• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voordat Wij echter deze Encycliek beëindigen, willen Wij ook een woord spreken tot diegenen onder Onze kinderen, die reeds het betreurenswaardig slachtoffer zijn van de kwaal van het communisme, ofwel gevaar lopen daardoor besmet te worden. Met aandrang sporen Wij hen aan te luisteren naar de stem van hun liefhebbenden Vader en Wij smeken God vurig, dat Hij hun verstand verlichte en de verdoolden afbrenge van het gevaarlijk pad, dat hen een droeve ondergang tegemoet voert, en dat zij weer Jezus Christus erkennen, de enigen Redder van het menselijk geslacht: " .. want onder de hemel is geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden" (Hand. 4, 12).

En tenslotte, om de door allen vurig verlangde vrede in het rijk van Christus te bespoedigen Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de vrede van Christus in het Koninkrijk van Christus, Ubi Arcano Dei Concilio (23 dec 1922), stellen Wij de krachtige activiteit van de Kerk tegen de pogingen van het atheïstisch communisme onder de machtige bescherming van de H. Jozef, de veelvermogende Beschermer van de Katholieke Kerk.

Daar hij immers zelf werkman was, heeft hij in eigen persoon, tezamen met het hem toevertrouwde huisgezin van Nazareth, dat hij vol zorg en toewijding bestuurde, de ongemakken van de armoede gedragen; en aan zijn hoede werd het Goddelijk Kind toevertrouwd, toen Herodes zijn beulen uitzond om Het te doden. Hij ook is door zijn trouwe en stipte plichtsvervulling van elke dag hun allen ten voorbeeld geweest, die met handenarbeid hun brood moeten verdienen; en hij die terecht een rechtvaardig man genoemd is, staat daar als het lichtend voorbeeld van de christelijke rechtvaardigheid, die het sociale leven moet bezielen.

Met het oog dan omhoog gericht, verlicht door de kracht des geloofs, zien Wij als het ware "nieuwe hemel" en "een nieuwe aarde" (2 Pt. 3, 13) Vgl. Jes. 65, 17 Vgl. Openb. 21, 1 , waarover onze eerste Voorganger, de H. Petrus, spreekt. En terwijl de beloften van de valse profeten, in plaats van hier op aarde verwezenlijkt te worden, in bloed en tranen ten onder gaan, klinkt als het ware vanuit de hemel de blijde profetie van de Goddelijke Zaligmaker in het Boek van de Openbaring: "Zie, Ik maak alles nieuw" (Openb. 21, 5)

Thans, Eerbiedwaardige Broeders, rest ons niets anders, dan Onze Vaderhanden op te heffen en U, de U toevertrouwde priesters en gelovigen, het gehele katholieke huisgezin, de Apostolische Zegen te geven.

Gegeven te Rome, bij S. Pieter, de 19e Maart, het feest van de H. Jozef, Patroon van de Kerk, in het jaar 1937, het zestiende van Ons Pausschap.

Paus Pius XI

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam