• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Al vieren het Missaal, het Lezingboek en de Liturgie van de Getijden – die als spillen van heel het Romeins Liturgiegebed zijn te beschouwen – veelvuldig de gedachtenis van de Heilige Maagd, ook de overige liturgische boeken kennen niet weinig teksten, waarin zowel intense liefde als nederige smeekbeden tot de Moeder Gods tot uitdrukking komen.

Zo roept de Kerk Maria als Moeder van de genade aan, voordat zij de doopkandidaten in het heilbrengend water van het doopsel onderdompelt Vgl. Ordo Baptismi parvulorum, n. 48; Ordo initiationis christianae adultorum, n. 214. Zij smeekt verder Maria’s voorbede af voor de moeders, die met een dankbaar hart voor de gave van het moederschap vol vreugde naar ’s Heren tempel komen Vgl. Rituale Romanum, Tit. VII, cap. III, De benedictione mulieris post partum.

Ook stelt de Kerk Maria ten voorbeeld aan haar zonen en dochters, die door het religieuze leven te omhelzen de navolging van Christus op zich nemen Vgl. Ordo professionis religiosae, Pars Prior, nn. 57 en 67, of de maagdenwijding ontvangen Vgl. Ordo consecrationis virginum, n. 16, en zij smeekt voor hen allen Maria’s moederlijke steun af Vgl. Ordo professionis religiosae, Pars prior, nn. 62 en 142; Pars Altera, nn. 67 en 158; Ordo consecrationis virginum, nn. 18 en 20.

Evenzo bidt de Kerk met aandrang tot de heilige Maagd voor diegenen van haar kinderen, voor wie het uur van sterven is aangebroken Vgl. Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, nn. 143, 146, 147, 150, zoals zij ook vraagt om haar tussenkomst voor hen, die hun ogen hebben gesloten voor het aardse licht en reeds voor het aanschijn van Christus, het eeuwige licht, zijn getreden Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Missae defunctorum, Pro defunctis fratribus, propinquis et benefactoribus, Collecta.

Tenslotte smeekt de Kerk de moederlijke troost van Maria af voor hen die, door zwaar leed getroffen, het heengaan van hun nabestaanden in geloof bewenen Vgl. Ordo exsequiarum, n. 226.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 10 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam