• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De laatste opdracht van Christus

De catechese is door de Kerk altijd behartigd als een van haar meest belangrijke taken. De verrezen Christus gaf immers, voordat Hij weer opsteeg naar zijn Vader, aan de apostelen een laatste opdracht: alle volkeren tot zijn leerlingen maken en hun leren onderhouden alles wat Hij hun bevolen had. Vgl. Mt. 28, 19 - 20 Aan de apostelen vertrouwde Hij ook de zending en de macht toe aan de mensen te verkondigen, wat zij zelf gehoord en met eigen ogen gezien hadden wat zij aanschouwd hadden en met hun handen aangeraakt over het Woord, dat Leven is. Vgl. 1 Joh. 1, 1 Tegelijk vertrouwde Hij hun de zending en de macht toe met gezag uit te leggen, wat de Heer hun geleerd had: zijn woorden en zijn daden, zijn tekens en zijn opdrachten. Hij schonk hun de Geest om deze zending te vervullen.

Al zeer snel verstond men onder catechese het geheel van de pogingen door de Kerk ondernomen om leerlingen te werven en te onderrichten, om mensen te helpen geloven, dat Jezus de Zoon van God is, opdat zij door dit geloof leven zouden bezitten in zijn Naam, Vgl. Joh. 20, 31 om hen op te voeden en te onderwijzen in dat leven en zo het Lichaam van Christus op te bouwen. Zonder ophouden heeft de Kerk hier haar krachten aan gewijd.

De zorg van Paulus VI

De laatste pausen hebben de catechese een zeer bijzondere plaats toegekend in hun pastorale bezorgdheid. Onze eerbiedwaardige voorganger Paulus Vl heeft op werkelijk voorbeeldige wijze zich ingespannen voor de catechese van de Kerk; hij deed dit voortreffelijk door zijn daden, zijn verkondiging, zijn gezaghebbende verklaring van het tweede Vaticaans Concilie, - dat hij zelf beschouwde als de grote catechismus van onze tijd, - en door heel zijn leven. Hij verleende op 18 maart 1971 zijn goedkeuring aan het Algemeen Directorium voor Catechese, voorbereid door de H. Congregatie voor de Clerus. Dit blijft een document van fundamentele betekenis, dat er op gericht is in heel de Kerk de catechetische vernieuwing op een juiste wijze te stimuleren en te leiden. Ook heeft hij in het jaar 1975 de internationale commissie voor de catechese opgericht. Taak en betekenis van de catechese in het leven en de zending van de Kerk heeft hij zeer helder omschreven, toen hij op H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot de deelnemers aan het eerste internationale congres over de catechese (25 september 1976)
. In de apostolische aansporing H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
heeft hij opnieuw nadrukkelijk dit onderwerp behandeld. Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 44.45-48.54 Tenslotte was het zijn wil dat de catechese, vooral die van kinderen en jonge mensen, onderwerp was van de vierde algemene vergadering van de bisschoppensynode, gehouden in september 1977, waaraan ik zelf tot mijn vreugde mocht deelnemen. Men weet dat volgens het apostolisch schrijven "Apostolica Sollicitudo", 15 september 1965 (AAS 57 (1965), blz. 775-780) de bisschoppensynode bijeen kan komen in algemene vergadering, in buitengewone vergadering en in speciale vergadering. In deze apostolische aansporing verwijzen de woorden "synode" of "vaders van de synode" of "zaal van de synode" steeds - tenzij anders verklaard wordt - naar de vierde algemene vergadering van de bisschoppensynode, die in oktober 1977 werd gehouden over de catechese.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam