• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MENSWORDING TEN BEHOEVE VAN BEVRIJDING EN WEDERGEBOORTE
Hoogfeest van Maria, Moeder van God - Wereldvredesdag 2015 - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goede dag en gelukkig Nieuwjaar!

Op deze eerste dag van het jaar, in de blije sfeer – ook al is het koud – van Kerstmis, nodigt de Kerk ons uit de blik vol geloof en liefde te vestigen op de Moeder van Jezus. In haar, eenvoudige vrouw uit Nazareth, “is het Woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond” (Joh. 1,14). Daarom kan de beschouwing van Jezus, het Woord van het leven dat zich zichtbaar en tastbaar heeft gemaakt Vgl. 1 Joh. 1,1 , niet losgemaakt worden van de beschouwing van Maria, die Hem haar liefde en haar menselijk vlees heeft gegeven.

Vandaag horen we woorden van de apostel Paulus: “God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw” (Gal. 4, 4). Dit “geboren uit een vrouw” verwoordt op beknopte en daarom nog sterkere wijze de ware menselijkheid van de Zoon van God. Zoals de kerkvader Athanasius zegt: “Onze Verlosser was werkelijk mens en daardoor gebeurde de verlossing van de hele mensheid. H. Athanasius van Alexandrië, Brief aan Epithetes. PG 26

De heilige Paulus voegt er ook aan toe: “geboren onder de wet” (Gal. 4, 4). Met deze uitdrukking beklemtoont hij dat Christus de menselijke staat heeft aangenomen en hem bevrijd heeft van de gesloten wettische mentaliteit. De Wet, zonder de genade, wordt een ondraaglijk juk en in plaats van ons goed te doen, doet ze ons kwaad. Jezus zei: “De sabbat is gemaakt voor de mens en niet de mens voor de sabbat”. Dat is het doel waarvoor God zijn Zoon naar de wereld zond om mens te worden: een doel van bevrijding, meer nog van wedergeboorte. Bevrijding “om ons, slaven van de wet, vrij te maken (Gal. 4, 5); en die vrijkoping gebeurde door de dood van Christus op het kruis. Maar bovenal wedergeboorte: “zodat we de rang kregen van zonen” (Gal. 4, 5). Ingelijfd in Hem worden de mensen werkelijk kinderen van God. Deze wonderbaarlijke verandering gebeurt in het doopsel dat ons als levende ledematen aan Christus vasthecht en ons opneemt in zijn Kerk.

Bij het begin van een nieuw jaar is het goed de dag van ons Doopsel in herinnering te roepen: we herontdekken zo het geschenk dat we hebben ontvangen door dat sacrament dat ons tot nieuw leven deed herboren worden: het goddelijk leven. En dat door Moeder Kerk die Moeder Maria als voorbeeld heeft. Dankzij het Doopsel zijn we opgenomen in de gemeenschap met God en zijn we niet langer overgeleverd aan kwaad en zonde, maar ontvangen we de liefde, de tederheid, de barmhartigheid van de hemelse Vader. Opnieuw vraag ik jullie: Wie van jullie herinnert zich de dag dat je gedoopt werd? Wie zich die datum niet herinnert geef ik een huiswerk: de datum opzoeken en goed in het hart bewaren. Je kunt ook hulp vragen aan ouders, peter, meter, ooms, grootouders... De dag van ons Doopsel is een feestdag. Herinnert jullie of zoekt de datum van je Doopsel op, het zal heel mooi zijn God dank te zeggen voor het geschenk van het Doopsel.
Deze nabijheid van God bij ons leven schenkt ons de ware vrede: de gave van God die we speciaal vandaag willen afsmeken, op de Wereldgebedsdag voor de Vrede. Ik lees daar: “Vrede is altijd mogelijk”. Altijd is vrede mogelijk! We moeten ze zoeken... En daar lees ik: “Gebed bron van vrede”. Het gebed is inderdaad de bron van de vrede. Het gebed doet de vrede opbloeien. De huidige Wereldgebedsdag voor de vrede heeft als boodschap: “Paus Franciscus - Boodschap
Niet langer slaven, maar broeders
48e Wereldvredesdag (2015)
(8 december 2014)
”. Oorlogen maken ons tot slaven, altijd! Een boodschap die ons allen raakt. Allen worden we geroepen elke vorm van slavernij te bestrijden en te werken aan broederlijkheid. Allen, ieder volgens zijn eigen verantwoordelijkheid. En gedenk wel: vrede is mogelijk! En bron van vrede is altijd het gebed. Laat ons voor vrede bidden. En dan zijn er de scholen voor de vrede. Daarmee moeten we verdergaan, met de opvoeding tot vrede.
Bij Maria, Moeder van God en onze Moeder brengen we onze goede voornemens. We vragen haar over ons en over alle dagen van het nieuwe jaar haar beschermende mantel uit te spreiden: “Heilige Moeder van God negeer de smeekbeden niet van ons die beproefd worden, bevrijd ons van alle gevaar, glorierijke en gezegende Maagd.”
Ik nodig jullie vandaag allen uit Onze Lieve Vrouw te groeten als Moeder van God. We groeten haar met deze woorden: “Heilige Moeder van God!” Zo werd ze toegejuicht door de burgers van de stad Efese, bij het begin van het christendom, toen ze, bij het betreden van de kerk, hun herders toeriepen met deze groet gericht tot Onze Lieve Vrouw: “Heilige Moeder van God!”. Allen samen herhalen we driemaal: “Heilige Moeder van God!”.

Document

Naam: MENSWORDING TEN BEHOEVE VAN BEVRIJDING EN WEDERGEBOORTE
Hoogfeest van Maria, Moeder van God - Wereldvredesdag 2015 - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 januari 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam