• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
DEEL 4  -  RECHTBANKEN
HOOFDSTUK 2  -  De hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur

HOOFDSTUK 2 - De hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur

Naast de taak die ze uitoefent als Hoogste Rechtbank, zorgt dit Dicasterie er voor, dat de rechtvaardigheid binnen de Kerk juist wordt bediend.
Zij behandelt:
de nietigheidsgeschillen en verzoeken tot herstel in de oorspronkelijke toestand tegen uitspraken van de Romeinse Rota ;
het beroep in zaken over de staat van personen, tegen een afwijzing van de Romeinse Rota om een nieuwe behandeling van de zaak;
de tegenwerping van verdenking en andere zaken tegen de Rechters van de Romeinse Rechters wegens handelingen in de uitoefening van hun functie;
de competentiegeschillen tussen rechtbanken, die niet bij dezelfde rechtbank van appèl ondergebracht zijn.
§ 1. Verder behandelt zij de beroepen, die binnen de peremptoire termijn van dertig nuttige dagen zijn voorgelegd, tegen administratieve beschikkingen zowel (de beschikkingen) die door de Dicasteriën van de Romeinse Curie zijn gegeven als (de beschikkingen) die door hen zijn goedgekeurd, telkens wanneer ter beoordeling staat of de aangevallen beschikking een zekere wet wat betreft de besluitvorming of wat de procedure betreft werd geschonden.
§ 2. Naast het oordeel over de onrechtmatigheid, kan zij in deze zaken ook, als degene die beroep aantekent dit vraagt, het herstel van de door de onrechtmatige beslissing opgelopen schade behandelen.
§ 3. Zij behandelt ook de andere administratieve geschillen, die door de Paus of door de Dicasterieën van de Romeinse Curie aan haar worden voorgelegd en ook de competentiegeschillen tussen deze Dicasteriën.
Het komt haar ook toe:
te waken over de juiste rechtsbedeling en, als dat nodig is, maatregelen te treffen jegens advocaten en procuratoren;
de verzoeken te bezien, die aan de Apostolische Stoel zijn voorgelegd om te bereiken dat een zaak aan de Romeinse Rota wordt voorgelegd, of om een andere gunst te verkrijgen betreffende de bediening van de rechtvaardigheid;
de bevoegdheid van rechtbanken te verlengen;
de goedkeuring te verlenen aan een Rechtbank, waarvan het appèl aan de Heilige Stoel is voorbehouden, alsook de oprichting van interdiocesane rechtbanken te bevorderen en goed te keuren.

De Apostolische Signatuur wordt door een Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Antiqua Ordinatione
In de vorm van een Motu Proprio waarmee het Hoog Gerechtshof van de Apostolische Signatuur haar Lex Propria verkrijgt (21 juni 2008)
geregeerd.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 4 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam