• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan de beide genoemde hoogfeesten, dat van de onbevlekte Ontvangenis en dat van het goddelijk Moederschap, zijn nog twee oude feestvieringen toe te voegen, die op de 25ste maart en op de 15de augustus vallen.

Voor het plechtig gebeuren van de Menswording van het Woord werd in de Romeinse Kalender met opgaaf van redenen de oude benaming "Bij de Aankondiging des Heren" in ere hersteld, doch de viering zelf betreft feitelijk Christus en de heilige Maagd te samen, dat wil zggen zowel het Woord, dat de "zoon van Maria" wordt (Mc. 6, 3), als de heilige Maagd, die de Moeder van God wordt.

Met het oog op Christus vieren Oost en West, in hun onuitputtelijk rijke Liturgieën, dit hoogtepunt als een gedachtenis van dat heilbrengend "fiat", dat uitgesproken werd door het Mensgeworden Woord, dat deze wereld binnentredend, sprak: "Hier ben Ik, o God, om uw wil te volbrengen" (Hebr. 10, 7)(Ps. 39, 8-9). Het feest wordt dus gevierd als aandenken aan het begin van de verlossing, doch ook als onverbreekbare en bruidelijke eenheid tussen de goddelijke en de menselijke natuur, welke eenheid bestaat in de enige Persoon van het Woord.

Wat verder Maria betreft, vieren genoemde Liturgieën deze heilige gebeurtenissen als het feest van de nieuwe Eva, van de gehoorzame en getrouwe Maagd, die na het uitspreken van haar edelmoedig "fiat" Vgl. Lc. 1, 38 , door de werking van de Heilige Geest de Moeder van God is geworden. Doch Zij is toen ook de ware Moeder van de levenden geworden en, door de éne Middelaar Vgl. 1 Tim. 2, 5 in haar lichaam op te nemen, de ware Ark van het Verbond en de waarachtige tempel van God.

Dit feest wordt dus gevierd als het aandenken aan dat ogenblik in de tijdstroom, dat het hoogtepunt was in een soort van tweespraak, die God met de mens heeft gehouden over het heil van deze laatste; doch ook als herinnering aan de vrije toestemming van de heilige Maagd en aan haar medewerking bij het ten uitvoer leggen van het goddelijk raadsbesluit omtrent de verlossing van de mensheid.

De Liturgie viert verder op het hoogfeest van de 15de augustus de glorievolle Tenhemelopneming van Maria. Deze feestdag herdenkt de voltooiing en de zaligheid, waartoe de heilige Maagd bestemd was, de verheerlijking van haar smetteloze ziel en haar maagdelijk lichaam, doch ook haar volmaakte gelijkvormigheid met Christus, uit de doden opgestaan.

Aldus houdt dit feest aan de Kerk en de mensengemeenschap het beeld en het troostvol bewijs voor ogen, waarui wij leren hoe onze uiteindelijke hoop in vervulling gaat. Immers, de verheerlijking naar ziel en lichaam, die zich eenmaal zal voltrekken, is het gelukkig lot van al degenen, die Christus tot zijn broeders heeft gemaakt doordat Hij hun deelgenoot is geworden in hetzelfde "vlees en bloed" (Hebr. 2, 4) Vgl. Gal. 4, 4 .

Vervolgens heeft het hoogfeest van Tenhemelopneming op zijn octaafdag een feestelijk verlengstuk in de gedachtenis van de heilige Maagd Maria Koningin. Op deze feestdag beschouwt de Liturgie Haar, die naast de Koning der eeuwen gezeteld, als Koningin schittert en als Moeder bemiddelt Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 22 Augusti, Collecta.

De Romeinse Liturgie kent dus vier plechtigheden, die de voornaamste waarheden omtrent de nederige Dienstmaagd des Heren in het licht stellen en aan alle vier werd de hoogste graad van liturgische viering toegekend.

Nu Wij deze hoogfeesten nader beschouwd hebben, dienen Wij op de eerste plaats Onze aandacht te besteden aan de vieringen van die heilsgeheimen, waarin de heilige Maagd Maria ten nauwste met haar Zoon is verbonden. Tot dit soort behoort vooreerst het feest van de Geboorte der heilige Maagd Maria, op de 8ste september. Het is een geboorte "die voor heel de wereld een reden tot hoop en de dageraad van het heil was" H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 8 Septembris, Post Communionem.

Dan volgt in deze klasse op de 31ste mei het feest van Maria Visitatie. Op deze dag vereert de Liturgie de heilige Maagd Maria zoals Zij, haar Zoon in de schoot dragend Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 31 Maii, Collecta, zich naar Elisabeth begeeft, om deze liefdevol te helpen en de barmhartigheid van Gods reddende hand te bezingen Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 31 Maii, Collecta en Super oblata.

De gedachtenis van Maria Moeder van Smarten, op de 15de september, geeft een goede gelegenheid om ons het verhevenste en als het ware beslissende ogenblik van de heilsgeschiedenis levendig voor de geest te roepen; doch ook om "de Moeder te vereren, die medeleed met haar Zoon", terwijl Zij stond onder het kruis, waaraan Jezus omhooggeheven was Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 15 Septembris, Collecta.

Ook het feest van de 2de februari, dat opnieuw de naam "Bij de Opdracht des Heren" heeft gekregen, verdient onze volle aandacht, opdat wij de opvallend rijke inhoud ervan goed in ons zouden kunnen opnemen. Het is een gedachtenis van de Zoon en van de Moeder te samen. Want op die dag vieren wij het mysterie van het door Christus bewerkte heil; doch hiermee is de heilige Maagd ten nauwste verbonden geweest: als Moeder van de door smarten getroffen Dienaar van de Heer, als uitvoerster van de taak, die aan het oude Israël was toevertrouwd en als grondmodel van het nieuwe Gods volk, dat omwille van zijn geloof en zijn hoop zonder ophouden door martelingen en vervolgingen gekweld wordt Vgl. Lc. 2, 22-35 .

Al stelt de vernieuwde "Romeinse Kalender" vooral de genoemde festiviteiten in het licht, toch bevalt hij ook liturgische gedachtenisvieringen van een andere soort. Dit zijn namelijk die feesten, welke op redenen van plaatselijke verering steunen, doch later een ruimere verbreiding hebben gevonden en de belangstelling van bredere kringen gaande hebben gemaakt. Tot dit soort behoren het feest van O.L. Vrouw van Lourdes (op de 11de februari) en de verjaardag van de kerkwijding der basiliek van Maria de Meerdere (op de 5de augustus).

Tot deze categorie behoren ook zulke feesten, die aanvankelijk door bepaalde religieuze families werden gevierd, doch thans vanwege hun verspreiding in bredere kringen terecht feesten van de hele Kerk genoemd kunnen worden. Dit is het geval met het feest van O.L. Vrouw van de Berg Karmel (op de 16de jullie) en met dat van O.L. Vrouw van de Rozenkrans (op de 7de oktober).

Tenslotte dienen nog enkele feesten genoemd te worden die, afgezien van het apocriefe element (d.w.z. van hun historisch niet na te speuren oorsprong), waarheden bevatten, welke grote waarde hebben als voorbeeld, en ook eerbiedwaardige overleveringen voortzetten, die vooral het gemoed van de Oosterlingen aanspreken. Aldus op de 21ste november het feest van de Opdracht der heilige Maagd Maria in de tempel.

Andere feesten getuigen van neigingen, die hun wortels hebben in de vroomheid van ons tijdsgewricht; aldus het feest van het Onbevlekte Hart van de heilige Maagd Maria (op zaterdag na de tweede zondag na Pinksteren).

Ook mogen wij niet vergeten dat de "Romeinse Kalender" niet alle feesten van Maria vermeldt, aangezien de mariale vieringen van de plaatselijke kerken in bijzondere Kalenders opgenomen kunnen worden, mits de liturgische richtlijnen nauwgezet in acht worden genomen en de gelovigen daarmee met vrome zin en gaarne instemmen.

Tenslotte rest Ons nog melding te maken van de mogelijkheid om veelvuldig gebruik te maken van de liturgische herdenking van de heilige Maagd met behulp van de "Gedachtenis van Maria op Zaterdag". Deze gedachtenis is eeuwen oud en vertoont om zo te zeggen een bescheiden karakter. Ook moet zij vanwege de soepele aard van de thans geldende Kalender en het grote aantal voorbeelden hiervan, die in het Missaal voorhanden zijn, uiterst gemakkelijk en gevarieerd heten.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam