• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De aanleiding tot deze ontmoeting is het internationaal congres van canonisten, dat is bijeengekomen ter gelegenheid van het tiende lustrum sedert het wetboek van het canoniek recht van kracht is geworden en dat wordt gehouden in het latijn, de taal van de Kerk. Intussen echter is de commissie die wij hebben opgericht om de wetten van het canoniek recht te herzien (volgens de voorschriften van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie) reeds volop aan het werk.

Deze gelukkige samenloop van omstandigheden biedt ons de gelegenheid om samen met u een onderwerp aan te snijden dat het hoofdthema van uw besprekingen vormt: de wetenschap van het canoniek recht.

Niemand, zeer geliefde zonen en geachte heren, is beter dan u in staat om een uitgewogen oordeel te geven over de taak en de functie van het recht in menselijke gemeenschap en maatschappij. Volgens het teleologisch heilsplan van de goddelijke Schepper staan alle rechtsverhoudingen in een onverbrekelijke samenhang met de waarde en de waardigheid van de menselijke persoon. Want het recht is niets anders dan een veilige steun om het algemeen welzijn met gezag en op wettige wijze te kunnen behartigen en bevorderen; en het verdedigt en beschermt de onschendbare autonomie van het individu, in de sfeer waarvan elke mens daadwerkelijk bekwaam wordt om zijn menselijke persoon op verantwoordelijke wijze te vervolmaken, tegen eventuele inmenging van buitenaf.

Om deze reden herinneren wij thans met een bijzonder genoegen aan de twintigste verjaardag van die plechtige verklaring waarin een rijper en vaster omlijnd bewustzijn van de functies van het recht tot uitdrukking is gebracht: wij bedoelen de Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
, aangenomen in de algemene vergadering van de Verenigde Naties te Parijs op 10 december 1948.

Bij een nauwlettende beschouwing van de mens als christen en als lid van het volk van God in het leven van de Kerk wordt het volledig duidelijk, dat de functie van het recht allerminst vreemd is aan het heilsmysterie noch, om zo te zeggen, op de drempel ervan blijft staan. Wat immers op de menselijke persoon in het algemeen betrekking heeft, raakt de verwerkelijking van het goddelijk heilsplan rechtstreeks. Met hem en omwille van hem omvat de heilseconomie daarom ook het erfgoed van de rechtswetenschappen: deze zijn immers door een onlosmakelijke band met de gerechtigheid en met de menselijke persoon verbonden.

Omdat het recht dus wezenlijk deel uitmaakt van de grondstructuur van de menselijke gemeenschap, zijn ook de verdediging en bescherming van de waardigheid van de christen hierop gegrondvest, voor zover deze gelijkvormig is met Christus en zoon is van de Allerhoogste. Ditzelfde recht verschaft ongetwijfeld aan de 'kerkelijke' gemeenschap en doet haar, als wij het zo mogen zeggen, aan de hand het grondweefsel van betrekkingen en verhoudingen waarop de kracht van het ontluikend christelijk leven zich ent met heel haar gamma van mogelijkheden, tot en met 'de gehele omvang van de volheid van de Christus' (Ef. 4,13). Van hieruit ontkiemt en bloeit bovendien de naastenliefde in de Kerk, die liefde die als het gist uit het evangelie alles doordringt, alles voedt en heiligt, alles in Christus samenbrengt en één maakt. Op dit weefsel van rechtsstructuren hecht zich tenslotte de krachtige werkzaamheid van het pastoraal dienstwerk: hoewel dit zich niet met de rechtsverhoudingen vereenzelvigt en er niet toe kan worden herleid, wordt het niettemin in feite met oplettende zorg verricht en anderzijds in gehoorzame trouw volbracht naarmate het in de rechtsorde een betrouwbare steun vindt.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN HET TWEEDE INTERNATIONALE CONGRES VAN CANONISTEN
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 25 mei 1968
Copyrights: © 1968, Katholiek Archief 23e jrg. nr. 35 p. 866-870
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam