• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

1. Indachtig het woord van de Heer: “Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt, als gij de liefde onder elkaar bewaart” (Joh. 13, 35), kunnen de christenen niets vuriger verlangen dan een steeds edelmoediger en vruchtbaarder dienstbetoon aan de mensen van de moderne wereld. Zij hebben derhalve, in trouwe gehoorzaamheid aan het Evangelie en steunend op zijn kracht, samen met allen, die de rechtvaardigheid liefhebben en beoefenen, hierop aarde een enorme taak te vervullen waarvan zij rekenschap moeten afleggen aan Hem, die op de laatste dag allen zal oordelen. Niet allen die zeggen: “Heer, Heer”, zullen binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar zij, die de wil van de Vader volbrengen Vgl. Mt. 7, 21 en moedig de hand aan het werk slaan. Het is de wil van de Vader dat wij in iedere mens Christus, onze broeder erkennen en hartelijk liefhebben in woord en daad, zó getuigenis afleggen van de Waarheid en anderen deelachtig laten worden aan het liefdegeheim van de hemelse Vader. Op deze wijze zullen wij in alle mensen een hoop doen groeien, een hoop, die een gave is van de Heilige Geest, opdat zij eens worden opgenomen in de hoogste vrede en het hoogste geluk, in het vaderland, dat verlicht wordt door de heerschappij van de Heer.

2. “Aan Hem, die door de kracht, welke in ons werkt, bij machte is, oneindig meer te volbrengen dan al, wat wij kunnen vragen of bevroeden, aan Hem zij de heerlijkheid in de Kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen” (Ef. 3, 20-21).

Dit alles, tot in alle onderdelen, wat in deze Pastorale Constitutie is vastgelegd, heeft de instemming van de Vaders van het heilig Concilie. En wij, krachtens het apostolisch gezag, door Christus aan ons verleend, geven, samen met de Concilievaders, in de Heilige Geest, aan deze Constitutie onze goedkeuring, bepalen ze en stellen ze vast, en wij bevelen datgene, wat door de Synode is vastgesteld, tot Gods glorie promulgeren.

Rome, bij Sint-Pieter, 7 december 1965

Ik, PAULUS, bisschop van de katholieke Kerk.

Hier volgen de handtekeningen van de vaders.

Document

Naam: GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0724, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 26 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam