• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De tijd van de Geboorte des Heren is als het ware een voortgezette gedachtenis van het goddelijk, maagdelijk en heilbrengend moederschap van Haar, wier "ongeschonden maagdelijkheid de Zaligmaker voor deze wereld heeft gebaard" H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Prex Eucharistica I, Communicantes in Nativitate Domini et per octavam. En inderdaad, als de Kerk op het hoogdeest van ’s Heren Geboorte de Zaligmaker aanbidt, vereert zij ook zijn glorievolle Moeder.

Viert de Kerk vervolgens op de geestdag van de Openbaring des Heren de algemene roeping van de mensheid tot het heil, dan beschouwt zij ook de heilige Maagd, de ware Zetel van de Wijsheid en de ware Moeder van de Koning, die de Verlosser van alle volkeren de Wijzen ter aanbidding aanbiedt Vgl. Mt. 2, 11 .

Evenzo overweegt de Kerk ook op het Feest van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef (op de zondag onder het octaaf van de Geboorte des Heren) vol eerbied het heilig leven, dat Jezus, de Zoon van God en de Mensenzoon, zijn Moeder en Jozef, de rechtschapen man Vgl. Mt. 1, 19 , in het huis van Nazareth hebben geleid.

In de herordening van de Kersttijd dient, naar het Ons toeschijnt, de aandacht van allen zich te richten op het opnieuw ingevoerde hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God. Dit feest, dat overeenkomstig een oude aanduiding van de Liturgie der Stad Rome, op de eerste dag van januari werd geplaatst, is er op gericht om op geestelijke wijze de taak de herdenken, die Maria heeft vervuld in dit heilsmysterie en om de geheel énige waardigheid te loven, die daaruit voortvloeide voor "de heilige Moeder, . . . door wie wij verdiend hebben . . . de Stichter van het leven te ontvangen" H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 1 Ianuarii, Ant. ad introitum en Collecta.

Dit hoogfeest schept bovendien een uitstekende gelegenheid om de aanbidding te vernieuwen, die wij verschuldigd zijn aan de pasgeboren Vredevorst, om opnieuw de blijde boodschap (van vrede) uit het Evangelie Vgl. Lc. 2, 14 te aanhoren, doch ook om van God, op voorspraak der Koningin van de Vrede, de bij uitstek edele gave van de vrede af te smeken.

Door deze motieven geleid, hebben Wij de eerste kanuari, waarop het Kerstoctaaf zo gelukkig samenvalt met nieuwjaarsdag, aangewezen voor de viering van de Vredesdag in heel de wereld. Het is een feestdag, die steeds meer instemming vindt en in de harten van vele mensen reeds rijpe vruchten van vrede voortbrengt.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam