• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BEWAAK HET HART
Meditatieboekje voor de Veertigdagentijd

Op 22 februari 2015 liet Paus Franciscus na het Angelusgebed een meditatieboekje uitdelen op het Sint Pietersplein om te gebruiken tijdens de Veertigdagentijd. Op deze site is het boekje, als referentie naar het Italiaanse origineel, voor een deel nagebootst op basis van materiaal dat her en der op de site beschikbaar is, soms door middel van een link, soms door rechtstreekse aanhaling. Aan de verdere afwerking wordt nog gewerkt.

Zie het bericht hierover: Paus laat meditatieboekje verspreiden

..

 

We moeten moedige Christenen zijn.

Paus Franciscus

 

Woorden van Jezus

De evangelische Zaligsprekingen

(Mt. 5, 3-11)

Perfect zijn

(Mt. 5, 46-48)

Vergeven

(Mt. 6, 14-15)

Schatten verzamelen in de hemel

(Mt. 6, 19-21)

Niet oordelen

(Mt. 7, 1-2)

De gouden regel

(Mt. 7, 12)

De wil van de Vader doen

(Mt. 7, 21)

Een nieuw gebod

(Joh. 13, 34-35)

Het geloof van de Kerk

Het Credo - De Geloofsbelijdenis

De apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel;
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.

Amen.

De belangrijkste mysteries van het geloof

Eenheid en Drievudligheid van God.
Menswording, lijden, dood en verrijzenis
van onze Heer Jezus Christus.

Die drie theologale deugden

Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)

De zeven Sacramenten

Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)

Het licht van de Geest van Christus

De Geest zelf is ‘de gave van God’ bij uitstek Vgl. Joh. 4, 10 , Hij is een geschenk van God en schenkt aan wie Hem ontvangt verschillende geestelijke gaven. Paus Franciscus - AudiĆ«ntie
De gaven van de Heilige Geest: 1. Wijsheid
Catechese in de reeks over de gaven van de Heilige Geest - Sint Pietersplein
(9 april 2014)
.

Zeven gaven van de Heilige Geest

Wijsheid,
Inzicht,
Raad,
Sterkte,
Vroomheid,
Liefde,
Eerbied voor God

Twaalf vruchten van de Heilige Geest

liefde,
vreugde,
vrede,
geduld,
vriendelijkheid,
goedheid,
trouw,
zachtheid,
ingetogenheid,
bescheidenheid,
matigheid,
kuisheid.

Geboden en verboden

De Tien Geboden

Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
 

De vijf geboden van de Kerk Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)

  1. op zondagen en verplichte feestdagen aan de Mis deelnemen, en zich onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zouden kunnen vormen voor de heiliging van deze dagen;
  2. de eigen zonden belijden, door tenminste eenmaal per jaar het Sacrament van de Verzoening te ontvangen;
  3. tot het Sacrament van de Eucharistie naderen, minstens met Pasen;
  4. zich onthouden van het eten van vlees en vasten op door de Kerk vastgestelde dagen;
  5. tegemoet komen aan de materiële noden van de Kerk, ieder naar eigen mogelijkheden.

De werken van barmhartigheid

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid

De hongerigen spijzen,
de dorstigen laven, de naakten kleden,
de vreemdelingen herbergen,
de zieken bezoeken
de gevangenen bevrijden,
de doden begraven.

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid

onderricht geven,
goede raad verstrekken,
troost brengen en
moed inspreken,
evenals vergiffenis schenken en
onrecht geduldig verdragen

Deugden en ondeugden

De vier kardinale deugden

Voorzichtigheid
Rechtvaardigheid
Sterkte
Matigheid

De zeven doodzonden

de hoogmoed,
de gierigheid,
de nijd,
de gramschap,
de onkuisheid,
de gulzigheid,
de traagheid of de lauwheid.

Praktische spiritualiteit

De "Lectio Divina"

Paus Franciscus, Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)

Bewaak het hart

Paus Franciscus, meditatie in Santa Martha, 10 okt. 2014 - Het gewetensonderzoek om zich tegen de duivel te beschermen

Biechten en vergeving van de zonden

Omdat belijden

{...}

Als belijden

{...}

Wat belijden

"Hij die zich met God en de Kerk wil verzoenen, moet ten overstaan van een priester alle zonden belijden die hij nog niet beleden heeft en waarvan hij zich na een zorgvuldig gewetensonderzoek bewust is. De belijdenis van dagelijkse zonden wordt door de kerk ten zeerste aanbevolen, al is die op zich niet noodzakelijk." Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Het geweten onderzoeken

{...}

Het voor God tegenwoordig stellen

{...}

Tot de naasten

{...}

Tegenover zichzelf

{...}

Akte/Oefening van berouw

Heer mijn God, ik heb echt berouw.
Ik betreur het dat ik kwaad heb gedaan
en het goede heb nagelaten.
Door mijn zonden heb ik U beledigd die mijn hoogste goed zijt,
en alle liefde waardig.
Het is mijn vaste voornemen, mij, met de hulp van uw genade,
te bekeren, niet meer te zondigen en te vermijden
wat tot zonde kan leiden.

Amen

Document

Naam: BEWAAK HET HART
Meditatieboekje voor de Veertigdagentijd
Soort: Paus Franciscus - Gebed
Datum: 22 februari 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana
Nederlandse samenstelling: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam