• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Katholieke Kerk heeft bij het voorhouden van deze verheven leer voorzeker geen ander doel, dan om de blijde boodschap, die de engelen boven de grot van Bethlehem uitzongen: glorie aan God en vrede aan de mensen (Lc. 2, 14), tot werkelijkheid te maken en om de ware vrede en het ware geluk, in een mate als bij het streven naar de eeuwige zaligheid in dit sterfelijk leven bereikbaar is, tot stand te brengen, maar wel te verstaan voor de mensen van goede wil.

Deze leer wijkt even ver af van de verderfelijke en valse theorieën als van de praktijk van politieke stelsels in hun niets ontziende experimenten, methoden en strevingen. Immers zij houdt steeds vast aan het juiste evenwicht van waarheid en rechtvaardigheid, verdedigt het in de theorie en bevordert het krachtig in de praktijk. Dit bereikt de Kerk door de wederzijdse plichten en rechten met elkaar te verzoenen en in overeenstemming te brengen: het gezag met de vrijheid, de waardigheid van het individu met die van de staat, verder de menselijke persoonlijkheid van de onderdaan en de aan de overheid verschuldigde gehoorzaamheid met de taak van hen, die Gods macht vertegenwoordi­gen; verder de geordende liefde jegens zichzelf, gezin en vaderland met die liefde jegens de andere gezinnen en volkeren, welke berust op de liefde tot God, aller Vader, uit Wien alles voortkomt en tot Wien allen als tot hun einddoel moeten streven. Diezelfde leer maakt de gerechtvaardigde zorg voor het tijdelijke niet los van de zorgzame bemoeienis voor de eeuwige goederen. En indien zij al de vergankelijke goederen ondergeschikt maakt aan de onvergankelijke, volgens de uitspraak van haar Goddelijke Meester zelf: "Zoekt eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid en dit alles zal u worden geschon­ken als toegift" (Mt. 6, 33), dan is zij er toch ver van verwijderd, om het tijdelijke te verwaarlozen en de vooruitgang van de beschaving en de tijdelijke welvaart in de weg te staan. Integendeel op de juiste wijze en dus met de grootst mogelijke doeltreffendheid begunstigt en bevordert zij deze. Ofschoon immers de Kerk op het gebied van de eco­nomische of sociale activiteit nooit een bepaald technisch systeem heeft voorgestaan, hetgeen ook haar taak niet is, heeft zij toch de voornaamste richtlijnen en voor­schriften aangegeven, die weliswaar volgens de verschil­lende omstandigheden van tijd, plaats en volk ver­schillend kunnen toegepast worden, maar die toch een veilige weg wijzen, waarlangs de staat een hogere beschaving en een grotere welvaart kan bereiken.

De hoge wijsheid en deugdelijkheid van deze leer wordt erkend door allen, die haar inderdaad goed ken­nen. En met volle recht hebben vooraanstaande staatslieden verzekerd, dat zij bij het bestuderen van de verschillende economische stelsels niets hebben kunnen vinden, dat wijzer is dan de beginselen, uiteengezet in de Encyclieken Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
en Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
. En ook in niet-katholieke, ja zelfs in niet-christelijke landen erkennen niet weinigen, van hoe groot nut de sociale leerstellingen van de Kerk zijn voor de maatschappij. Zo heeft nauwelijks een maand geleden een niet-christelijk staatsman van grote naam uit het verre Oosten zonder aarzelen verklaard, dat de Kerk door haar leer over de vrede en de broederschap ten zeerste bijdraagt tot de bevestiging en instand­houding van de zo moeilijk te bereiken vrede onder de volkeren. En Wij weten zelfs uit betrouwbare berichten, die van alle zijden hier naar het middelpunt van de Katho­lieken toevloeien, dat de communisten zelf, als zij tenminste nog niet heel en al verdorven zijn, bij kennis­making met de sociale leer van de Kerk erkennen, dat deze heel ver uitsteekt boven de leerstellingen van hun eigen leraren en leiders. Slechts zij, die door hartstocht en haat verblind zijn, sluiten hun ogen voor het licht van de waarheid en bestrijden deze zonder ophouden.

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam