• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
III.1

Ik richt mij met deze brief niet uitsluitend tot de Godgewijde vrouwen en mannen, maar ook tot de leken die met hen idealen, geest en zending delen. Meerdere religieuze families kunnen bogen op een lange traditie op dit vlak, terwijl deze familie-uitbreiding voor andere een meer recente ervaring is. Inderdaad, elk religieus instituut, sociëteit van apostolisch leven en lekeninstituut, is omringd door een ruimere familie, de “charismatische familie”. Het gaat hier om meerdere instituten die zich herkennen in hetzelfde charisma. We vinden er christelijke leken die zich geroepen weten, specifiek als leken, om deel te nemen aan dezelfde charismatische realiteit.

Ook jullie, leken, wil ik aanmoedigen. Beleeft dit Jaar van het Godgewijde Leven als een genade die jullie meer bewust kan maken van de gave die jullie ontvangen hebben. Viert dit jaar met gans de “familie” om in de huidige maatschappij samen te groeien en de oproep van de Geest te beantwoorden. Bij bepaalde gelegenheden zullen jullie aanwezig kunnen zijn op de ontmoetingen tussen godgewijde vrouwen en mannen van verschillende instituten. Als deelhebbers aan de enige gave van God, zullen ook jullie kennis kunnen maken met de ervaringen van de andere charismatische families en lekengroepen. Dit zal voor jullie een verrijking zijn en een aanzet tot wederzijdse steun.

III.2

Het Jaar van het Godgewijde Leven is er niet enkel voor de Godgewijde vrouwen en mannen, heel de Kerk neemt eraan deel. Zo richt ik mij nu tot heel de christelijke bevolking, opdat ze zich altijd meer bewust moge worden van de gave van de aanwezigheid van vele godgewijde vrouwen en mannen. Zij zijn de erfgenamen van de grote heiligen die de geschiedenis van het christendom gemaakt hebben. Wat zou de Kerk zijn zonder de heilige Benedictus en de heilige Basilius, zonder de heilige Augustinus en de heilige Bernardus, zonder de heilige Franciscus en de heilige Dominicus, zonder de heilige Ignatius van Loyola en de heilige Teresia van Avila, zonder de heilige Angela Merici en de heilige Vincentius a Paulo. Ik zou zo eindeloos kunnen doorgaan tot aan de heilige Jan Bosco en de zalige Teresa van Calcutta. De zalige Paulus VI zegt onomwonden: “Wanneer dat duidelijk zichtbare teken verdwijnt, bestaat het gevaar dat de liefde zelf waar de gehele Kerk op teert, verkilt, dat de wonderbare en aan de menselijke opvattingen tegengestelde heilsboodschap van het Evangelie afstompt en in deze steeds meer geseculariseerde wereld het 'zout' van het geloof verdwijnt”. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van het religieuze leven volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie, Evangelica Testificatio (29 juni 1971), 3

Vandaar mijn uitnodiging gericht aan alle christelijke gemeenschappen: maakt van de viering van dit jaar een vreugdevolle dankbetuiging voor alles wat we al gekregen hebben en nog altijd mogen ontvangen, dankzij de heiligheid van de stichters en stichteressen en de trouw van zoveel Godgewijde vrouwen en mannen aan het eigen charisma. Mag ik jullie uitnodigen om deze zusters en broeders nabij te zijn, hun vreugdevolle en moeilijke ervaringen te delen, in de mate van het mogelijke met hen samen te werken in het uitoefenen van hun dienstwerk en het beheer van hun werken. Het gaat hier uiteindelijk om het belang van gans de Kerk. Laat hen de warme genegenheid van heel het Christenvolk ervaren.

Gezegend zij de Heer omdat Hij het Jaar van het Godewijde Leven laat samenvallen met de viering van de Synode over de familie. Het Godgewijde leven en de familie zijn beide roepingen, dragers van rijkdom en genade voor allen, ruimtes die ons toelaten te groeien in menselijkheid en levensnoodzakelijke relaties op te bouwen; daar heeft evangelisatie plaats, daar kunnen mensen elkaar bijstaan.

III.3

Met deze brief durf ik me ook te richten tot alle Godgewijde personen, leden van broederschappen en communauteiten die tot de Kerken behoren waarvan de tradities verschillen van de Katholieke. Het monastieke leven, dat tot op vandaag zeer levendig is zowel in de Orthodoxe als in de Katholieke Kerk, behoort tot het patrimonium van de onverdeelde Kerk. Het monastieke leven en andere latere ervaringen uit de tijd waarin de westerse Kerk nog één was, boden inspiratie aan de Kerken uit de Hervorming. Ook daar ontstonden gemeenschappen die de broederlijkheid beleven in dienstbaarheid aan Kerk en wereld.

De Congregatie voor de Instituten van Godgewijd leven en de Sociëteiten van apostolisch leven heeft initiatieven genomen om ontmoetingen te organiseren met de leden van verschillende Kerken die behoren tot hun gemeenschappen van godgewijd en broederlijk leven. Ik steun deze ontmoetingen van harte en spreek de hoop uit dat zij mogen bijdragen tot de ontwikkeling van wederzijdse kennis, waardering en samenwerking. Ik bid dat de oecumene van het Godgewijde leven voor ons allen een steun mag zijn op de weg naar de eenheid van alle Kerken.

III.4
We mogen evenmin vergeten dat het monastieke leven en andere vormen van religieuze broederlijkheid in alle grote godsdiensten aanwezig zijn. Er is geen gebrek aan duurzame ervaringen van inter-monastieke dialoog tussen de Katholieke Kerk en enkele van de grote religieuze tradities. Ik spreek de wens uit dat het Jaar van het Godgewijde Leven een gelegenheid moge zijn om de afgelegde weg te evalueren en de Godgewijde vrouwen en mannen gevoelig te maken voor deze kansen. Dit jaar biedt ons eveneens de mogelijkheid om samen na te gaan welke verdere stappen we kunnen zetten op de weg naar een meer diepgaande kennis van elkaar met het oog op een grotere samenwerking in de vele gemeenschappelijke domeinen van dienst aan de mensheid.

Samen op weg gaan betekent altijd een verrijking. Nieuwe wegen worden ontsloten die tot betere verhoudingen kunnen voeren tussen volkeren en culturen en dit in een tijd waarin diezelfde weg met struikelblokken bezaaid is.

III.5

Ik richt mij tenslotte en in het bijzonder tot mijn broeders bisschoppen. Moge dit jaar een goede gelegenheid zijn om het Godgewijde leven van harte en met vreugde te verwelkomen als een spirituele schat die bijdraagt tot het welzijn van gans het lichaam van Christus Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 43 en niet enkel tot dat van de religieuze families. “Het godgewijde leven is een gave aan de Kerk, het wordt in de Kerk geboren, het wordt in de Kerk geboren, het groeit in de Kerk en is helemaal gericht op de Kerk”. Mgr. J.M. Bergoglio, Interventie tijdens de Bisschoppensynode over het gewijde leven en de missie en zending in Kerk e wereld, 16e Algemene bijeenkomst, 13 oktober 1994 Als gave aan de Kerk, is het daarom geenszins een geïsoleerde of marginale realiteit, maar maakt het ten diepste deel uit van de Kerk. Het moet gesitueerd worden in het hart zelf van de Kerk en is van doorslaggevend belang voor de zending van de Kerk, omdat het uitdrukking geeft aan het diepste wezen van de christelijke roeping en het streven van heel de Kerk als Bruid naar de vereniging met haar enige Bruidegom. Het godgewijde leven is dus onlosmakelijk “verbonden met haar leven en heiligheid”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 44

In deze context nodig ik u uit, herders van de Kerk, om met grote zorg de verschillende charismata in uw gemeenschappen aan te moedigen, zowel zij die op een lange geschiedenis kunnen bogen als de nieuwe. Zet hen aan om de weg van de onderscheiding te bewandelen en verleent hen de nodige assistentie. De Godgewijde vrouwen en mannen die lijden omdat ze het moeilijk hebben, moet u met tedere liefde nabij zijn. Maakt vooral gebruik van de uitoefening van uw leerambt om het volk van God de waarde van het Godgewijde leven te leren ontdekken, zodat men er de schoonheid en de heiligheid van de Kerk in kan zien schitteren. Ik vertrouw dit Jaar van het Godgewijde Leven toe aan Maria, de luisterende Maagd die alles in haar hart overwoog, want zij was de eerste leerling van haar beminde Zoon. Naar haar zien wij op, de geliefde dochter van de Vader, bekleed met alle genadegaven en onovertrefbaar model voor allen die God liefdevol willen volgen en hun naaste dienen.

Van nu af aan dank ik, samen met jullie, de Heer voor zijn genadegaven en het licht dat Hij over ons laat schijnen. Ik ben de tochtgenoot van jullie allemaal, met de Apostolische Zegen.

Vanuit Vaticaanstad, de 21ste november 2014, op het feest van Maria Opdracht.

Franciscus

Document

Naam: AAN DE GODGEWIJDEN
Bij gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde Leven
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 november 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / religieuzen.be (2e gewijzigde versie)
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam