• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ALLES IS EEN BELANGELOZE GAVE VAN GOD
Op het hoogfeest van Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goeie dag! Zalige hoogdag!

De boodschap van het feest van vandaag, de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, kan met deze woorden worden samengevat: “alles is een belangeloze gave Gods, alles is genade, alles is een gave van Zijn liefde voor ons. De engel Gabriël noemt Maria “vol van genade” (Lc. 1,28): in Haar is geen plaats voor de zonde omdat God Haar van in de eeuwigheid gekozen heeft tot Moeder van Jezus en Haar van de erfzonde gevrijwaard heeft. En Maria beantwoordt de genade en geeft zich over, zeggend tot de engel: “Mij geschiede naar uw woord” (Lc. 1,38). Zij zegt niet: “Ik zal overeenkomstig uw woord handelen”. Nee! Wel: “Mij geschiede ...”. En het Woord is in Haar schoot vlees geworden. Ook aan ons wordt gevraagd te luisteren naar God die tot ons spreekt en Zijn wil te aanvaarden; volgens de logica van het Evangelie is niets doeltreffender en vruchtbaarder dan luisteren naar het woord van de Heer dat uit het Evangelie, uit de Bijbel komt, en het aanvaarden. De Heer spreekt steeds tot ons!

De houding van Maria van Nazareth toont ons dat het “zijn” voor het “doen” komt en dat het passend is God te laten doen om echt te zijn zoals Hij ons wil. Hij is het die zo veel wonderen in ons doet. Maria is wel ontvankelijk, doch niet passief. Zoals Zij lichamelijk de kracht van de Heilige Geest ontvangt en vervolgens vlees en bloed geeft aan de Zoon van God die vorm in Haar aanneemt, zo ontvangt Zij de genade ook op geestelijk vlak en beantwoordt ze met het geloof. Daarom zegt de heilige Augustinus dat de Maagd “eerst in Haar hart heeft ontvangen en dan in Haar schoot” H. Augustinus, Toespraken. 215, 4. Zij heeft eerst het geloof ontvangen, dan de Heer. Dit mysterie van het ontvangen van de genade, dat in Maria een uniek privilege was zonder enige hindernis van de zonde, is een mogelijkheid voor iedereen. De heilige Paulus begint namelijk zijn Brief aan de Efeziërs met deze woorden van lof: “Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen” (Ef. 1,3). Zoals Maria door de heilige Elizabet begroet wordt als “gezegend onder de vrouwen” (Lc. 1,42), zo zijn ook wij altijd “gezegend” geweest, dat wil zeggen “bemind” en daarom “uitverkoren voor de grondlegging van de wereld om heilig en vlekkeloos te zijn” (Ef. 1,4). Maria was “gevrijwaard” terwijl wij "gered" zijn door het doopsel en het geloof. Maar allen, Zij en wij, “door Christus”, “tot lof van de heerlijkheid van zijn genade” (Ef. 1,6), de genade waarmee de Onbevlekte in volheid begiftigd was.

Tegenover de liefde, tegenover de barmhartigheid, de Goddelijke genade in ons hart, dringt zich slechts één consequentie op: belangeloosheid. Niemand kan het heil kopen! Heil is een gave om niets van de Heer, een belangeloze gave Gods, die in ons komt en in ons woont. Zoals wij om niets ontvangen hebben, zo zijn wij ook geroepen om belangeloos te geven Vgl. Mt. 10,8 ; in navolging van Maria die onmiddellijk na het ontvangen van de boodschap van de engel, de gave van de vruchtbaarheid gaat delen met Haar bloedverwante Elizabeth. Want, als alles ons gegeven werd, moet alles opnieuw gegeven worden. Hoe? Door ons door de Heilige Geest tot een gave voor de anderen te laten maken. De Geest is een gave voor ons en wij moeten met de kracht van de Geest een gave zijn voor de anderen en ons tot instrument laten maken van onthaal, verzoening en vergeving door de Heilige Geest. Als ons bestaan zich door de genade van de Heer laat omvormen zodat de genade van de Heer ons transformeert, zullen wij het licht dat van Zijn gelaat komt niet voor ons kunnen houden maar zullen wij het doorgeven zodat het de anderen verlicht. Laten wij ons beleren door Maria, die Haar blik voortdurend op Haar Zoon gericht hield, Haar gelaat werd “het gelaat dat het meest op Christus gelijkt”. Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, Divina Commedia (1 jan 1321). Paradijs, XXXII, 87 Richten wij ons nu tot Haar met het gebed dat herinnert aan de boodschap van de engel.
Na het bidden van het Angelus

(...) Deze namiddag zal ik mij naar Santa Maria Maggiore begeven om Maria Salus Populi Romani (“Heil van het Romeinse volk”) te begroeten en vervolgens naar de Piazza d’Espagna voor de traditionele eerbetuiging en het gebed aan de voeten van de Mariazuil. Het zal een namiddag zijn die helemaal aan de Maagd Maria is gewijd. Wil u geestelijk met mij verenigen op deze pelgrimstocht die onze kinderlijke devotie voor onze Hemelse Moeder uitdrukt.

En vergeet niet: heil is gratis. Wij hebben deze belangeloosheid gekregen, deze genade Gods en wij moeten ze doorgeven; wij hebben de gave gekregen en wij moeten ze aan de anderen geven. Vergeet dat niet!
Ik wens u allen een gezegende hoogdag en een goede Advent, met de Maagd Maria als gids. En vergeet alstublieft niet voor mij te bidden. Smakelijk en tot ziens!

Document

Naam: ALLES IS EEN BELANGELOZE GAVE VAN GOD
Op het hoogfeest van Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 december 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam