• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op school
Naast het gezin en hiermee verbonden biedt de school niet te verwaarlozen mogelijkheden aan de catechese. In de jammer genoeg steeds zeldzamer wordende landen waar de geloofsopvoeding kan worden gegeven binnen het schoolgebeuren, behoort de Kerk daartoe alles te doen wat in haar vermogen ligt. Dit geldt natuurlijk allereerst voor de katholieke school. Zou zij nog langer haar naam verdienen, als men haar, hoe uitmuntend ook door haar hoog niveau aan onderricht op het vlak van de profane wetenschappen, terecht het verwijt zou maken dat zij de strikt godsdienstige vorming verwaarloost of laat ontsporen? En laat niemand zeggen dat deze altijd impliciet of indirect wordt meegegeven! De eigen aard en het hoogste bestaansrecht van de katholieke school de reden - waarom katholieke ouders haar verkiezen boven andere -, ligt volstrekt zeker in de kwaliteit van de godsdienstige opvoeding, die ingebed ligt in heel de opleiding van de leerlingen. De katholieke instituten moeten zeker de gewetensvrijheid in acht nemen, - d.w.z. weigeren op het geweten te drukken van buitenaf door fysiek of moreel geweld, vooral waar het gaat om godsdienstige praktijken van kinderen of adolescenten. Maar niettemin hebben zij toch de zware plicht de religieuze vorming te ondersteunen, aangepast aan de vaak zeer uiteenlopende omstandigheden van de leerlingen. Het moet in die leerlingen binnendringen dat God, die hen roept om Hem te dienen in geest en waarheid overeenkomstig zijn geboden en de voorschriften van de Kerk, de mens niet dwingt maar hem niettemin in geweten voor verplichtingen stelt.

Maar ik denk ook aan de niet-confessionele school en de staatsschool. Vurig wens ik dat het duidelijke recht van de menselijke persoon en van de gezinnen erkend wordt en dat ieders godsdienstige vrijheid geëerbiedigd worden. Dat zal ertoe leiden om aan alle katholieke leerlingen toe te staan voortgang te maken in hun geestelijke opvoeding dank zij een godsdienstige vorming, waarvoor de Kerk weliswaar de verantwoordelijkheid draagt maar die naar gelang van de diverse landen telkens anders georganiseerd wordt: door de school zelf of binnen het schoolkader ingericht, of mogelijk gemaakt door een goede verstandhouding met de publieke autoriteiten voor wat de schooltijden betreft, indien de catechese alleen plaats kan vinden in de parochie of in een ander pastoraal centrum. Het is inderdaad billijk, ook daar waar objectieve moeilijkheden bestaan, bv. wanneer de leerlingen tot verschillende godsdiensten behoren, de schooltijden zo te regelen, dat de katholieken hun eigen geloof en hun religieuze ervaring mogen verdiepen met de hulp van geschikte leermeesters, priesters of leken.

Buiten de school om dragen natuurlijk vele andere elementen van het leven er toe bij de jonge mensen te beïnvloeden: de vrije tijd, het sociale klimaat en het werkmilieu. Maar zij die studeren dragen duidelijk de stempel van het schoolmilieu. Zij worden daar ingeleid in culturele en zedelijke waarden op een wijze die samenhangt met het eigen karakter van een schoolsituatie en hun ervaringen worden gestructureerd door de veelsoortige denkstructuren die zij op school opdoen.

De schoolcatechese moet dan ook ruimschoots rekening houden met de “scolarisatie”, met dit “schools” karakter. Zij moet aansluiten bij de andere elementen van wetenschap en opvoeding, zodat het Evangelie werkelijk binnen dringt in de mentaliteit die deze leerlingen kenmerkt op het vlak van hun vorming op school. Aldus kan heel hun menselijke cultuur harmonieus tot eenheid komen onder het stralende licht van het geloof. Ik moedig dus met deze aansporing de priesters aan, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen en de leken, die zich alle moeite geven om het geloof van hun leerlingen te ondersteunen. Dit is trouwens een gelegenheid om nogmaals de volgende vaste overtuiging uit te spreken ten opzichte van iedere wereldlijke beleidsinstantie: de eerbied voor het katholieke geloof van de jongeren, een beleid dus dat kansen biedt voor het opvoeden, het wortel schieten en het verstevigen van dit geloven, evenals voor een vrij belijden en in de praktijk brengen ervan, strekt tot eer van elk bestuur door welk beleidssysteem of ideologie het ook geleid mag worden.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam