• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan de beide genoemde hoogfeesten, dat van de onbevlekte Ontvangenis en dat van het goddelijk Moederschap, zijn nog twee oude feestvieringen toe te voegen, die op de 25ste maart en op de 15de augustus vallen.

Voor het plechtig gebeuren van de Menswording van het Woord werd in de Romeinse Kalender met opgaaf van redenen de oude benaming "Bij de Aankondiging des Heren" in ere hersteld, doch de viering zelf betreft feitelijk Christus en de heilige Maagd te samen, dat wil zggen zowel het Woord, dat de "zoon van Maria" wordt (Mc. 6, 3), als de heilige Maagd, die de Moeder van God wordt.

Met het oog op Christus vieren Oost en West, in hun onuitputtelijk rijke Liturgieën, dit hoogtepunt als een gedachtenis van dat heilbrengend "fiat", dat uitgesproken werd door het Mensgeworden Woord, dat deze wereld binnentredend, sprak: "Hier ben Ik, o God, om uw wil te volbrengen" (Hebr. 10, 7)(Ps. 39, 8-9). Het feest wordt dus gevierd als aandenken aan het begin van de verlossing, doch ook als onverbreekbare en bruidelijke eenheid tussen de goddelijke en de menselijke natuur, welke eenheid bestaat in de enige Persoon van het Woord.

Wat verder Maria betreft, vieren genoemde Liturgieën deze heilige gebeurtenissen als het feest van de nieuwe Eva, van de gehoorzame en getrouwe Maagd, die na het uitspreken van haar edelmoedig "fiat" Vgl. Lc. 1, 38 , door de werking van de Heilige Geest de Moeder van God is geworden. Doch Zij is toen ook de ware Moeder van de levenden geworden en, door de éne Middelaar Vgl. 1 Tim. 2, 5 in haar lichaam op te nemen, de ware Ark van het Verbond en de waarachtige tempel van God.

Dit feest wordt dus gevierd als het aandenken aan dat ogenblik in de tijdstroom, dat het hoogtepunt was in een soort van tweespraak, die God met de mens heeft gehouden over het heil van deze laatste; doch ook als herinnering aan de vrije toestemming van de heilige Maagd en aan haar medewerking bij het ten uitvoer leggen van het goddelijk raadsbesluit omtrent de verlossing van de mensheid.

De Liturgie viert verder op het hoogfeest van de 15de augustus de glorievolle Tenhemelopneming van Maria. Deze feestdag herdenkt de voltooiing en de zaligheid, waartoe de heilige Maagd bestemd was, de verheerlijking van haar smetteloze ziel en haar maagdelijk lichaam, doch ook haar volmaakte gelijkvormigheid met Christus, uit de doden opgestaan.

Aldus houdt dit feest aan de Kerk en de mensengemeenschap het beeld en het troostvol bewijs voor ogen, waarui wij leren hoe onze uiteindelijke hoop in vervulling gaat. Immers, de verheerlijking naar ziel en lichaam, die zich eenmaal zal voltrekken, is het gelukkig lot van al degenen, die Christus tot zijn broeders heeft gemaakt doordat Hij hun deelgenoot is geworden in hetzelfde "vlees en bloed" (Hebr. 2, 4) Vgl. Gal. 4, 4 .

Vervolgens heeft het hoogfeest van Tenhemelopneming op zijn octaafdag een feestelijk verlengstuk in de gedachtenis van de heilige Maagd Maria Koningin. Op deze feestdag beschouwt de Liturgie Haar, die naast de Koning der eeuwen gezeteld, als Koningin schittert en als Moeder bemiddelt Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 22 Augusti, Collecta.

De Romeinse Liturgie kent dus vier plechtigheden, die de voornaamste waarheden omtrent de nederige Dienstmaagd des Heren in het licht stellen en aan alle vier werd de hoogste graad van liturgische viering toegekend.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam