• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de Adventstijd viert de heilige Liturgie dan ook dikwijls de gedachtenis van de heilige Maagd. Vooreerst valt in die tijd het hoogfeest van de 8ste december, waarop terzelfder tijd worden herdacht: de onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd en Moeder van God, de grondige voorbereiding op de komst van de Zaligmaker Vgl. Jes. 11, 1.10 en de gelukkige aanvang van de Kerk, Christus’ bruid zonder vlek of rimpel Vgl. Ef. 5, 27 Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 8 Decembris, Praefatio.

Doch Maria wordt vooral herdacht op de gewone dagen van de 17de tot de 24ste december; en heel bijzonder op de zondag die aan de Geboorte des Heren voorafgaat. Dan weerklinken de oude voorspellingen van de profeten over de Moedermaagd en de Messias H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Ordo Lectionum Missae, ed. typica, MCMLXIX, blz. 8: Lecto I (Anno A: Is. 7,10-14 "Ecce Virgo concipiet"; Anno B: 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16: "Regnum David erit usque in aeternum ante faciem Domini"; Anno C: "Mich. 5,2-5a (Hebr. 1-4a): "Ex te egredietur dominator in Israël") en laat de Liturgie de verhalen horen uit het Evangelie over de aanstaande geboorte van Christus en van zijn Voorloper H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Ordo Lectionum Missae, ed. typica, MCMLXIX, blz. 8: Evangelium (Anno A: Mt. 1,18-24: "Iesus nascetur de Maria, desponsata Ioseph, filio David"; Anno B: Lc. 1,26-38: "Ecce concipies in utero et paries filium"; Anno C: Lc. 1,39-45: "Unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me?").

Op deze wijze worden de gelovigen, die de geest van de Advent uit de Liturgie op hun leven toepassen, bij het beschouwen van de onuitsprekelijke liefde, waarmee de Moedermaagd haar Zoon verwachtte Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Praefatio de Adventu, II, uitgenodigd om Haar tot voorbeeld te nemen en zich voor te bereiden om de komende Zaligmaker tegemoet te gaan, "wakend in gebed en . . . zijn lof verkondigend" H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Praefatio de Adventu, II.

Wij willen ook onder uw aandacht brengen, dat de Liturgie van de Advent de verwachting van de Messias en die van de glorievolle terugkeer van Christus nauw verbindt met de van bewondering vervulde gedachtenis van zijn Moeder. Hierdoor geeft de Liturgie ons een treffend voorbeeld van evenwichtigheid in de Maria-verering, een voorbeeld dat als leidraad kan gelden, om zodoende de pas af te snijden aan iedere neiging om – zoals in sommige vormen van volksdevotie gebeurt – een scheiding aan te brengen tussen de godsvrucht tot de Moeder Gods Maria en de centrale figuur, op wie die verering noodzakelijk betrokken moet zijn, namelijk Chirstus.

Om deze reden dient de Advent – zoals de liturgisten reeds hebben opgemerkt – beschouwd te worden als een tijd die bijzonder geschikt is om de verering van de Moeder Gods in praktijk te brengen. Deze noodzaak tot oriëntering op Christus en deze raad van de deskundigen onderstrepen Wij ten volle en hopen dat deze beide punten overal aanvaard en beleefd zullen worden.

De tijd van de Geboorte des Heren is als het ware een voortgezette gedachtenis van het goddelijk, maagdelijk en heilbrengend moederschap van Haar, wier "ongeschonden maagdelijkheid de Zaligmaker voor deze wereld heeft gebaard" H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Prex Eucharistica I, Communicantes in Nativitate Domini et per octavam. En inderdaad, als de Kerk op het hoogdeest van ’s Heren Geboorte de Zaligmaker aanbidt, vereert zij ook zijn glorievolle Moeder.

Viert de Kerk vervolgens op de geestdag van de Openbaring des Heren de algemene roeping van de mensheid tot het heil, dan beschouwt zij ook de heilige Maagd, de ware Zetel van de Wijsheid en de ware Moeder van de Koning, die de Verlosser van alle volkeren de Wijzen ter aanbidding aanbiedt Vgl. Mt. 2, 11 .

Evenzo overweegt de Kerk ook op het Feest van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef (op de zondag onder het octaaf van de Geboorte des Heren) vol eerbied het heilig leven, dat Jezus, de Zoon van God en de Mensenzoon, zijn Moeder en Jozef, de rechtschapen man Vgl. Mt. 1, 19 , in het huis van Nazareth hebben geleid.

In de herordening van de Kersttijd dient, naar het Ons toeschijnt, de aandacht van allen zich te richten op het opnieuw ingevoerde hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God. Dit feest, dat overeenkomstig een oude aanduiding van de Liturgie der Stad Rome, op de eerste dag van januari werd geplaatst, is er op gericht om op geestelijke wijze de taak de herdenken, die Maria heeft vervuld in dit heilsmysterie en om de geheel énige waardigheid te loven, die daaruit voortvloeide voor "de heilige Moeder, . . . door wie wij verdiend hebben . . . de Stichter van het leven te ontvangen" H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 1 Ianuarii, Ant. ad introitum en Collecta.

Dit hoogfeest schept bovendien een uitstekende gelegenheid om de aanbidding te vernieuwen, die wij verschuldigd zijn aan de pasgeboren Vredevorst, om opnieuw de blijde boodschap (van vrede) uit het Evangelie Vgl. Lc. 2, 14 te aanhoren, doch ook om van God, op voorspraak der Koningin van de Vrede, de bij uitstek edele gave van de vrede af te smeken.

Door deze motieven geleid, hebben Wij de eerste kanuari, waarop het Kerstoctaaf zo gelukkig samenvalt met nieuwjaarsdag, aangewezen voor de viering van de Vredesdag in heel de wereld. Het is een feestdag, die steeds meer instemming vindt en in de harten van vele mensen reeds rijpe vruchten van vrede voortbrengt.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam