. 2,1-11); Pro consecratione virginum et professione religiosa (Lecto 1,7: Is. 61,9-11; Evang., 6: Mc. 3,31-35; Lc. 1,26-38 (vgl. Ordo censecrationis virginum, n. 130; Ordo professionis religiosae, Pars altera, n. 145)), evenals bij blijde of smartelijke gebeurtenissen, die zij zelf ondervinden Vgl. Ordo Lectionum Missae, Pro profugis et exsulibus (Evang. 1: Mt. 2,13-15.19-23); Pro gratiarum actione (Lectio 1,4: Soph. 3,14-15)

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam