• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het heeft God in zijn goedheid en wijsheid behaagd, zich zelf te openbaren en het geheim van zijn raadsbesluit bekend te maken Vgl. Ef. 1, 9 , waardoor de mensen door Christus, het vleesgeworden Woord, in de Heilige Geest de toegang hebben tot de Vader en deel krijgen aan de goddelijke natuur. Vgl. Ef. 2, 18 Vgl. 2 Pt. 1, 4 Zo spreekt door deze openbaring de onzichtbare God Vgl. Kol. 1, 15 Vgl. 1 Tim. 1, 17 , uit de overvloed van zijn liefde, tot de mensen als tot zijn vrienden Vgl. Ex. 33, 11 Vgl. Joh. 15, 14-15 en gaat Hij met hen om Vgl. Bar. 3, 38 , teneinde hen uit te nodigen tot de gemeenschap met Hem en hen daarin op te nemen. Dit heilsbestel van de openbaring geschiedt door daden en woorden die een innerlijk verband met elkaar hebben, zodat de werken, die God in de heilsgeschiedenis heeft verricht, de leer en de werkelijkheden, door de woorden betekend, doen uitkomen en bevestigen, terwijl de woorden een verkondiging zijn van de werken en licht werpen op het geheim, dat daarin vervat ligt. De diepste waarheid zowel omtrent God als omtrent het heil van de mens gaat voor ons door deze openbaring open in Christus, die de middelaar en tevens de volheid is van de gehele openbaring. Vgl. Mt. 11, 27 Vgl. Joh. 1, 14. 17 Vgl. Joh. 14, 6 Vgl. Joh. 17, 1-3 Vgl. 2 Kor. 3, 16 Vgl. 2 Kor. 4, 6 Vgl. Ef. 1, 3-14

Nadat God nu vele malen en op velerlei wijzen gesproken had door de profeten, heeft Hij "nu op het einde der tijden tot ons gesproken door de Zoon" (Hebr. 1, 1-2). Hij zond immers zijn Zoon, namelijk het eeuwige Woord, dat alle mensen verlicht, opdat deze zou wonen onder de mensen en hun Gods diepste geheimen bekend zou maken Vgl. Joh. 1, 1-18 . Jezus Christus dus, het vleesgeworden Woord, gezonden "als mens tot de mensen" Apostolische Vader, Brief aan Diognetus. c. VII 4: Funk, Patres Apostolici, I, 403, "spreekt Gods eigen woorden" Vgl. Joh. 3, 34 en volbrengt het heilswerk, dat de Vader Hem opgedragen heeft te doen Vgl. Joh. 5, 36 Vgl. Joh. 17, 4 . Hij, die van zich zelf zegt: "wie Mij ziet, ziet ook de Vader" Vgl. Joh. 14, 9 , voltooit daarom door heel zijn tegenwoordigheid en zijn verschijnen, door zijn woorden en werken, door zijn tekenen en wonderen, en vooral door zijn dood en glorievolle Verrijzenis uit de doden, en tenslotte door de zending van de Geest der waarheid, de openbaring en brengt haar zo tot volmaaktheid, en Hij bevestigt haar door het goddelijk getuigenis, het getuigenis namelijk, dat God met ons is om ons uit de duisternis van zonde en dood te bevrijden en ons te doen verrijzen ten eeuwigen leven.

De christelijke heilsorde, als het nieuwe en definitieve verbond, zal dus nooit voorbijgaan en er is geen nieuwe publieke openbaring te verwachten vóór het glorievol verschijnen van onze Heer Jezus Christus. Vgl. 1 Tim. 6, 14 Vgl. Tit. 2, 13

Document

Naam: DEI VERBUM
Over de Goddelijke openbaring
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0727, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam